Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2019 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení 241/2019 Z. z.
01.09.2019 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí
v znení , 241/2019 Z. z.
01.09.2019 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení , 158/2019 Z. z.
01.09.2019 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 216/2019 Z. z.
01.09.2019 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 241/2019 Z. z., 209/2019 Z. z.
01.09.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 216/2019 Z. z.
01.09.2019 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
v znení , 225/2019 Z. z.
01.09.2019 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach
v znení , 218/2019 Z. z.
01.09.2019 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 242/2019 Z. z.
01.09.2019 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 242/2019 Z. z.
01.09.2019 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov
v znení , 241/2019 Z. z.
01.09.2019 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 221/2019 Z. z., 138/2019 Z. z., 270/2018 Z. z.
01.09.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 553/2002 Z. z. Zákon o pamäti národa
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 614/2002 Z. z. Vyhláška o kreditovom systéme štúdia
v znení , 123/2019 Z. z.
01.09.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 225/2019 Z. z.
01.09.2019 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 224/2019 Z. z., 138/2019 Z. z.
01.09.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 223/2019 Z. z.
01.09.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 221/2019 Z. z., 209/2019 Z. z., 138/2019 Z. z.
01.09.2019 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 226/2019 Z. z.
01.09.2019 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 226/2019 Z. z.
01.09.2019 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 223/2019 Z. z.
01.09.2019 11/2004 Z. z. Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii, štátnom overovaní kvality výrobkov
v znení , 219/2019 Z. z.
01.09.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 176/2004 Z. z. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
v znení , 241/2019 Z. z.
01.09.2019 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 341/2004 Z. z. Nariadenie o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 270/2019 Z. z.
01.09.2019 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 192/2018 Z. z.
01.09.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 158/2019 Z. z.
01.09.2019 592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 222/2019 Z. z.
01.09.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 184/2018 Z. z.
01.09.2019 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 173/2019 Z. z.
01.09.2019 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 107/2008 Z. z. Nariadenie o štátnych veterinárnych činnostiach súkromnými veterinárnymi lekármi
v znení , 272/2019 Z. z.
01.09.2019 201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 221/2019 Z. z., 209/2018 Z. z.
01.09.2019 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 241/2019 Z. z.
01.09.2019 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 142/2018 Z. z.
01.09.2019 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 223/2019 Z. z.
01.09.2019 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 269/2019 Z. z.
01.09.2019 140/2009 Z. z. Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel
v znení , 186/2019 Z. z.
01.09.2019 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 217/2019 Z. z.
01.09.2019 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 97/2010 Z. z. Podrobnosti akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
v znení , 124/2019 Z. z.
01.09.2019 435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 222/2019 Z. z., 375/2018 Z. z.
01.09.2019 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 262/2019 Z. z.
01.09.2019 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 390/2011 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 476/2011 Z. z. Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
v znení , 268/2019 Z. z.
01.09.2019 513/2011 Z. z. Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania
v znení , 271/2019 Z. z.
01.09.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 325/2012 Z. z. Novela zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 312/2013 Z. z. Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 223/2019 Z. z.
01.09.2019 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 14/2015 Z. z. Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 65/2015 Z. z. Vyhláška o stredných školách
v znení , 241/2018 Z. z.
01.09.2019 188/2015 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 138/2019 Z. z.
01.09.2019 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení , 241/2019 Z. z.
01.09.2019 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.09.2019 192/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
01.09.2019 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
01.09.2019 241/2018 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
01.09.2019 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 245/2019 Z. z.
01.09.2019 375/2018 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.09.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.09.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
01.09.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
03.09.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 237/2017 Z. z.
03.09.2019 237/2017 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
06.09.2019 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 70/2019 Z. z.
06.09.2019 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 70/2019 Z. z.
26.09.2019 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 270/2018 Z. z.