Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2018 320/2018 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
05.12.2018 343/2018 Z. z. Novela Občianského zákonníka
10.12.2018 349/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
12.12.2018 350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
15.12.2018 150/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
20.12.2018 365/2018 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
28.12.2018 398/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
29.12.2018 406/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
29.12.2018 407/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z maj
29.12.2018 408/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
29.12.2018 409/2018 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Poľskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
29.12.2018 410/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
29.12.2018 411/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z ma
29.12.2018 412/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakéh
29.12.2018 413/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a majetku
29.12.2018 414/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a
30.12.2018 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
30.12.2018 366/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení
30.12.2018 367/2018 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
31.12.2018 403/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019