Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2019 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
01.01.2019 171/2018 Z. z. Novela zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
01.01.2019 185/2018 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
01.01.2019 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve
01.01.2019 226/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
01.01.2019 231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
01.01.2019 232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
01.01.2019 266/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
01.01.2019 277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
01.01.2019 278/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
01.01.2019 279/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
01.01.2019 280/2018 Z. z. Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
01.01.2019 290/2018 Z. z. Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
01.01.2019 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2019 296/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
01.01.2019 300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
01.01.2019 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2019 306/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
01.01.2019 307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
01.01.2019 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2019 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2019 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
01.01.2019 312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2019 313/2018 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
01.01.2019 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.01.2019 321/2018 Z. z. Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
01.01.2019 322/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
01.01.2019 323/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2019 325/2018 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
01.01.2019 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
01.01.2019 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
01.01.2019 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
01.01.2019 333/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
01.01.2019 334/2018 Z. z. Novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
01.01.2019 335/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
01.01.2019 337/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
01.01.2019 344/2018 Z. z. Novela zákona o politických stranách
01.01.2019 345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
01.01.2019 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
01.01.2019 347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
01.01.2019 348/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
01.01.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2019 353/2018 Z. z. Novela zákona o geologických prácach (geologický zákon)
01.01.2019 354/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
01.01.2019 355/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
01.01.2019 361/2018 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
01.01.2019 362/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
01.01.2019 363/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
01.01.2019 364/2018 Z. z. Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
01.01.2019 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
01.01.2019 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2019 370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
01.01.2019 371/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
01.01.2019 372/2018 Z. z. Novela zákona o finančnej kontrole a audite
01.01.2019 373/2018 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
01.01.2019 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2019 375/2018 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.01.2019 376/2018 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
01.01.2019 377/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2019 378/2018 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
01.01.2019 379/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
01.01.2019 380/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
01.01.2019 381/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
01.01.2019 382/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
01.01.2019 383/2018 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
01.01.2019 385/2018 Z. z. Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov
01.01.2019 386/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
01.01.2019 387/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim
01.01.2019 388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
01.01.2019 389/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
01.01.2019 392/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
01.01.2019 393/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
01.01.2019 394/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
01.01.2019 395/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
01.01.2019 396/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
01.01.2019 397/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení
01.01.2019 399/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
01.01.2019 400/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
01.01.2019 401/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
01.01.2019 402/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
01.01.2019 415/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
01.01.2019 36/2019 Z. z. Novela zákona o advokácii
02.01.2019 342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
09.01.2019 7/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
14.01.2019 291/2018 Z. z. Novela zákona o ochranných známkach
14.01.2019 332/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
15.01.2019 404/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
15.01.2019 12/2019 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
30.01.2019 25/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb.