Nariadenie vlády č. 185/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

Platnosť od 26.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 175/2019 Z. z.

185

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júna 2018,

ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je uvedená v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č.185/2018 Z. z.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona

Stupeň odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej
fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní
pobytovej sociálnej
služby/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň96 eur64 eur
III. stupeň216 eur144 eur
IV. stupeň288 eur192 eur
V. stupeň408 eur272 eur
VI. stupeň504 eur336 eur