Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2018 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
01.11.2018 283/2018 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
01.11.2018 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
01.11.2018 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
01.11.2018 287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.11.2018 288/2018 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.11.2018 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.11.2018 294/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
15.11.2018 311/2018 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
15.11.2018 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
19.11.2018 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
21.11.2018 199/2018 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
28.11.2018 336/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
30.11.2018 302/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií