Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2019 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
01.03.2019 29/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
01.03.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
01.03.2019 32/2019 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
01.03.2019 41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
01.03.2019 47/2019 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
01.03.2019 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
01.03.2019 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
01.03.2019 58/2019 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
01.03.2019 59/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
01.03.2019 60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení
01.03.2019 61/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o identifikácii a registrácii zvierat
06.03.2019 70/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. a č. 480/2002 Z. z.
10.03.2019 73/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
15.03.2019 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
15.03.2019 71/2019 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
15.03.2019 74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
15.03.2019 77/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v rámci organizácie trhu s vínom
22.03.2019 79/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon