Vyhláška č. 226/2018 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Platnosť od 25.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do30.11.2021
Zrušený 439/2021 Z. z.

226

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

zo 16. júla 2018,

ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „žiadosť“) pre subjekty územnej spolupráce (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Prílohami k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu1) sú:

a) popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona,

b) plán aktivít a celkový rozpočet projektu,

c) plán činností žiadateľa súvisiacich s aktivitami, na ktoré žiada dotáciu, a ostatné činnosti žiadateľa na príslušný rozpočtový rok,

d) pri žiadosti o dotáciu na nehnuteľnosť

1. zoznam čísel listov vlastníctva s uvedením dotknutých parcelných čísel,

2. doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu,

3. právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu o ohlásení stavby,

4. fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,

5. stavebné výkresy stavby,

e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že

1. nie je v likvidácii,

2. nemá evidované nedoplatky voči vyššiemu územnému celku alebo obci, ak žiadateľom nie je obec alebo vyšší územný celok,

3. má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov vo výške určenej vo výzve na podanie žiadosti,

4. je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty pre aktivity, ktoré sú predmetom projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,

5. nie je voči nemu uplatnený nárok na vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

6. nebola mu poskytnutá pomoc de minimis; ak bola žiadateľovi počas troch predchádzajúcich rokov pomoc de minimis poskytnutá, predloží prehľad a úplné informácie o všetkej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rokov a počas prebiehajúceho rozpočtového roku, a to za každého poskytovateľa pomoci zvlášť, a ak je členom skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa osobitného predpisu,2) predloží prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s ním tvoria jediný podnik,

f) vyhlásenie o partnerstve, ak sa projekt realizuje v partnerstve,

g) profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov žiadateľa podieľajúcich sa na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje,

h) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa príslušnej výzvy na podanie žiadosti.

(2) Prílohy uvedené v odseku 1 okrem príloh uvedených v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii nie starších ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Prílohy uvedené v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

§ 3

Náležitosťami projektu sú najmä

a) názov,

b) predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie,

c) hlavný cieľ,

d) účel,

e) cieľové skupiny,

f) aktivity,

g) miesto realizácie,

h) výstupové ukazovatele,

i) udržateľnosť.


§ 4

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. februára 2015 č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja (oznámenie č. 26/2015 Z. z.).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kostolný v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).


Príloha č. 1 k vyhláške č. 226/2018 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok ......