Nariadenie vlády č. 185/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

Platnosť od 26.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019

185

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júna 2018,

ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je uvedená v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č.185/2018 Z. z.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona

Stupeň odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej
fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní
pobytovej sociálnej
služby/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň96 eur64 eur
III. stupeň216 eur144 eur
IV. stupeň288 eur192 eur
V. stupeň408 eur272 eur
VI. stupeň504 eur336 eur