Oznámenie č. 5/2022 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Platnosť od 13.01.2022
Účinnosť od 13.01.2022

5

OZNÁMENIE

o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

V čl. I bode 1. § 2 písmeno y) správne znie:

y) mobilnou aplikáciou aplikačné programové vybavenie, ktoré pre svoje potreby vytvára orgán riadenia, alebo je vytvorené na základe jeho požiadavky a ktoré orgán riadenia sprístupňuje na použitie verejnosti v mobilných zariadeniach okrem mobilného operačného systému, ktorým sa uvedené zariadenia ovládajú a technického vybavenia.“.