Vyhláška č. 226/2018 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Platnosť od 25.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019

226

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

zo 16. júla 2018,

ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „žiadosť“) pre subjekty územnej spolupráce (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Prílohami k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu1) sú:

a) popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona,

b) plán aktivít a celkový rozpočet projektu,

c) plán činností žiadateľa súvisiacich s aktivitami, na ktoré žiada dotáciu, a ostatné činnosti žiadateľa na príslušný rozpočtový rok,

d) pri žiadosti o dotáciu na nehnuteľnosť

1. zoznam čísel listov vlastníctva s uvedením dotknutých parcelných čísel,

2. doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu,

3. právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu o ohlásení stavby,

4. fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,

5. stavebné výkresy stavby,

e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že

1. nie je v likvidácii,

2. nemá evidované nedoplatky voči vyššiemu územnému celku alebo obci, ak žiadateľom nie je obec alebo vyšší územný celok,

3. má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov vo výške určenej vo výzve na podanie žiadosti,

4. je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty pre aktivity, ktoré sú predmetom projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,

5. nie je voči nemu uplatnený nárok na vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

6. nebola mu poskytnutá pomoc de minimis; ak bola žiadateľovi počas troch predchádzajúcich rokov pomoc de minimis poskytnutá, predloží prehľad a úplné informácie o všetkej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rokov a počas prebiehajúceho rozpočtového roku, a to za každého poskytovateľa pomoci zvlášť, a ak je členom skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa osobitného predpisu,2) predloží prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s ním tvoria jediný podnik,

f) vyhlásenie o partnerstve, ak sa projekt realizuje v partnerstve,

g) profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov žiadateľa podieľajúcich sa na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje,

h) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa príslušnej výzvy na podanie žiadosti.

(2) Prílohy uvedené v odseku 1 okrem príloh uvedených v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii nie starších ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Prílohy uvedené v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

§ 3

Náležitosťami projektu sú najmä

a) názov,

b) predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie,

c) hlavný cieľ,

d) účel,

e) cieľové skupiny,

f) aktivity,

g) miesto realizácie,

h) výstupové ukazovatele,

i) udržateľnosť.


§ 4

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. februára 2015 č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja (oznámenie č. 26/2015 Z. z.).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kostolný v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).


Príloha č. 1 k vyhláške č. 226/2018 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok ......