Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2019 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení 158/2019 Z. z.
01.09.2019 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 209/2019 Z. z.
01.09.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 138/2019 Z. z., 270/2018 Z. z.
01.09.2019 614/2002 Z. z. Vyhláška o kreditovom systéme štúdia
v znení , 123/2019 Z. z.
01.09.2019 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 209/2019 Z. z., 138/2019 Z. z.
01.09.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 192/2018 Z. z., 92/2017 Z. z.
01.09.2019 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 158/2019 Z. z.
01.09.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 184/2018 Z. z.
01.09.2019 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 173/2019 Z. z.
01.09.2019 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 209/2018 Z. z.
01.09.2019 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 142/2018 Z. z.
01.09.2019 140/2009 Z. z. Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel
v znení , 186/2019 Z. z.
01.09.2019 97/2010 Z. z. Podrobnosti akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
v znení , 124/2019 Z. z.
01.09.2019 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 375/2018 Z. z.
01.09.2019 390/2011 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 325/2012 Z. z. Novela zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 312/2013 Z. z. Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 14/2015 Z. z. Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 65/2015 Z. z. Vyhláška o stredných školách
v znení , 241/2018 Z. z.
01.09.2019 188/2015 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2019 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.09.2019 192/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
01.09.2019 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
01.09.2019 241/2018 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
01.09.2019 375/2018 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.09.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
01.09.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
03.09.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 237/2017 Z. z.
03.09.2019 237/2017 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
26.09.2019 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 270/2018 Z. z.