Vyhláška č. 9/2022 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022

Platnosť od 15.01.2022
Účinnosť od 15.01.2022

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. januára 2022,

ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 392/2020 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 je uvedené v prílohe.

(2) Percento výdavkov uvedené v prílohe predstavuje percentuálne vyjadrenie podielu výdavkov na typ zdravotnej starostlivosti k celkovým skutočným výdavkom zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť určeným v rozpočte na rok 2022; prípustná odchýlka pre každý typ zdravotnej starostlivosti je 5 % z celkovej sumy skutočných výdavkov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť v roku 2022.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Lengvarský v. r.


Príloha k vyhláške č. 9/2022 Z. z.

Percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022

Typ zdravotnej starostlivostiVšeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Lieky a dietetické potraviny21,77 %21,77 %21,77 %
Zdravotnícke pomôcky3,40 %3,40 %3,40 %
Ústavná zdravotná starostlivosť31,86 %31,86 %31,86 %
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť7,36 %7,36 %7,36 %
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky9,72 %9,72 %9,72 %
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť18,96 %18,96 %18,96 %
Ambulantná pohotovostná služba0,39 %0,39 %0,39 %
Záchranná zdravotná služba2,97 %2,97 %2,97 %
Kúpeľná starostlivosť0,83 %0,83 %0,83 %
Dopravná zdravotná služba0,70 %0,70 %0,70 %
Vrtuľníková a letecká záchranná zdravotná služba0,28 %0,28 %0,28 %
Iná zdravotná starostlivosť1,75 %1,75 %1,75 %
Celkom100,00 %100,00 %100,00 %