Oznámenie č. 7/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Platnosť od 09.01.2019
Účinnosť od 09.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019 okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

7

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Hlavnými cieľmi opatrenia je:

1. Zrušenie Hlásenia o rizikových charakteristikách úverov predkladaného bankou a pobočkou zahraničnej banky, v nadväznosti na nový spôsob zberu týchto údajov prostredníctvom registra bankových úverov a záruk, ktorý je zosúladený so zberom údajov vyplývajúcich z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).

2. Skutočnosti, že Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papieroch a o zmene a doplnení smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení (ďalej len „nariadenie CSDR“) bola pre internalizátorov vyrovnania (sú nimi aj banky) stanovená povinnosť oznamovať príslušným orgánom hodnotu všetkých transakcií s cennými papiermi, ktoré vyrovnali mimo systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Delegovaným nariadením k tomuto nariadeniu sa stanovili vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a postupy pre podávanie správ a prenos informácií o internalizovanom vyrovnaní. Na základe týchto zmien sa navrhuje ustanovenie osobitného vzoru hlásenia pre dohliadané subjekty na predkladanie požadovaných údajov Národnej banke Slovenska.

Ďalším cieľom opatrenia sú viaceré úpravy a spresnenia v Hlásení o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky, predkladaného bankou a pobočkou zahraničnej banky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019 okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 35/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).