Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2019 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
01.03.2019 29/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
01.03.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
01.03.2019 32/2019 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
01.03.2019 41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
01.03.2019 47/2019 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
01.03.2019 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
01.03.2019 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
01.03.2019 58/2019 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
01.03.2019 59/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
01.03.2019 60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení
01.03.2019 61/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o identifikácii a registrácii zvierat
05.03.2019 67/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
05.03.2019 68/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
05.03.2019 69/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
06.03.2019 70/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a nesúladu § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie
10.03.2019 73/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
15.03.2019 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
15.03.2019 71/2019 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
15.03.2019 74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
15.03.2019 77/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
22.03.2019 79/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon