Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2019 2/2019 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
01.02.2019 3/2019 Z. z. Novela Trestného poriadku
01.02.2019 4/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej efektívnosti
01.02.2019 5/2019 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
01.02.2019 6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.02.2019 21/2019 Z. z. Nariadenie vlády o výške odvodu elektriny koncovým odberateľom
01.02.2019 22/2019 Z. z. Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu
11.02.2019 33/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
11.02.2019 34/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. a č. 206/2009 Z. z.
15.02.2019 31/2019 Z. z. Vyhláška o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov a cenovej kalkulácie vlastných výkonov
19.02.2019 37/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
20.02.2019 38/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z.
22.02.2019 39/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
23.02.2019 40/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019
25.02.2019 45/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek
25.02.2019 46/2019 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
26.02.2019 56/2019 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
28.02.2019 57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti