Zákon č. 217/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

217

ZÁKON

z 26. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,32a) nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti o stimuly.32b)“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:

32a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

32b) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.

2. V § 7 ods. 12 sa slová „8 a 10“ nahrádzajú slovami „8, 10 a 11“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.