331

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 8. novembra 2018

o zaručenej konverzii

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 1 písm. k) prvého až piateho a siedmeho bodu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 313/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu,

b) podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,

c) vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,

d) podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu a o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“),

e) podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o konverzii (ďalej len „evidencia záznamov o konverzii“) a o dátovej štruktúre vedenia evidencie záznamov o konverzii,

f) sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie

a) obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej alebo grafickej informácie,

b) členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie odsekov, umiestnenie obrázkov alebo usporiadanie obsahu do tabuľky,

c) podpis a odtlačok úradnej pečiatky a

d) náležitosť pôvodného dokumentu, ak ich za informačný obsah označí osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie (ďalej len „žiadateľ“):

1. počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie obsahu na týchto stranách,

2. čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak je technicky uskutočniteľné zachovanie ich funkcie v novovzniknutom dokumente,

3. rozoznateľnosť obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické rozlíšenie,

4. pri elektronických dokumentoch metaúdaje1) dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových prostriedkoch osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“).

§ 3

Formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu

(1) Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona, sú

a) formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu,2)

b) iné formáty elektronických dokumentov ako podľa písmena a), ak to umožňujú technické prostriedky, ktoré má osoba vykonávajúca konverziu k dispozícii, a ak sa na tom žiadateľ a osoba vykonávajúca konverziu dohodnú.

(2) Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, sú formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.3)

§ 4

Podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami

(1) Na posúdenie úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk pôvodných dokumentov posudzujú z hľadiska zabezpečenia integrity pôvodného dokumentu a osvedčenia pravosti pôvodného dokumentu, a to, ak je pôvodný dokument

a) v listinnej podobe, vizuálne sa skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi

1. integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného dokumentu a brániace ich oddeleniu od seba alebo zásahu do obsahu listinného dokumentu, napríklad trvalé spojenie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu, spojenie páskou alebo inými mechanickými prostriedkami a ochrana listinného dokumentu laminovaním povrchu alebo iným obdobným spôsobom,

2. osvedčenie pravosti pôvodného listinného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vodoznak, reliéfna tlač, embosovanie, pečať, ochranný vzor, optický variabilný prvok, ochranná známka, ochranná fólia alebo nálepka,

3. identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie podpis, meno, priezvisko, funkcia alebo odtlačok pečiatky tejto osoby, alebo iný obdobný prvok, alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorých je určiteľná, ak je to možné jednoznačne, identifikácia tejto osoby,

b) v elektronickej podobe, skontrolujú sa osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky s použitím na to určených technických a programových prostriedkov a algoritmov, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi

1. integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky na odhalenie modifikácie v procese validácie4) obsahu elektronického dokumentu alebo modifikácie poradia zoskupenia elektronického dokumentu skladajúceho sa z viacerých elektronických dokumentov jedného formátu alebo viacerých formátov, napríklad autorizácia,

2. osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré v procese validácie zabezpečia pozitívny výsledok len použitím tohto elektronického dokumentu alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad autorizácia,

3. identifikáciu osoby sa rozumejú meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené v prostriedku autorizácie alebo iný obdobný prvok, ktorý je súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorého je určiteľná identifikácia tejto osoby.

(2) Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých má žiadateľ vedomosť a ktoré identifikovala osoba vykonávajúca konverziu. Informačný obsah podľa § 2 písm. a), b) a d) prvého bodu až tretieho bodu sa nepovažuje za bezpečnostný prvok.

(3) Pri posudzovaní úrovne záruk sa za rovnakú alebo vyššiu úroveň záruk považuje najmä to, ak je novovzniknutý dokument

a) v elektronickej podobe a jeho osvedčovacia doložka spoločne autorizovaná osobou vykonávajúcou konverziu, a to

1. kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky alebo

2. kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky,

b) v listinnej podobe a jeho osvedčovacia doložka trvalo spojená mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.

§ 5

Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe

(1) Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ako samostatný dokument v listinnej podobe, ktorý

a) obsahuje v úvode názov „Osvedčovacia doložka“ a na konci meno a priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a ak zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci, aj odtlačkom úradnej pečiatky,

b) sa vyhotovuje na osobitnom liste vizuálne oddelenom od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie,

c) neobsahuje prázdne listy a

d) je trvalo spojená s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie.

(2) Osvedčovacia doložka pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1.

(3) Trvalé spojenie novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe s osvedčovacou doložkou sa vykoná mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.

(4) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe je uvedená v prílohe č. 2.

§ 6

Zaručená konverzia dokumentu v listinnej podobe do novovzniknutého elektronického dokumentu

(1) Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa
§ 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Autorizácia osvedčovacej doložky s novovzniknutým elektronickým dokumentom sa vykoná kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou osoby vykonávajúcej konverziu, ku ktorým je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. Údaje autorizujúcej osoby uvedené v certifikáte sa musia zhodovať s údajmi o osvedčujúcej osobe v osvedčovacej doložke.

(3) Vloženie novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacej doložky a prostriedku použitého na autorizáciu podľa odseku 2 do podpisového kontajnera sa vykoná podľa osobitného predpisu.5)

(4) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu je uvedená v prílohe č. 4.

§ 7

Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu

(1) Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa
§ 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Na autorizáciu osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako.

(3) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu je uvedená v prílohe č. 6.

§ 8

Evidencia záznamov o konverzii

(1) Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej zaručenej konverzii.

(2) Všeobecná časť evidencie záznamov o konverzii obsahuje údaje o počte

a) pôvodných dokumentov, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, a ich podobe,

b) typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.

(3) Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona.

(4) Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa tohto systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka.

(5) Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii je zverejnený na webovom sídle úradu.

§ 8a

Centrálna evidencia

(1) Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.

(2) Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu

a) názov pôvodného dokumentu,

b) formát pôvodného dokumentu,

c) počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,

d) názov novovzniknutého dokumentu,

e) formát novovzniknutého dokumentu,

f) počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,

g) evidenčné číslo záznamu o konverzii,

h) osoba vykonávajúca konverziu,

i) dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.

(3) Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.

(4) Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú tejto osobe sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.

(5) Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.

(6) Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslaných záznamoch o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.

§ 8b

Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii

(1) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na to určenou funkciou centrálnej evidencie jednotlivo alebo hromadne.

(2) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.

(3) Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak

a) nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,

b) je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,

c) čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,

d) obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré

1. nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,

2. je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,

e) je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.

(4) Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná úradom.

§ 8c

Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii

(1) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.

(2) Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.

(3) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona.

(4) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s úradom vtedy, keď osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.

(5) Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.

§ 9

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe č. 7.

§ 9a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019

(1) Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla 2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.

(2) Do 1. júla 2020 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie informácie o autorizácii.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Patrik Krauspe v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO LISTINNEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie
Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch Táto sekcia opisuje základné údaje o jednotlivých pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie. Pre každý z pôvodných elektronických dokumentov sú vytvorené údaje reprezentované nasledujúcou sekciou.
Pôvodný elektronický dokument Sekcia* opisuje každý pôvodný elektronický dokument, ktorý je vstupom zaručenej konverzie. Pri použití viacerých podpisov vo formáte PAdES sa pre každý podpis vytvára nový elektronický dokument obsahujúci autorizovanú časť pôvodného dokumentu.
Názov dokumentu Uvádza sa názov pôvodného elektronického dokumentu podľa týchto pravidiel: a) ak ide o zaručenú konverziu jediného elektronického dokumentu, ktorý nie je v listinnej podobe explicitne označený, uvádza sa ako názov hodnota „Dokument“, b) pri viacerých pôvodných elektronických dokumentoch sa uvádza názov dokumentu tak, ako je použitý pri označení dokumentu v elektronickej podobe (názov pôvodného súboru) na jeho identifikáciu pri opise väzby autorizácie k autorizovaným dokumentom, c) pri elektronickom dokumente vo formáte PDF obsahujúcom viac podpisov vo formáte PAdES, ktoré sa viažu na rôzne časti dokumentu, vzniká názov odvodením z názvu pôvodného súboru a prípony poradia (napríklad zmluva-1, zmluva-2).
Formát dokumentu Uvádza sa formát dokumentu tak, ako je uvedený v prostriedku autorizácie. Ak dokument alebo jeho časť nie je autorizovaný, uvedie sa formát dokumentu tak, ako je v dokumente uvedený, napríklad jeho príponou: a) „PDF“ – elektronický dokument vo formáte Portable Document, b) „TXT“ – elektronický dokument vo formáte Plain Text Format (.txt), c) „PNG“ – elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png)“, d) „XMLDataContainer“ – elektronický dokument vo formáte (XML) v štruktúre „kontajnera XML údajov“, e) hodnoty ostatných formátov sa tvoria z obvyklej prípony použitého formátu alebo z obvyklej skratky názvu použitého formátu tak, že je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.[1])
Hodnota elektronického odtlačku Uvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) pôvodného elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná v kódovaní BASE64.
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Uvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok pôvodného elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu[2]) (napríklad „sha-256“).
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe Táto sekcia opisuje informácie o všetkých autorizáciách, ktoré sú k pôvodnému elektronickému dokumentu alebo k viacerým elektronickým dokumentom spoločne autorizovaným pripojené.
Výskyt autorizačných prvkov Uvádza sa informácia, či v pôvodných dokumentoch sa vyskytujú autorizácie: a) „Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku“ – vtedy je možné vyplňovať ostatné položky tejto sekcie, nakoľko v pôvodných dokumentoch sa autorizácie vyskytujú, b) „Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku“ – vtedy je sekcia uzamknutá a nie je zobrazovaná v osvedčovacej doložke, je zobrazený len predchádzajúci text o neexistencii prostriedkov autorizácie.
Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu Sekcia môže mať viacnásobný výskyt podľa počtu autorizačných prvkov a pre každý z autorizačných prvkov je vyplňovaná samostatne. Vyplňujú sa vždy relevantné údaje aplikovateľné pre použitý spôsob autorizácie, ak pre danú formu autorizácie je vyplňovaný údaj nepoužiteľný, nevyplní sa.
Typ autorizácie Uvádza sa typ použitej autorizácie (kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis, elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečať, zdokonalená elektronická pečať, elektronická pečať alebo iný uznaný spôsob autorizácie).
Autorizované elektronické dokumenty Sekcia opisuje elektronické dokumenty, ktoré sú viazané na danú autorizáciu – to znamená, ktoré daný autorizačný prvok autorizuje. Sekcia obsahuje zoznam názvov elektronických dokumentov podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe“.
Názov elektronického dokumentu Uvádza sa názov elektronického dokumentu, ktorý je k danej autorizácii viazaný. Názov sa uvádza podľa „Názov dokumentu“ v sekcii „Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch“.
Stav autorizácie Uvádza sa výsledok overenia platnosti autorizácie (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vykonania autorizácie Uvádza sa čas vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť – to znamená, keď je v ňom čas vykonania autorizácie uvedený, čas sa uvádza vo formáte[3]) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Čas overenia autorizácie Uvádza sa čas, kedy je overenie platnosti autorizácie pri vykonávaní zaručenej konverzie realizované, čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Miesto autorizácie Miesto vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť – to znamená, keď je v ňom uvedené. Inak sa zadáva reťazec „Neuvedené“.
Osoba, ktorá autorizáciu vykonala Sekcia opisuje údaje o osobe, ktorá autorizáciu vykonala.
Identifikátor Uvádza sa identifikátor fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonala autorizáciu. Identifikátor sa uvádza v tejto štruktúre: a) Právnická osoba 1. Názov právnickej osoby z certifikátu v položke „organisationName“ 2. Identifikačný údaj právnickej osoby v atribúte certifikátu ako doplňujúci údaj v atribúte certifikátu „serialNumber“ alebo „organizationIdentifier“ v tejto štruktúre: 2.1 typ identifikátora pozostávajúci z troch úvodných znakov určujúcich typ odkazu na identitu: 2.1.1 VAT – pre identifikáciu na základe daňového identifikačného čísla 2.1.2 NTR – pre identifikáciu na základe identifikačného čísla organizácie Nasledujúce dva znaky obsahujú kód krajiny[4]) (pre Slovensko „SK“), ktorá údaje uvedené v druhej časti vydala a poskytuje ich na základe právnych predpisov platných v príslušnom štáte, 2.2 nasledované dvomi znakmi obsahujúcimi kód krajiny9) (pre Slovensko „SK“), ktorá údaje uvedené v druhej časti vydala a poskytuje ich na základe právnych predpisov platných v príslušnom štáte, 2.3 oddelené znakom pomlčka „–“ a nasledované znakom samotným identifikátorom, ktorého typ určujú prvé tri úvodné znaky. b) Fyzická osoba 1. meno podpisovateľa v atribúte certifikátu „givenName“ 2. priezvisko podpisovateľa v atribúte certifikátu „surname“ 3. identifikátor podpisovateľa v atribúte certifikátu „serialNumber“ v tejto štruktúre: 3.1 typ identifikátora pozostávajúci z troch úvodných znakov určujúcich typ odkazu na identitu: 3.1.1 PNO – pre identifikáciu na základe osobného čísla, čo je rodné číslo u občanov Slovenskej republiky alebo u cudzincov, ktorí majú pridelené rodné číslo podľa osobitného predpisu,[5]) 3.1.2 IDC – pre identifikáciu na základe čísla identifikačnej karty, 3.1.3 PAS – pre identifikáciu na základe čísla cestovného pasu, 3.2 nasledované dvomi znakmi obsahujúcimi kód krajiny9) (pre Slovensko „SK“), ktorá údaje uvedené v druhej časti vydala a poskytuje ich na základe právnych predpisov platných v príslušnom štáte, 3.3 oddelené znakom pomlčka „–“ a nasledované samotným identifikátorom, ktorého typ určujú prvé tri úvodné znaky. Príklad „IDCSK-123123“. 4. Pri použití pseudonymu sa uvádza skutočnosť, že ide o pseudonym použitý pre identifikáciu osoby. Pri použití pseudonymu sa z certifikátu získajú tieto údaje: 4.1 z atribútu certifikátu „pseudonym“ – uvedený text pseudonymu, 4.2 z atribútu certifikátu „commonName“ – v položke commonName sa uvádza minimálne text „PSEUDONYM“.
Mandát Uvádza sa označenie oprávnenia uvedené ako posledné číslo OID certifikačnej politiky v rozšírení certifikačná politika certifikátu (napríklad 1.3.158.36061701.1.1.xyz). Identifikátor „xyz“ predstavuje číslo oprávnenia v zozname oprávnení, nie označenie oprávnenia. Súčasne sa pripojí aj text oprávnenia uvedený v jednom alebo viacerých atribútoch certifikátu pre predchádzajúci OID certifikačnej politiky v „userNotice-explicitText“, ktorý sa MÔŽE nachádzať v tomto rozšírení certifikátu. Ak certifikát neobsahuje žiadne oprávnenie, zadáva sa text „Žiaden“.
Zastupujúca osoba Uvádzajú sa identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v ktorej mene autorizujúca osoba koná. Identifikátor sa uvádza identicky ako pri identifikátore autorizujúcej osoby, pričom v každej položke mandanta v certifikáte je pred údajmi uvedený veľkými písmenami text „MANDANT“ oddelený medzerou. Ak certifikát neobsahuje žiadne oprávnenie, uvádza sa text „Žiadna“.
Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie Sekcia opisuje údaje o časovej pečiatke, ktorá je pripojená k autorizácii, inak sa neuvádza. Časová pečiatka potvrdzuje čas existencie vykonania autorizácie elektronického dokumentu. Preto, ak je k prostriedku autorizácie pripojených viacero časových pečiatok, uvádzajú sa údaje o najstaršej platnej.
Typ časovej pečiatky Uvádza sa typ časovej pečiatky – „Kvalifikovaná“, „Nekvalifikovaná“.
Stav časovej pečiatky Uvádza sa výsledok overenia platnosti časovej pečiatky (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vystavenia časovej pečiatky Uvádza sa čas vydania časovej pečiatky uvedený v časovej pečiatke. Čas sa uvádza vo formáte napríklad s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Vydavateľ časovej pečiatky Uvádza sa identifikátor poskytovateľa služby časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „Common-name“ v certifikáte vydavateľa časovej pečiatky.
Čas overenia časovej pečiatky Uvádza sa čas, kedy je overenie platnosti časovej pečiatky pri zaručenej konverzii realizované. Čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Ďalšie informácie o autorizácii Uvádzajú sa ďalšie údaje o autorizácii, ktoré sú pre daný typ autorizácie dôležité a nemožno ich uviesť v žiadnej z vyššie uvedených charakteristík autorizácie. Pri použití elektronického podpisu alebo elektronickej pečate ako prostriedku autorizácie sa uvádza informácia, či použitý certifikát je kvalifikovaný. Ak je certifikát vydaný ako kvalifikovaný certifikát, je to možné identifikovať podľa nasledujúcich znakov: a) certifikát obsahuje položku QcCompliance OID (0.4.0.1862.1.1), b) certifikát obsahuje rozšírenie certifikátu certificate Policies OID (2.5.29.32), ktoré obsahuje minimálne OID certifikačnej politiky NBÚ OID (1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2), c) vydavateľ certifikátu je uvedený v dôveryhodnom zozname podľa osobitného predpisu.[6])
Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe Táto sekcia opisuje základné údaje o dokumente v listinnej podobe, ktorý vznikol zaručenou konverziou z pôvodného elektronického dokumentu alebo z viacerých pôvodných elektronických dokumentov spoločne autorizovaných.
Počet listov Uvádza sa celkový počet listov listinného dokumentu, ktorý vznikol transformáciou pôvodných elektronických dokumentov do listinnej podoby. Ak sa súčasne konvertuje viacero elektronických dokumentov autorizovaných spoločne, uvádza sa sumárny počet listov vrátane listov vložených na označenie začiatku a konca pôvodných elektronických dokumentov. Do počtu listov sa vznikajúca listinná podoba osvedčovacej doložky nezapočítava.
Počet neprázdnych strán Uvádza sa počet neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu, ktorý vznikol transformáciou do listinnej podoby. Ak sa súčasne konvertuje viacero elektronických dokumentov, uvádza sa sumárny počet neprázdnych strán vrátane strán vložených na označenie začiatku a konca pôvodných elektronických dokumentov. Ak strana obsahuje len záhlavie alebo číslo strany a neobsahuje žiadny iný informačný obsah, považuje sa za prázdnu stranu.
Formát novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe Sekcia opisuje formáty papiera novovzniknutého listinného dokumentu. Pri použití viacerých formátov sa uvedie počet listov každého z použitých formátov.
Formát Uvádza sa použitý formát listinného dokumentu alebo jeho časti. Štandardne je to formát A4, je však možné zadať aj iný formát, ak je takýto formát listinného dokumentu vytváraný.
Počet listov Uvádza sa počet listov novovzniknutého listinného dokumentu daného formátu papiera.
Údaje o zaručenej konverzii V tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Uvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii.
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Uvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 a +02:00 pre CEST.
Zaručenú konverziu vykonal V tejto sekcii sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČO Uvádza sa identifikátor osoby alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený.
Názov osoby Uvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnenou na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
Meno Uvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Priezvisko Uvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenie Uvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak takéto má určené.

Formulár pre osvedčovaciu doložku má v grafickej reprezentácii vyznačené miesto určené pre podpis a odtlačok pečiatky osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.

Vysvetlivky:

*Sekcia – Štruktúra vzájomne súvisiacich údajov, ktorá sa môže viackrát opakovať.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

ZÁZNAM O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO LISTINNEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie (Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky) VýskytFormát
Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe 1:M
Názov pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Druh pôvodného dokumentu Uvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie). 1 Textový reťazec
Formát pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe 1:M
Typ autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Autorizované elektronické dokumenty 1:M
Názov elektronického dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Stav autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas vykonania autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Elektronický podpis/pečať Uvádza sa podpis/pečať v príslušnom formáte. Pri formáte PAdES a formáte XAdES pri „enveloped“ topológie sa uvádza len vlastný objekt podpisu/pečate, nie celý dokument obsahujúci podpis. Nepovinná položka, povinná položka pri použití elektronického podpisu, zdokonaleného elektronického podpisu, kvalifikovaného elektronického podpisu, elektronickej pečate, zdokonalenej elektronickej pečate alebo kvalifikovanej elektronickej pečate ako prostriedku autorizácie. Pri použití iného spôsobu autorizácie sa môže vložiť jeho hodnota, ak je to pre daný spôsob autorizácie zmysluplné. Údaj zapísaný v BASE64 kódovaní. 0:1 Textový reťazec
Výsledok overenia podpisu/pečate Obsahuje výsledok overenia elektronického podpisu alebo elektronickej pečate – validačná správa splnenia požiadaviek12) a v súlade s bodom 5.3 Schémy dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb definovanou orgánom dohľadu, ak aplikácia používaná na overovanie takúto správu poskytuje, alebo výsledok procesu validácie podpísaný alebo zapečatený kvalifikovanou dôveryhodnou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí. Povinná položka 1 Textový reťazec
Čas overenia autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Miesto autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mieste autorizácie 1 Textový reťazec
Identifikátor autorizujúcej osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Zastupujúca osoba Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o zastupovaní 0:1 Textový reťazec
Mandát Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mandáte autorizujúcej osoby 0:1 Textový reťazec
Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie 0:1
Typ časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Stav časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas vystavenia časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas overenia časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Ďalšie informácie o autorizácii Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 Textový reťazec
Údaje o novovzniknutom dokumente v listinnej podobe 1
Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Počet neprázdnych strán Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Formát novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe 0:1
Formát Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Údaje o zaručenej konverzii 1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Použitý prostriedok Uvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, ktorého použitím je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov“ pre zobrazenie a tlač dokumentu 1 Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal 1
IČO Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora“
Názov osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby“ a „Plné meno fyzickej osoby – podnikateľa“
Meno Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Meno“
Priezvisko Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Priezvisko“
Funkcia alebo pracovné zaradenie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec

Príloha č. 3 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY ZARUČENEJ KOVERZIE Z LISTINNEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie
Údaje o pôvodnom dokumente v listinnej podobe Táto sekcia opisuje základné údaje o pôvodnom dokumente v listinnej podobe alebo o viacerých pôvodných dokumentoch, ktorých konverzia sa vykonáva. Pre každý pôvodný dokument predložený ku konverzii sa v predloženom poradí vedú v opise polí sekcie tieto informácie:
Názov pôvodného dokumentu Uvádza sa názov listinného dokumentu tak, že je možné pôvodný listinný dokument vo vytvorenom elektronickom dokumente identifikovať.
Počet listov Uvádza sa počet listov pôvodného listinného dokumentu.
Počet neprázdnych strán Uvádza sa počet neprázdnych strán pôvodného listinného dokumentu. Ak strana obsahuje len záhlavie alebo číslo strany a neobsahuje žiadny iný informačný obsah, považuje sa za prázdnu stranu.
Formát pôvodného dokumentu Sekcia opisuje formát alebo formáty papiera pôvodného listinného dokumentu. Ak pôvodný listinný dokument je tvorený z listín z viacerých formátov, uvedie sa pre každý typ formátu počet listov.
Formát papiera Uvádza sa použitý formát papiera pôvodného listinného dokumentu.
Počet listov Uvádza sa počet listov dokumentu s daným formátom.
Bezpečnostný prvok Táto sekcia obsahuje informácie o všetkých bezpečnostných prvkoch, ktoré sú na pôvodnom listinnom dokumente alebo na všetkých listinných dokumentoch, ktoré sú predmetom konverzie. Táto sekcia môže opisovať viacero bezpečnostných prvkov alebo nemusí obsahovať opis žiadneho bezpečnostného prvku, ak pôvodný listinný dokument taký neobsahuje. Pre každý bezpečnostný prvok sa uvádzajú nasledovné údaje:
Slovný popis Uvádza sa slovný opis bezpečnostného prvku, napríklad vlastnoručný podpis osoby, úradne osvedčený podpis osoby, okrúhla pečiatka so štátnym znakom, reliéfna pečiatka, vodotlač.
Výskyt na strane v pôvodnom dokumente Uvádza sa číslo strany v pôvodnom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok. Počítajú sa neprázdne strany. Označenie strany v pôvodnom dokumente, ak sa odlišuje od reálneho poradia strany, sa neberie do úvahy.
Výskyt na liste v pôvodnom dokumente Uvádza sa číslo listu v pôvodnom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok.
Miesto umiestnenia na strane pôvodného dokumentu Uvádza sa opis miesta na strane, kde je bezpečnostný prvok umiestnený (napríklad vpravo hore, naľavo v strede).
Výskyt na strane v konvertovanom dokumente Uvádza sa číslo strany v konvertovanom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok. Konvertovaný dokument vzniká ako postupnosť strán obsahujúca konvertovaný obraz všetkých pôvodných dokumentov v poradí, v akom sú ku konverzii predložené.
Vyhlásenie žiadateľa Súčasťou osvedčovacej doložky je aj text vyhlásenia, že žiadateľ nemá vedomosť o iných, ako v osvedčovacej doložke opísaných bezpečnostných prvkoch.
Údaje novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe Táto sekcia opisuje základné údaje o dokumente v elektronickej podobe, ktorý vznikol zaručenou konverziou z pôvodného dokumentu alebo z viacerých pôvodných dokumentov v listinnej podobe.
Názov dokumentu Uvádza sa názov novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe, pod akým je uložený v podpisovom kontajneri spolu s osvedčovacou doložkou – výsledok zaručenej konverzie.
Formát dokumentu Uvádza sa formát novovzniknutého elektronického dokumentu. Identifikácia formátu dokumentu sa vykoná podľa osobitného predpisu:6) a) „PDF/A-1“ – elektronický dokument vo formáte Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1), b) „PDF/A-2“ – elektronický dokument vo formáte Portable Document Format vo verzii A-2 (PDF/A-2), c) „PNG“ – elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png), d) hodnoty pre ostatné formáty sa tvoria z obvyklej prípony použitého formátu alebo z obvyklej skratky názvu použitého formátu tak, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.6) Ak je to technicky uskutočniteľné, uvádza sa aj číslo verzie príslušného formátu za jeho skratkou (napríklad PDF 1.4).
Hodnota elektronického odtlačku Uvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná v kódovaní BASE64.
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Uvádza sa meno kryptografickej funkcie, ktorou bol odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu7) (napríklad „sha-256“).
Údaje o zaručenej konverzii V tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Uvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii.
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Uvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a +02:00 pre CEST.
Zaručenú konverziu vykonal V tejto sekcii sú uvedené údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČO Uvádza sa identifikátor osoby alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený.
Názov osoby Uvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnenou na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
Meno Uvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Priezvisko Uvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenie Uvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak takéto má určené (napr. zamestnanec obecného úradu, zamestnanec okresného úradu, advokát, notár, notársky koncipient).

Príloha č. 4 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

ZÁZNAM O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z LISTINNEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie (Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky) VýskytFormát
Údaje pôvodného dokumentu v listinnej podobe 1:M
Názov pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Poradie pôvodného dokumentu Uvádza sa poradie listinného dokumentu tak, ako sú pôvodné dokumenty predložené ku konverzii 1 Prirodzené číslo
Druh pôvodného dokumentu Uvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napr. kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie) 1 Textový reťazec
Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Počet neprázdnych strán Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Formát pôvodného dokumentu 1:M
Formát papiera Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Bezpečnostný prvok 0:M
Slovný popis Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Výskyt na strane v pôvodnom dokumente Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Výskyt na liste v pôvodnom dokumente Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Miesto umiestnenia na strane pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Výskyt na strane v konvertovanom dokumente Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo
Údaje novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe 1
Názov dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Formát dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Údaje o zaručenej konverzii 1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Použitý prostriedok Uvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, ktorého použitím je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov“ pre skenovanie, OCR softvér „názov“ pre rozoznanie znakov a uloženie vo formáte „názov“. 1 Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal 1
IČO Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora“
Názov osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby“ a „Plné meno fyzickej osoby – podnikateľa“
Meno Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Meno“
Priezvisko Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Priezvisko“
Funkcia alebo pracovné zaradenie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec

Príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

OBSAH OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie
Údaje o dokumentoch v elektronickej podobe Táto sekcia opisuje základné údaje o jednotlivých dokumentoch v elektronickej podobe, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, to znamená, vstupy a k nim viazané konvertované výstupy.
Pôvodný elektronický dokument Sekcia opisuje každý pôvodný elektronický dokument, ktorý je vstupom zaručenej konverzie. Pri použití viacerých podpisov vo formáte PAdES sa pre každý podpis vytvára nový elektronický dokument obsahujúci autorizovanú časť pôvodného dokumentu.
Názov pôvodného dokumentu Uvádza sa názov pôvodného elektronického dokumentu podľa nasledujúcich pravidiel: a) ak ide o zaručenú konverziu jediného elektronického dokumentu, ktorý nie je v elektronickej podobe explicitne označený názvom súboru, uvádza sa ako názov hodnota „Dokument“, b) pri viacerých pôvodných elektronických dokumentoch sa uvádzajú názvy dokumentov tak, ako sú použité pri označení dokumentu v elektronickej podobe (názvy pôvodných súborov v presnom poradí, napríklad poradie referencií v podpise alebo elemente podpisového kontajnera) na účel jeho identifikácie pri opise väzby autorizácie k autorizovaným dokumentom, c) pri elektronickom dokumente vo formáte PDF obsahujúcom viacnásobné podpisy vo formáte PAdES, ktoré sa viažu na rôzne časti dokumentu, vzniká názov odvodením z názvu pôvodného súboru a prípony poradia (napríklad zmluva-1, zmluva-2, v číslovaní od 1).
Formát pôvodného dokumentu Uvádza sa formát pôvodného elektronického dokumentu podľa nasledujúcich pravidiel: a) „PDF“ – elektronický dokument vo formáte Portable Document Format, b) „TXT“ – pre elektronický dokument vo formáte Plain Text Format (.txt), c) „PNG“ – pre elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png)“, d) „XMLDataContainer“ – pre elektronický dokument vo formáte (XML) v štruktúre „kontajnera XML údajov“ podľa osobitného predpisu,6) e) pre ostatné formáty – hodnota sa tvorí z obvyklej prípony použitého formátu alebo z obvyklej skratky názvu použitého formátu tak, že je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.6)
Hodnota elektronického odtlačku Uvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) pôvodného elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná v kódovaní BASE64.
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Uvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok pôvodného elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu 7) (napríklad „sha-256“).
Novovzniknutý elektronický dokument Sekcia opisuje každý novovzniknutý elektronický dokument, ktorý je výstupom zaručenej konverzie. Ak niektoré z pôvodných elektronických dokumentov nie sú v procese transformované do nového formátu, opisujú sa v tejto sekcii identické hodnoty ako pri pôvodnom elektronickom dokumente.
Názov novovzniknutého dokumentu Uvádza sa názov novovzniknutého elektronického dokumentu.
Formát novovzniknutého dokumentu Uvádza sa formát dokumentu. Identifikácia formátu dokumentu sa vykoná podľa osobitného predpisu.6)
Hodnota elektronického odtlačku Uvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná v kódovaní BASE64.
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Uvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou bol odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu.7) (napríklad „sha-256“).
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe Táto sekcia opisuje informácie o všetkých autorizáciách, ktoré sú k pôvodnému elektronickému dokumentu alebo k viacerým pôvodným elektronickým dokumentom pripojené, a to k jednotlivým elektronickým dokumentom, alebo k viacerým elektronickým dokumentom súčasne.
Výskyt autorizačných prvkov Uvádza sa informácia, či v pôvodných dokumentoch sa vyskytujú autorizácie: a) „Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku“ – vtedy je možné vyplňovať ostatné položky tejto sekcie, nakoľko v pôvodných dokumentoch sa autorizácie vyskytujú, b) „Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku“ – vtedy je sekcia uzamknutá a nie je zobrazovaná v osvedčovacej doložke, je zobrazený len predchádzajúci text o neexistencii prostriedkov autorizácie.
Autorizácia Sekcia opisuje konkrétnu autorizáciu, ktorá je pripojená k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe. Pre každú identifikovanú autorizáciu sa táto sekcia vyskytuje samostatne, to znamená, že sú opísané všetky autorizácie viazané k pôvodným elektronickým dokumentom.
Typ autorizácie Uvádza sa typ použitej autorizácie (kvalifikovaný elektronický podpis, elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečať, elektronická pečať, prípadne iný spôsob autorizácie).
Autorizované elektronické dokumenty Sekcia opisuje elektronické dokumenty, ktoré sú viazané na danú autorizáciu, ktoré daný autorizačný prvok autorizuje. Sekcia obsahuje zoznam názvov elektronických dokumentov podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe“.
Názov elektronického dokumentu Uvádza sa názov elektronického dokumentu, ktorý je k danej autorizácii viazaný. Názov sa uvádza podľa „Názov pôvodného dokumentu“ v sekcii „Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe“.
Stav autorizácie Uvádza sa výsledok overenia platnosti autorizácie (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vykonania autorizácie Uvádza sa čas vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť (to znamená, keď je v ňom čas vykonania autorizácie uvedený), čas sa uvádza vo formáte 8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Čas overenia autorizácie Uvádza sa čas, kedy je overenie platnosti autorizácie pri vykonávaní zaručenej konverzie realizované, čas sa uvádza vo formáte 8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Miesto autorizácie Miesto vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť (to znamená, keď je v ňom uvedené). Inak sa zadáva reťazec „Neuvedené“.
Osoba, ktorá autorizáciu vykonala Sekcia opisuje údaje o osobe, ktorá autorizáciu vykonala.
Identifikátor Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Mandát Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Zastupujúca osoba Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Typ časovej pečiatky Uvádza sa typ časovej pečiatky – „Kvalifikovaná“, „Nekvalifikovaná“.
Stav časovej pečiatky Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Čas vystavenia časovej pečiatky Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Vydavateľ časovej pečiatky Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Čas overenia časovej pečiatky Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Ďalšie informácie o autorizácii Údaj identický ako v prílohe č. 1.
Údaje o zaručenej konverzii V tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Uvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii.
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Uvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte 8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Zaručenú konverziu vykonal V tejto sekcii sú uvádzané údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČO Uvádza sa identifikátor osoby alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený.
Názov osoby Uvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnenou na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
Meno Uvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Priezvisko Uvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenie Uvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak takéto má určené (napr. zamestnanec obecného úradu, zamestnanec okresného úradu, advokát, notár, notársky koncipient).

Príloha č. 6 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

ZÁZNAM O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO ELEKTRONICKEJ PODOBY

ÚdajeVysvetlenie (Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky) VýskytFormát
Údaje o dokumentoch v elektronickej podobe 1:M
Pôvodný elektronický dokument 1
Názov pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Druh pôvodného dokumentu Uvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie). 1 Textový reťazec
Formát pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Novovzniknutý elektronický dokument 1
Názov novovzniknutého dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Formát novovzniknutého dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe 1:M
Typ autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Elektronický dokument 1:M
Názov elektronického dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Stav autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas vykonania autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Elektronický podpis/pečať Údaj identický ako v prílohe č. 1. 0:1 Textový reťazec
Výsledok overenia podpisu/pečate Obsahuje výsledok overenia elektronického podpisu alebo elektronickej pečate - validačná správa splnenia požiadaviek čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a v súlade so „Schémou dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb definovanou orgánom dohľadu“, bod 5.3, ak aplikácia používaná na overovanie takúto správu poskytuje, alebo výsledok procesu validácie podpísaný alebo zapečatený kvalifikovanou dôveryhodnou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí. Povinná položka 1 Textový reťazec
Čas overenia autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Miesto autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mieste autorizácie 1 Textový reťazec
Identifikátor autorizujúcej osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Zastupujúca osoba Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o zastupovaní. 0:1 Textový reťazec
Mandát Údaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mandáte autorizujúcej osoby. 0:1 Textový reťazec
Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie 0:1
Typ časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Stav časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas vystavenia časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Čas overenia časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Ďalšie informácie o autorizácii Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 Textový reťazec
Údaje o zaručenej konverzii 1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec
Použitý prostriedok Uvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, ktorého použitím je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov“ pre prevod FormátuX1 do nového Formátu Y1, uvádzajú sa všetky použité prostriedky pre konverziu formátov 1 Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal 1
IČO Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora“
Názov osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby“ a „Plné meno fyzickej osoby – podnikateľa“
Meno Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Meno“
Priezvisko Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Priezvisko“
Funkcia alebo pracovné zaradenie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec

Príloha č. 7 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA VYKONANIE ZARUČENEJ KONVERZIE

A. Úhrada za vykonanie zaručenej konverzieSadzba*
1. za vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe 1,20 eura
2. za úkon transformácie každej aj začatej strany novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe pri zaručenej konverzii z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe
a) formátu A4 0,24 eura
b) formátu A3 0,48 eura
3. za vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu 1,80 eura
4. za úkon transformácie každej aj začatej strany pôvodného listinného dokumentu pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu
a) formátu A4 0,36 eura
b) formátu A3 0,66 eura
5. za úkon transformácie zaručenej konverzie jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona 0,40 eura
6. za zaručenú konverziu, pri ktorej sa použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú aj začatú stranu novovzniknutého dokumentu
a) formátu A4 6,00 eur
b) formátu A3 12,00 eur
B. Úhrada hotových výdavkov za výkon zaručenej konverzieSadzba*
Hotovými výdavkami sú výdavky na tlač dokumentov, a to v sume za vyhotovenie:
a) jednej čiernobielej strany formátu A4 0,06 eura
b) obojstranného čiernobieleho listu formátu A4 0,07 eura
c) jednej čiernobielej strany formátu A3 0,09 eura
d) obojstranného čiernobieleho listu formátu A3 0,10 eura
e) jednej farebnej strany formátu A4 0,36 eura
f) obojstranného farebného listu formátu A4 0,72 eura
g) jednej farebnej strany formátu A3 1,32 eura
h) obojstranného farebného listu formátu A3 2,64 eura

Vysvetlivky:

*Sadzba úhrady je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, ak osoba vykonávajúca konverziu je platiteľom tejto dane.

Poznámky pod čiarou

1) § 57d ods. 1 výnosu č. 55/2014 Z. z.

2) § 11 ods. 1 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

3) Napríklad ISO 8601.

4) Napríklad ISO 3166.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2013 Z. z.

6) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1505 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie a formáty týkajúce sa dôveryhodných zoznamov podľa článku 22 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.

1) § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

2) § 57a a 57b výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 57a písm. a) a b) prvý bod a štvrtý bod výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 2 písm. ar) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení opatrenia č. 78/2018 Z. z.

5) § 57b písm. a) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.