Zákon č. 222/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 22.07.2019
Účinnosť od 01.04.2020

222

ZÁKON

z 20. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 7 druhej vete sa suma „597 490 eur“ nahrádza sumou „697 490 eur“.

2. Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16c

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019

Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) na rozpočtový rok 2019 sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. septembra 2019 do 15. septembra 2019. Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) a e) zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 1. septembra 2019. “.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.