Zákon č. 192/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 26 a 29 až 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.

192

ZÁKON

z 13. júna 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/ 2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „asistent výživy“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 102e ods. 1 nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“ v príslušnom tvare.

2. V § 14a ods. 18 sa v písmene c) vypúšťajú slová „v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod,”.

3. V § 14a ods. 19 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané podľa odseku 18 písm. c) môže byť vydané pre spádové územie tohto pevného bodu aj s iným miestom prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto spádovom území, ako je pevný bod určený osobitným predpisom.17ea)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ea znie:

17ea) § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

4. V § 19 ods. 1 písm. h) tretí bod znie:

3. štyri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu21a) prostredníctvom svojich lekárov podľa osobitného predpisu21aa) úhrnne v rozsahu viac ako 400 hodín.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

21aa) § 8a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.

5. V § 22 písm. b) sa slová „do 15 dní” nahrádzajú slovami „do 30 dní“.

6. V § 27 ods. 2 sa slová „a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d) štvrtý bod zákona č. 422/2015 Z. z.“.

8. V § 39a ods. 1 písmeno e) znie:

e) účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva,“.

9. V § 39a sa vypúšťajú odseky 4 až 12.

10. Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý znie:

㤠39b

(1) Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore určenom ministerstvom zdravotníctva, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované podľa § 39a ods. 1 písm. e) (ďalej len „rezidentské štúdium“), možno na základe žiadosti podľa odseku 6, ak zdravotnícky pracovník

a) získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,

b) nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4 a

c) splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e).

(2) Ak v § 102ai ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva zamestnávateľovi zdravotníckeho pracovníka zaradeného do rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,25-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy.

(3) Ministerstvo zdravotníctva môže účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytnúť aj vzdelávacej ustanovizni na

a) odmenu vrátane odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú odmenu zdravotníckemu pracovníkovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností, pod ktorého dohľadom rezident uskutočňuje praktickú časť rezidentského štúdia (ďalej len „školiteľ“), ak ide o školiteľa, pod ktorého dohľadom rezident uskutočňuje šesťmesačnú odbornú zdravotnícku prax vo všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,

b) náklady na administráciu súvisiacu s rezidentským štúdiom a

c) náklady na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium podľa § 39a ods. 3.

(4) Výška finančných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) sa dohodne v zmluve medzi ministerstvom zdravotníctva a vzdelávacou ustanovizňou.

(5) Použitie finančných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.31c) Povinné zúčtovanie predkladá zamestnávateľ rezidenta a vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva.

(6) Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä

a) úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,

b) čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,

c) čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4,

d) doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,

e) názov špecializačného odboru,

f) označenie samosprávneho kraja podľa odseku 8.

(7) Vzdelávacia ustanovizeň oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti podľa odseku 6, či zdravotnícky pracovník splnil podmienky na zaradenie do rezidentského štúdia podľa odseku 1 a či bude zaradený do rezidentského štúdia.

(8) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle špecializačné odbory rezidentského štúdia a označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b).

(9) Rezident je okrem plnenia povinností vyplývajúcich z akreditovaného špecializačného študijného programu povinný aj

a) písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v príslušnom špecializačnom odbore a

b) úspešne ukončiť rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

(10) Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne, je povinný sa prihlásiť na opravnú špecializačnú skúšku.

(11) Zamestnávateľ rezidenta je povinný

a) poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy,31d) na absolvovanie teoretickej časti a praktickej časti rezidentského štúdia podľa akreditovaného špecializačného študijného programu,

b) vykonať povinné zúčtovanie finančných prostriedkov vynaložených na rezidentské štúdium podľa odseku 5.

(12) Rezidentské štúdium je možné prerušiť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo skončenia pracovného pomeru v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré rezident nemohol ovplyvniť svojím konaním; na obdobie prerušenia rezidentského štúdia ministerstvo zdravotníctva pozastaví poskytovanie finančných prostriedkov.

(13) Ak zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium, je povinný

a) do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky požiadať o vydanie povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium a do 12 mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. b) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) alebo do troch mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium,

b) poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap) alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap),

c) oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b), dohodnutý pracovný čas31h) poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov,

d) vykonávať špecializované pracovné činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. ap).

(14) Do lehoty podľa odseku 13 písm. a) a doby podľa odseku 13 písm. b) sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky alebo obdobie, v ktorom zdravotnícky pracovník nemohol poskytovať zdravotnú starostlivosť z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

(15) Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:

a) školiteľ poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne a má najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,

b) má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 1 200 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých, alebo má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 900 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,

c) školiteľ vykonáva zdravotné výkony v rozsahu praktickej časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria.

(16) Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:

a) školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a má najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a v ktorom poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

b) má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a

c) školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

(17) Ak poskytovateľ spĺňa podmienky podľa odseku 15 alebo odseku 16 a požiadal vzdelávaciu ustanovizeň o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia, vzdelávacia ustanovizeň uzatvorí s poskytovateľom dohodu o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia.

(18) Prílohou žiadosti o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia podľa odseku 17 sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 15 alebo odseku 16.

(19) Ak rezident úspešne neukončil rezidentské štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.

(20) Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý rok rezidentského štúdia.

(21) Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. b), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý rok, v ktorom neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. b).

(22) Povinnosť úhrady podľa odsekov 19 až 21 nevzniká, ak

a) ministerstvo zdravotníctva pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium,

b) rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. b),

c) rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31d a 31e znejú:

31d) § 140 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) Zákonníka práce.

31e) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 40 ods. 13 písm. i) sa slová „akreditovaného programu“ nahrádzajú slovami „ďalšieho vzdelávania“.

12. V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

m) zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych zariadení,33aa)

n) uskutočniť špecializačnú skúšku v rámci rezidentského štúdia najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky zdravotníckeho pracovníka na vykonanie špecializačnej skúšky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:

33aa) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.“.

13. V § 40 odsek 21 znie:

(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného programu, názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program, a dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.“.

14. V § 41 ods. 4 sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „sú ich neoddeliteľnou súčasťou a“.

15. V § 70 ods. 3 písmeno a) znie:

a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení pri registrácii a doklad o odbornej praxi,“.

16. V § 79 ods. 1 písm. ap) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 39b ods. 13 písm. d) nie je ustanovené inak,“.

17. V § 79 ods. 1 písmeno bc) znie:

bc) zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja, ak ide o organizátora,“.

18. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bd), ktoré znie:

bd) pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať osobitný predpis,55jawd) a Národný plán opatrení, ak ide o poskytovateľa špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawd znie:

55jawd) Čl. 10 ods. 1,4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24. 5. 2017).“.

19. V § 80a odsek 5 znie:

(5) Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vo výške podľa odseku 4 sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti určenému v rozpise zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom nebolo zabezpečené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, znižuje o 25 %.“.

20. V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „an), ap) a bc)“ nahrádzajú slovami „an) a ap)“.

21. V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „as) až aw) a bc)“ nahrádzajú slovami „as) až aw)“.

22. V § 81 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a bd)“.

23. § 81 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov zabezpečí plnenie Národného plánu opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu podľa osobitného predpisu55jawd) u poskytovateľov v špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti. Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu ministerstvo zdravotníctva a Slovenská komora zubných lekárov zverejnia na svojich webových sídlach.“.

24. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „zt) a ar)“ nahrádzajú slovami „zt), ar) a bc)“.

25. V § 82 ods. 5 písm. c) sa slová „39a ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 39b ods. 13 písm. c)“.

26. V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) do 5 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ktorá neodstráni nedostatky podľa § 92a ods. 4.“.

27. V § 82 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a bc)“.

28. V § 82 ods. 10 sa za slová „zu) až zw)“ vkladajú slová „a bd)“.

29. § 83 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva za porušenie povinností podľa § 92a ods. 4 sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.“.

30. V § 92a sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1.“.

31. V § 92a odsek 4 znie:

(4) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii podľa § 40, poskytuje elektronicky údaje do centrálneho registra. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla ministerstvu do centrálneho registra, sú nesprávne alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v lehote určenej ministerstvom.“.

32. V § 102ab sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.

33. Za § 102ah sa vkladá § 102ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102ai

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018

(1) Asistent výživy podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018, sa považuje za nutričného terapeuta podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(2) Asistent výživy registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018 sa považuje za nutričného terapeuta registrovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(3) Licencie na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní asistent výživy vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(4) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2019 register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike.

(5) Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka začaté podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ktoré nebolo do 30. júna 2018 ukončené špecializačnou skúškou, sa dokončí podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore najneskôr do 31. decembra 2023.

(6) Účelovo viazané finančné prostriedky na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva poskytuje ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra 2020 prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne.

(7) Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium nebolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sa ustanovenia § 39a ods. 4, 5, 7 a 8 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.

(8) Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium bolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sa ustanovenia § 39a ods. 4 až 12 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.“.

34. Príloha č. 1 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

15. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 317, 1. 12. 2017).“.

35. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

Tabuľka č. 1

P.č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgie
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалностУниверситет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
6Estónsko / EestiResidentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal
Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen
Yliopisto
8Francúzsko / France1. Certificat d'études spéciales de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1. Universités2. Conseil de l'Ordre des médecins


3. Universités
9Grécko / ΕλλάδαΤίτλoς Iατρικής Ειδικότητας1. Περιφέρεια
2. Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
3. Νoμαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister
Diploma geneeskundig specialist
- Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
- Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11Chorvátsko / HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo
12Írsko / IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority
13Litva / Lietuva1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)
Universitetas
14Lotyšsko / Latvija„Sertifikāts“ – kompetentu iestāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
15Luxembursko / LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique
16Maďarsko / MagyarországSzakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság
17Malta / MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18Nemecko / DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer
19Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych
20Portugalsko / PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos
21Rakúsko / ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer
22Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii
23Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24Španielsko / EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
25Švédsko / SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
26Taliansko / ItaliaDiploma di medico specialistaUniversità
27Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Certificate of Completion of training
Postgraduate Medical Education and Training Board

General Medical Council
28Island / ÍslandSérfræðileyfiLandlæknir
29Lichtenštajnsko / Liechtensteindiplomy ostatných krajín uvedené v tabuľkepríslušný orgán
30Nórsko / NorgeSpesialistgodkjenningDen norske lægeforening
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista
-Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
- Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

Tabuľka č. 2

P.č.KrajinaNázov špecializačného odboru v členskom štáteMinimálna dĺžka prípravy v členskom štáteNázov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie–reanimatie3 rokyanestéziológia a intenzívna medicína
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a intenzivní medicína
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko / Suomi / FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésie-réanimation
1. 09Grécko / ΕλλάδαΑvαισθησιoλoγία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1.11Chorvátsko / Hrvatska
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1. 12Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 13Litva / LietuvaAnesteziologija reanimatologija
1. 14Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 15Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 16Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 17Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 18Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 19Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 20Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 21Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 22Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 23Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 24Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 25Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 26Taliansko / ItaliaAnestesia, rianimazione e terapia intensiva
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (od februára 2015)
1. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomAnaesthetics
1. 28Island / ÍslandSvæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 30Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde5 rokovchirurgia
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko / Suomi / FinlandYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2.11Chorvátsko / HrvatskaOpća kirurgija
2. 12Írsko / IrelandGeneral surgery
2. 13Litva / LietuvaChirurgija
2. 14Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 16Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 17Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 18Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 19Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 20Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 21Rakúsko / Österreich- Chirurgie
- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (od júna 2015)
2. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 23Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 24Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 25Švédsko / SverigeKirurgi
2. 26Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral surgery
2. 28Island / ÍslandSkurðlækningar
2. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 30Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie5 rokovneurochirurgia
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3.11Chorvátsko / Hrvatska
Neurokirurgija
3. 12Írsko / IrelandNeurosurgery
3. 13Litva / LietuvaNeurochirurgija
3. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 15Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 16Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 17Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 18Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 19Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 20Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 22Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 23Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 24Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 25Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 26Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNeurosurgery
3. 28Island / ÍslandTaugaskurðlækningar
3. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 30Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie -
verloskunde
4 rokygynekológia a pôrodníctvo
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство и гинекология
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική — Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie — obstétrique
4. 09Grécko / ΕλλάδαΜαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandObstetrie en Gynaecologie
4.11Chorvátsko / HrvatskaGinekologija i opstetricija
4. 12Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 13Litva / LietuvaAkušerija ginekologija
4. 14Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 15Luxembursko / LuxembourgGynécologie — obstétrique
4. 16Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 17Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 18Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 19Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 20Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 21Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 22Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 23Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 24Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 25Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 26Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 28Island / ÍslandFæðingar- og kvenlækningar
4. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 30Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / Inwendige geneeskunde5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / Danmark-
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko / Suomi / FinlandSisätaudit/Inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5.11Chorvátsko / HrvatskaOpća interna medicina
5. 12Írsko / IrelandGeneral (Internal) Medicine
5. 13Litva / LietuvaVidaus ligos
5. 14Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 16Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 17Malta / MaltaMediċina Interna
5. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 19Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 20Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 22Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 23Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 24Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 25Švédsko / SverigeInternmedicine
5. 26Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 28Island / ÍslandLyflækningar
5. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 30Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllgemeine Innere Medizin
Médecine interne générale
Medicina interna generale
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλµολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko / Suomi / FinlandSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / ΕλλάδαΟφθαλµoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6.11Chorvátsko / Hrvatska
Oftalmologija i optometrija
6. 12Írsko / IrelandOphthalmic surgery
Ophthalmology (od roku 1991/1992)
6. 13Litva / LietuvaOftalmologija
6. 14Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 15Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie
6. 16Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 17Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 18Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 19Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 20Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 21Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 22Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 23Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 24Španielsko / EspañaOftalmología
6. 25Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 26Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOphthalmology
6. 28Island / ÍslandAugnlækningar
6. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 30Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphthalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko / Suomi / FinlandKorva-, nenä-ja kurkkutaudit/ Öron-, näs-och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
7. 09Grécko / ΕλλάδαΩτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7.11Chorvátsko / HrvatskaOtorinolaringologija
7. 12Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 13Litva / LietuvaOtorinolaringologija
7. 14Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 15Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 16Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 17Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 18Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 19Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 20Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 21Rakúsko / Österreich- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (od júna 2015)
7. 22Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 23Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringológija
7. 24Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 25Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 26Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOtolaryngology
7. 28Island / ÍslandHáls-, nef- og eyrnalækningar
7. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 30Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияПедиатрия
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / ΕλλάδαΠαιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8.11Chorvátsko / HrvatskaPedijatrija
8. 12Írsko / IrelandPaediatrics
8. 13Litva / LietuvaVaikų ligos
8. 14Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 15Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 16Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 17Malta / MaltaPedjatrija
8. 18Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendmedizin
8. 19Poľsko / PolskaPediatria
8. 20Portugalsko / PortugalPediatria
8. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder — und Jugendheilkunde
8. 22Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 23Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 24Španielsko / EspañaPediatría y sus áreas específicas
8. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 26Taliansko / ItaliaPediatria
8. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPaediatrics
8. 28Island / ÍslandBarnalækningar
8. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 30Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie4 rokypneumológia a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04Česko / Česká republikaPneumologie a ftizeologie
9. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / ΕλλάδαΦυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9.11Chorvátsko / Hrvatska
Pulmologija
9. 12Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 13Litva / LietuvaPulmonologija
9. 14Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 15Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 16Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 17Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 18Nemecko / Deutschland- Pneumologie
- Innere Medizin und Pneumologie (od júla 2011)
9. 19Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 20Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 21Rakúsko / Österreich- Lungenkrankheiten
- Innere Medizin und Pneumologie (od júna 2015)
9. 22Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 23Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 24Španielsko / EspañaNeumología
9. 25Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 26Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRespiratory medicine
9. 28Island / ÍslandLungnalækningar
9. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 30Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko / Suomi / FinlandUrologia/Urologi
10. 08Francúzsko / FranceChirurgie urologique
10. 09Grécko / ΕλλάδαΟυρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10.11Chorvátsko / HrvatskaUrologija
10. 12Írsko / IrelandUrology
10. 13Litva / LietuvaUrologija
10. 14Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 15Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 16Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 17Malta / MaltaUroloġija
10. 18Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 19Poľsko / PolskaUrologia
10. 20Portugalsko / PortugalUrologia
10. 21Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 22Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 23Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 24Španielsko / EspañaUrología
10. 25Švédsko / SverigeUrologi
10. 26Taliansko / ItaliaUrologia
10. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomUrology
10. 28Island / ÍslandÞvagfæraskurðlækningar
10. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 30Nórsko / NorgeUrologi
10. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie
Urologie
Urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / ΕλλάδαΟρθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11.11Chorvátsko / Hrvatska
Ortopedija i traumatologija
11. 12Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 13Litva / LietuvaOrtopedija traumatologija
11. 14Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 15Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 16Maďarsko / MagyarországOrtopédia és traumatológia
11. 17Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 18Nemecko / Deutschland- Orthopädie (und Unfallchirurgie)
- Orthopädie und Unfallchirurgie (od mája 2006)
11. 19Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 20Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 21Rakúsko / Österreich- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
- Orthopädie und Traumatologie (od júna 2015)
11. 22Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 23Slovinsko / Slovenija- Ortopedska kirurgija; Travmatologija
11. 24Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 25Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 26Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 28Island / ÍslandBæklunarskurðlækningar
11. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 30Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOrthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi og cytology
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko / Suomi / FinlandPatologia/Patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθoλoγική Ανατoµική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12.11Chorvátsko / Hrvatska
Patologija
Patologija i citologija (od 3. novembra 2015.)
12. 12Írsko / IrelandHistopathology
12. 13Litva / LietuvaPatologija
12. 14Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 15Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 16Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 17Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 18Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 19Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 20Portugalsko / PortugalAnatomia patologica
12. 21Rakúsko / Österreich- Pathologie
- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (od júna 2015)
- Klinische Pathologie und Neuropathologie
12. 22Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 23Slovinsko / SlovenijaPatologija
12. 24Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 25Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 26Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomHistopathology
12. 28Island / ÍslandVefjameinafræði
12. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 30Nórsko / NorgePatologi
12. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie
Pathologie
Patologia
13. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurologia/Neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13.11Chorvátsko / HrvatskaNeurologija
13. 12Írsko / IrelandNeurology
13. 13Litva / LietuvaNeurologija
13. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 15Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 16Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 17Malta / MaltaNewroloġija
13. 18Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 19Poľsko / PolskaNeurologia
13. 20Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 22Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 23Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 24Španielsko / EspañaNeurología
13. 25Švédsko / SverigeNeurologi
13. 26Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNeurology
13. 28Island / ÍslandTaugalækningar
13. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 30Nórsko / NorgeNevrologi
13. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement de l'adulte /
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko / Suomi / FinlandPsykiatria/Psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / ΕλλάδαΨυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14.11Chorvátsko / HrvatskaPsihijatrija
14. 12Írsko / IrelandPsychiatry
14. 13Litva / LietuvaPsichiatrija
14. 14Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 16Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 17Malta / MaltaPsikjatrija
14. 18Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 19Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 21Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
14. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 23Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 24Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 25Švédsko / SverigePsykiatri
14. 26Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral psychiatry
14. 28Island / ÍslandGeðlækningar
14. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 30Nórsko / NorgePsykiatri
14. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkRadiologi
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko / Suomi / FinlandRadiologia/Radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / ΕλλάδαΑκτιvoδιαγvωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15.11Chorvátsko / HrvatskaKlinička radiologija
15. 12Írsko / IrelandRadiology
15. 13Litva / LietuvaRadiologija
15. 14Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 15Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 16Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 17Malta / MaltaRadjoloġija
15. 18Nemecko / Deutschland(Diagnostische) Radiologie
15. 19Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 20Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 21Rakúsko / ÖsterreichRadiologie
15. 22Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 23Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 24Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 25Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
Radiologi (od mája 2015)
15. 26Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical radiology
15. 28Island / ÍslandGeislagreining
15. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 30Nórsko / NorgeRadiologi
15. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkKlinisk Onkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko / Suomi / FinlandSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie option oncologie radiothérapique
16. 09Grécko / ΕλλάδαΑκτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16.11Chorvátsko / HrvatskaOnkologija i radioterapija
16. 12Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 13Litva / LietuvaOnkologija radioterapija
16. 14Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 15Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 16Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 17Malta / MaltaOnkoloġija u Radjoterapija
16. 18Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 19Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 20Portugalsko / PortugalRadioterapia
Radioncologia
16. 21Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie — Radioonkologie
16. 22Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 23Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 24Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 25Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
Onkologi (od septembra 2008)
16. 26Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical oncology
16. 28Island / Ísland-
16. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 30Nórsko / Norge-
16. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-oncologia/radioterapia
17. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique/Klinische biologie4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / ΕλλάδαΙατρική βιοπαθολογία
17. 10Holandsko / Nederland-
17.11Chorvátsko / Hrvatska-
17. 12Írsko / Ireland-
17. 13Litva / LietuvaLaboratorinė medicina
17. 14Lotyšsko / Latvija-
17. 15Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 17Malta / Malta-
17. 18Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin (od 2012)
17. 19Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 20Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 23Slovinsko / Slovenija-
17. 24Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 25Švédsko / Sverige-
17. 26Taliansko / ItaliaPatologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (od júna 2015)
17. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
17. 28Island / Ísland-
17. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 30Nórsko / Norge-
17. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάδα- Iατρική Βιoπαθoλoγία
- Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18.11Chorvátsko / HrvatskaKlinička mikrobiologija
18. 12Írsko / IrelandMicrobiology
18. 13Litva / Lietuva-
18. 14Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 15Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 17Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 18Nemecko / Deutschland- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (od mája 2006)
18. 19Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 20Portugalsko / Portugal-
18. 21Rakúsko / Österreich- Hygiene und Mikrobiologie
- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (od júna 2015)
- Klinische Mikrobiologie und Virologie (od júna 2015)
18. 22Rumunsko / România-
18. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 24Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 25Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi (od mája 2015)
18. 26Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 28Island / ÍslandSýklafræði
18. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 30Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / ΕλλάδαΙατρική βιοπαθολογία
19. 10Holandsko / NederlandKlinische chemie
19.11Chorvátsko / Hrvatska
19. 12Írsko / IrelandChemical pathology
19. 13Litva / Lietuva-
19. 14Lotyšsko / Latvija-
19. 15Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 16Maďarsko / Magyarország-
19. 17Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 18Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 19Poľsko / Polska-
19. 20Portugalsko / Portugal-
19. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 22Rumunsko / România-
19. 23Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 24Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 25Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 26Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomChemical pathology
19. 28Island / ÍslandKlínísk lífefnafræði
19. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 30Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická imunológia a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάδα-
20. 10Holandsko / Nederland-
20.11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
20. 12Írsko / IrelandImmunology (clinical and laboratory)
20. 13Litva / Lietuva-
20. 14Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 15Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 17Malta / MaltaImmunoloġija
20. 18Nemecko / Deutschland-
20. 19Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 20Portugalsko / Portugal-
20. 21Rakúsko / Österreich- Immunologie
- Klinische Immunologie (od júna 2015)
20. 22Rumunsko / România-
20. 23Slovinsko / Slovenija-
20. 24Španielsko / EspañaImmunología
20. 25Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 26Taliansko / Italia-
20. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomImmunology
20. 28Island / ÍslandÓnæmisfræði
20. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergólogie und klinische Immunologie
20. 30Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
21. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokovplastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / ΕλλάδαΠλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21.11Chorvátsko / Hrvatska
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
21. 12Írsko / IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 13Litva / LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 14Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 16Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 17Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 18Nemecko / Deutschland- Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
- Plastische und Ästhetische Chirurgie (od roku 2006)
21. 19Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 20Portugalsko / PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutiva
21. 21Rakúsko / Österreich
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (od júna 2015)
21. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
21. 23Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 24Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y
reparadora
21. 25Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 26Taliansko / Italia
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
21. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPlastic surgery
21. 28Island / ÍslandLýtalækningar
21. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 30Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPlastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaHrudní chirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρουργική Θώρακος
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
21.11Chorvátsko / Hrvatska-
22. 12Írsko / IrelandCardiothoracic surgery
22. 13Litva / LietuvaKrūtinės chirurgija
22. 14Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
Sirds ķirurgs
22. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 16Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 17Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 18Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 19Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 20Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 21Rakúsko / ÖsterreichThoraxchirurgie
22. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 23Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 24Španielsko / España- Cirugía torácica
- Cirugía cardiovascular
22. 25Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 26Taliansko / Italia- Chirurgia toracica
- Cardiochirurgia
22. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 28Island / ÍslandBrjóstholsskurðlækningar
22. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 30Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHerz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρoυργική Παίδωv
23. 10Holandsko / Nederland-
23.11Chorvátsko / HrvatskaDječja kirurgija
23. 12Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 13Litva / LietuvaVaikų chirurgija
23. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 16Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 17Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 18Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 19Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 20Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder- und Jugendchirurgie
23. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 23Slovinsko / Slovenija-
23. 24Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 26Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPaediatric surgery
23. 28Island / ÍslandBarnaskurðlækningar
23. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 30Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / ΕλλάδαΑγγειοχειρουργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24.11Chorvátsko / HrvatskaVaskularna kirurgija
24. 12Írsko / Ireland-
24. 13Litva / LietuvaKraujagyslių chirurgija
24. 14Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 16Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 17Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 18Nemecko / DeutschlandGefäßchirurgie
24. 19Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 20Portugalsko / PortugalAngologia/Cirurgia vascular
24. 21Rakúsko / ÖsterreichAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
24. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 23Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 24Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 25Švédsko / SverigeKärlkirurgi
24. 26Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomVascular surgery
24. 28Island / ÍslandÆðaskurðlækningar
24. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 30Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιoλoγία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: kardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko / Suomi / FinlandKardiologia/Kardiologi
25. 08Francúzsko / FranceCardiologie et maladies vasculaires
25. 09Grécko / ΕλλάδαΚαρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Chorvátsko / HrvatskaKardiologija
25. 12Írsko / IrelandCardiology
25. 13Litva / LietuvaKardiologija
25. 14Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 15Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 16Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 17Malta / MaltaKardjoloġija
25. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
- Innere Medizin und Kardiologie (od októbra 2009)
25. 19Poľsko / PolskaKardiologia
25. 20Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Kardiologie
25. 22Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 23Slovinsko / SlovenijaKardiologija in vaskularna medicina
25. 24Španielsko / EspañaCardiología
25. 25Švédsko / SverigeKardiologi
25. 26Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato cardiovascolare
25. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomCardiology
25. 28Island / ÍslandHjartalækningar
25. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 30Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKardiologie
Cardiologie
Cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastro-enterologie4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / ΕλλάδαΓαστρεvτερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandMaag-darm-leverziekten
26. 11Chorvátsko / HrvatskaGastroenterologija
26. 12Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 13Litva / LietuvaGastroenterologija
26. 14Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 15Luxembursko / LuxembourgGastro-enterologie
26. 16Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 17Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
- Innere Medizin und
Gastroenterologie (od októbra 2009)
26. 19Poľsko / PolskaGastrenterologia
26. 20Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
26. 22Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 23Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 24Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 25Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 26Taliansko / ItaliaGastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente (od júna 2015)
26. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGastroenterology
26. 28Island / ÍslandMeltingarlækningar
26. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 30Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastroenterologie
Gastroentérologie
Gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie/reumatologie4 rokyreumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευματολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: reumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko / Suomi / FinlandReumatologia/Reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumatologie
27. 09Grécko / ΕλλάδαΡευματoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Chorvátsko / HrvatskaReumatologija
27. 12Írsko / IrelandRheumatology
27. 13Litva / LietuvaReumatologija
27. 14Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 15Luxembursko / LuxembourgRhumatologie
27. 16Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 17Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
- Innere Medizin und Rheumatologie
(od októbra 2009)
27. 19Poľsko / PolskaReumatologia
27. 20Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Rheumatologie
27. 22Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 23Slovinsko / SlovenijaRevmatologija
27. 24Španielsko / EspañaReumatología
27. 25Švédsko / SverigeReumatologi
27. 26Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRheumatology
27. 28Island / ÍslandGigtarlækningar
27. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 30Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRheumatologie
Rhumatologie
Reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyhematológia a transfúziológia
28. 02Bulharsko / БългарияКлинична хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιματολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: hæmatologi
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / ΕλλάδαΑιματoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Chorvátsko / HrvatskaHematologija
28. 12Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 13Litva / LietuvaHematologija
28. 14Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 15Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 16Maďarsko / MagyarországHematológia
28. 17Malta / MaltaEmatoloġija
28. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
- Innere Medizin und Hämatologie
und Onkologie (od októbra 2009)
28. 19Poľsko / PolskaHematologia
28. 20Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
28. 22Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 23Slovinsko / SlovenijaHematologija
28. 24Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 25Švédsko / SverigeHematologi
28. 26Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomHaematology
28. 28Island / ÍslandBlóðmeinafræði
28. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 30Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHämatologie
Hématologie
Ematologia
29. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaDiabelotologie a endokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: endokrinologi
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia/Endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie – diabète – maladies
métaboliques
29. 09Grécko / ΕλλάδαΕvδoκριvoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Chorvátsko / HrvatskaEndokrinologija i dijabetologija
29. 12Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 13Litva / LietuvaEndokrinologija
29. 14Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 15Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 16Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 17Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (od októbra 2009)
29. 19Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 20Portugalsko / PortugalEndocrinologia/Nutrição
29. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
29. 22Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 23Slovinsko / Slovenija-
29. 24Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 25Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
Endokrinologi och diabetologi (d septembra 2008)
29. 26Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
Endocrinologia e malattie del metabolismo (od februára 2015)
29. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 28Island / ÍslandEfnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie - Diabetologie
29. 30Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndokrinologie - Diabetologie Endocrinologie - diabétologie Endocrinologia - diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie3 rokyfyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria/Fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceMédecine physique et de réadaptation
30. 09Grécko / ΕλλάδαΦυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Chorvátsko / HrvatskaFizikalna medicina i rehabilitacija
30. 12Írsko / Ireland-
30. 13Litva / LietuvaFizinė medicina ir reabilitacija
30. 14Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 15Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 16Maďarsko / MagyarországFizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
30. 17Malta / Malta-
30. 18Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 19Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 20Portugalsko / PortugalMedicina física e de reabilitação
30. 21Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
30. 22Rumunsko / RomâniaReabilitare Medicală
30. 23Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 24Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 25Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 26Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitativa (od februára 2015)
30. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
30. 28Island / ÍslandOrku - og endurhæfingarlækningar
30. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 30Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPhysikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Medicina fisica e riabilitazione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία – Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw – en zielsziekten
31. 11Chorvátsko / Hrvatska-
31. 12Írsko / Ireland-
31. 13Litva / Lietuva-
31. 14Lotyšsko / Latvija-
31. 15Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 16Maďarsko / Magyarország-
31. 17Malta / Malta-
31. 18Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 19Poľsko / Polska-
31. 20Portugalsko / Portugal-
31. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 22Rumunsko / România-
31. 23Slovinsko / Slovenija-
31. 24Španielsko / España-
31. 25Švédsko / Sverige-
31. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria
31. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
31. 28Island / Ísland-
31. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 30Nórsko / Norge-
31. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / Dermato-venereologie3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / ΚύπροςΔερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / ΕλλάδαΔερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Chorvátsko / HrvatskaDermatologija i venerologija
32. 12Írsko / Ireland-
32. 13Litva / LietuvaDermatovenerologija
32. 14Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 15Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 16Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 17Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 18Nemecko / DeutschlandHaut - und Geschlechtskrankheiten
32. 19Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 20Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 21Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 22Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 23Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 24Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 25Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 26Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
32. 28Island / ÍslandHúð – og kynsjúkdómalækningar
32. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venereologie
32. 30Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venereologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάδα-
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Chorvátsko / Hrvatska-
33. 12Írsko / IrelandTropical medicine
33. 13Litva / Lietuva-
33. 14Lotyšsko / Latvija-
33. 15Luxembursko / Luxembourg-
33. 16Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 17Malta / Malta-
33. 18Nemecko / Deutschland-
33. 19Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 20Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 21Rakúsko / Österreich- Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
- Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (od júna 2015)
33. 22Rumunsko / România-
33. 23Slovinsko / Slovenija-
33. 24Španielsko / España-
33. 25Švédsko / Sverige-
33. 26Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomTropical medicine
33. 28Island / Ísland-
33. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 30Nórsko / Norge-
33. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraTropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédopsychiatrie
34. 09Grécko / ΕλλάδαΠαιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Chorvátsko / HrvatskaDječja i adolescentna psihijatrija
34. 12Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 13Litva / LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
34. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 16Maďarsko / MagyarországGyermek- és ifjúsági pszichiátria
34. 17Malta / Malta-
34. 18Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 19Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria da infância e da adolescência
34. 21Rakúsko / Österreich- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (od júna 2015)
34. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 23Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 24Španielsko / España-
34. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 28Island / ÍslandBarna- og unglingageðlækningar
34. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 30Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gériatrie / Geriatrie4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: geriatric
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria/Geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάδα-
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Chorvátsko / HrvatskaGerijatrija
35. 12Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 13Litva / LietuvaGeriatrija
35. 14Lotyšsko / Latvija-
35. 15Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 16Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 17Malta / MaltaĠerjatrija
35. 18Nemecko / Deutschland-
35. 19Poľsko / PolskaGeriatria
35. 20Portugalsko / Portugal-
35. 21Rakúsko / Österreich-
35. 22Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 23Slovinsko / Slovenija-
35. 24Španielsko / EspañaGeriatría
35. 25Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 26Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeriatric medicine
35. 28Island / Íslandöldrunarlækningar
35. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 30Nórsko / NorgeGeriatri
35. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: nefrologi
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia/Nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / ΕλλάδαΝεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Chorvátsko / HrvatskaNefrologija
36. 12Írsko / IrelandNephrology
36. 13Litva / LietuvaNefrologija
36. 14Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 15Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 16Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 17Malta / MaltaNefroloġija
36. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
- Innere Medizin und Nephrologie (od októbra 2009)
36. 19Poľsko / PolskaNefrologia
36. 20Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Nephrologie
36. 22Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 23Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 24Španielsko / EspañaNefrología
36. 25Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
Njurmedicin (od mája 2015)
36. 26Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRenal medicine
36. 28Island / ÍslandNýrnalækningar
36. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 30Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNéphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιμώδη Νοσήματα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: infektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάδα-
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Chorvátsko / HrvatskaInfektologija
37. 12Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 13Litva / LietuvaInfektologija
37. 14Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 15Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 16Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 17Malta / MaltaMard Infettiv
37. 18Nemecko / Deutschland-
37. 19Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 20Portugalsko / PortugalDoenças infecciosas
37. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Infektiologie
37. 22Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 23Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 24Španielsko / España-
37. 25Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 26Taliansko / ItaliaMalattie infettive
Malattie infettive e tropicali (od februára 2015)
37. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomInfectious diseases
37. 28Island / ÍslandSmitsjúkdómar
37. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektiologie
37. 30Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInfektiologie
Infectiologie
Malattie infettive
38. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyverejné zdravotníctvo
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
38. 03Cyprus / Κύπρος- Υγειονολογία
- Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto / Hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / ΕλλάδαΚοινωνική Іατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Chorvátsko / HrvatskaJavnozdravstvena medicina
38. 12Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 13Litva / Lietuva-
38. 14Lotyšsko / Latvija-
38. 15Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 16Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 17Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 18Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 19Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 20Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 21Rakúsko / Österreich- Sozialmedizin
- Public Health (od júna 2015)
38. 22Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 23Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 24Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 25Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 26Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPublic health medicine
38. 28Island / ÍslandFélagslækningar
38. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen
38. 30Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и терапия Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάδα-
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Chorvátsko / HrvatskaKlinička farmakologija
s toksikologijom
39. 12Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
Pharmaceutical Medicine (od júla 2017)
39. 13Litva / Lietuva-
39. 14Lotyšsko / Latvija-
39. 15Luxembursko / Luxembourg-
39. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 17Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 18Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 19Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 20Portugalsko / Portugal-
39. 21Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 22Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 23Slovinsko / Slovenija-
39. 24Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 25Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 26Taliansko / ItaliaFarmacologia
Farmacologia e tossicologia clinica (od februára 2015)
39. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 28Island / ÍslandLyfjafræði
39. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 30Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKlinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Farmacologia e tossicologia cliniche
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto / Företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / ΕλλάδαIατρική της Εργασίας
40. 10Holandsko / Nederland- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
- Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Chorvátsko / HrvatskaMedicina rada i športa
40. 12Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 13Litva / LietuvaDarbo medicina
40. 14Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 16Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 17Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 18Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 19Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 20Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 21Rakúsko / Österreich- Arbeitsmedizin
- Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (od júna 2015)
40. 22Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 23Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 24Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 25Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicin (od septembra 2008)
40. 26Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOccupational medicine
40. 28Island / ÍslandAtvinnulækningar
40. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 30Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraArbeitsmedizin
Médecine du travail
Medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyklinická imunológia a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογία
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / Danmark-
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland-
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / ΕλλάδαΑλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie
41. 11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
41. 12Írsko / Ireland-
41. 13Litva / LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
41. 14Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 15Luxembursko / Luxembourg-
41. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 17Malta / Malta-
41. 18Nemecko / Deutschland-
41. 19Poľsko / PolskaAlergologia
41. 20Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 21Rakúsko / Österreich-
41. 22Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 23Slovinsko / Slovenija-
41. 24Španielsko / EspañaAlergología
41. 25Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 26Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
41. 28Island / ÍslandOfnæmislækningar
41. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 30Nórsko / Norge-
41. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie
Allergologie et Immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / БългарияГастроентерологичнa хирургия
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / Danmark-
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάδα-
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Chorvátsko / HrvatskaAbdominalna kirurgija
42. 12Írsko / Ireland-
42. 13Litva / LietuvaAbdominalinė chirurgija
42. 14Lotyšsko / Latvija-
42. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 16Maďarsko / Magyarország-
42. 17Malta / Malta-
42. 18Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 19Poľsko / Polska-
42. 20Portugalsko / Portugal-
42. 21Rakúsko / Österreich-
42. 22Rumunsko / România-
42. 23Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 24Španielsko / España-
42. 25Švédsko / Sverige-
42. 26Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digerente
42. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
42. 28Island / Ísland-
42. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 30Nórsko / NorgeGastroenterologisk kirurgi
42. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / ΕλλάδαΠυρηvική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Chorvátsko / HrvatskaNuklearna medicina
43. 12Írsko / Ireland-
43. 13Litva / Lietuva-
43. 14Lotyšsko / Latvija-
43. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 16Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina
43. 17Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 18Nemecko / DeutschlandNuklearmedizin
43. 19Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 20Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 21Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 22Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 23Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 24Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 25Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 26Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNuclear medicine
43. 28Island / ÍslandÍsótópagreining
43. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 30Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovúrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republika- Traumatologie
- Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko / Suomi / FinlandAkuuttilääketiede/Akutmedicin
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάδα-
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Chorvátsko / HrvatskaHitna medicina
44. 12Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 13Litva / Lietuva-
44. 14Lotyšsko / Latvija-
44. 15Luxembursko / Luxembourg-
44. 16Maďarsko / MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan
44. 17Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Mediċina tal-Emerġenza (od 21. novembra 2003)
44. 18Nemecko / Deutschland-
44. 19Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 20Portugalsko / Portugal-
44. 21Rakúsko / Österreich-
44. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 23Slovinsko / SlovenijaUrgentna medicina
44. 24Španielsko / España-
44. 25Švédsko / Sverige-
44. 26Taliansko / ItaliaMedicina d'emergenza-urgenza (od 17. februára 2006)
44. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomEmergency medicine
44. 28Island / Ísland-
44. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 30Nórsko / Norge-
44. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияЛицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάδα-
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Chorvátsko / HrvatskaMaksilofacijalna kirurgija
45. 12Írsko / Ireland-
45. 13Litva / LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
45. 14Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
45. 16Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 17Malta / Malta-
45. 18Nemecko / Deutschland-
45. 19Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 20Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 21Rakúsko / ÖsterreichMund– Kiefer – und Gesichtschirurgie
45. 22Rumunsko / România-
45. 23Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 24Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 25Švédsko / Sverige-
45. 26Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
45. 28Island / Ísland-
45. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
45. 30Nórsko / Norge-
45. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale
46. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oncologie médicale/
Medische oncologie
5 rokovKlinická onkológia
46. 02Bulharsko / БългарияМедицинска онкология
46. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
46. 04Česko / Česká republikaKlinická onkologie
46. 05Dánsko / Danmark-
46. 06Estónsko / Eesti-
46. 07Fínsko / Suomi / Finland-
46. 08Francúzsko / FranceOncologie
46. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθολογική Ογκολογία
46. 10Holandsko / Nederland-
46. 11Chorvátsko / Hrvatska-
46. 12Írsko / IrelandMedical oncology
46. 13Litva / LietuvaChemoterapinė onkologija
46. 14Lotyšsko / LatvijaOnkoloģija ķīmijterapija
46. 15Luxembursko / LuxembourgOncologie médicale
46. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai onkológia
46. 17Malta / Malta-
46. 18Nemecko / Deutschland-
46. 19Poľsko / PolskaOnkologia kliniczna
46. 20Portugalsko / PortugalOncologia médica
46. 21Rakúsko / Österreich-
46. 22Rumunsko / RomâniaOncologie medicală
46. 23Slovinsko / SlovenijaInternistična onkologija
46. 24Španielsko / EspañaOncología Médica
46. 25Švédsko / SverigeOnkologi
46. 26Taliansko / ItaliaOncologia medica
46. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomMedical oncology
46. 28Island / Ísland-
46. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
46. 30Nórsko / Norge-
46. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Onkologie
Oncologie médicale
Oncologia medica
47. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokylekárska genetika
47. 02Bulharsko / БългарияМедицинска генетика
47. 03Cyprus / Κύπρος-
47. 04Česko / Česká republikaLékařská genetika
47. 05Dánsko / DanmarkKlinisk genetik
47. 06Estónsko / EestiMeditsiinigeneetika
47. 07Fínsko / Suomi / FinlandPerinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
47. 08Francúzsko / FranceGénétique médicale
47. 09Grécko / Ελλάδα-
47. 10Holandsko / NederlandKlinische genetica
47. 11Chorvátsko / Hrvatska-
47. 12Írsko / IrelandClinical genetics
47. 13Litva / LietuvaGenetika
47. 14Lotyšsko / LatvijaMedicīnas ģenētika
47. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine génétique
47. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai genetika
47. 17Malta / MaltaĠenetika Klinika/Medika
47. 18Nemecko / DeutschlandHumangenetik
47. 19Poľsko / PolskaGenetyka kliniczna
47. 20Portugalsko / PortugalGenética médica
47. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Genetik
47. 22Rumunsko / RomâniaGenetică medicală
47. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična genetika
47. 24Španielsko / España-
47. 25Švédsko / SverigeKlinisk genetik
47. 26Taliansko / ItaliaGenetica medica
47. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical genetics
47. 28Island / Ísland-
47. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
47. 30Nórsko / Norge-
47. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Genetik
Génétique médicale
Genetica medica

“.

36. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

P.č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/ Minister bevoegd voor Volksgezondheid
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалност по "Ортодонтия"Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην ΟρθοδοντικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci (v oboru ortodoncie)1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialal
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/ Specialtand-läkarexamen, tandregleringYliopisto
8Francúzsko / FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9Grécko / ΕλλάδαΤίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής- Περιφέρεια
- Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
- Νoμαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11Chorvátsko / Hrvatska-
12Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
13Litva / Lietuva1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)
Universitetas
14Lotyšsko / Latvija"Sertifikāts"– kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība
15Luxembursko / Luxembourg--
16Maďarsko / MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság
17Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer
19Polsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych
20Portugalsko / PortugalTítulo de Especialista em OrtodontiaOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)
21Rakúsko / Österreich--
22Rumunsko / RomâniaCertificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialǎMinisterul Sǎnǎtǎţii
23Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24Španielsko / España--
25Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen
26Taliansko / ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità
27Spojené kráľovstvo / United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose
28Island / Ísland--
29Lichtenštajnsko / Lichtenstein--
30Nórsko / NorgeBevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontistaEidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

“.

37. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2

P.č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
--
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалност по "Орална хирургия"Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική ΧειρουργικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgiSundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
6Estónsko / Eesti--
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia / Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgiYliopisto
8Francúzsko / FranceDiplôme d’études spécialisées de chirurgie oraleUniversités
9Grécko / ΕλλάδαΤίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (do 31. decembra 2002)- Περιφέρεια
- Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
- Νoμαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11Chorvátsko / Hrvatska--
12Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
13Litva / Lietuva1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)
Universitetas
14Lotyšsko / Latvija--
15Luxembursko / Luxembourg--
16Maďarsko / MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság
17Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
19Polsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych
20Portugalsko / PortugalTítulo de Especialista em Cirurgia OralOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)
21Rakúsko / Österreich--
22Rumunsko / RomâniaCertificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolarǎMinisterul Sǎnǎtǎţii
23Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24Španielsko / España--
25Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i oral kirurgiSocialstyrelsen
26Taliansko / ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità
27Spojené kráľovstvo / United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose
28Island / Ísland--
29Lichtenštajnsko / Lichtenstein--
30Nórsko / NorgeBevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgiOdontologisk universitetsfakultet
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie
orale
Diploma di chirurgia orale
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 odsek 30 znie:

(30) Pevný bod je mesto alebo obec, ktorý je z hľadiska geografickej a demografickej dostupnosti určený na poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.

2. V § 8a ods. 3 písmeno a) znie:

a) všeobecný lekár alebo lekár s profesijným titulom internista alebo lekár zaradený do špecializačného štúdia v internistických špecializačných odboroch s najmenej trojročnou odbornou praxou v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,“.

3. V § 46 ods. 1 písm. p) sa slová „zdravotným poisťovniam“ nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva“.

4. V § 47 ods. 1 sa slová „organizujú, kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zaraďujú zdravotníckych pracovníkov týchto poskytovateľov na ďalšie vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „organizujú a kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti“.

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 8 sa vypúšťa odsek 11.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. , zákona č. 87/2018, zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 25a odsek 3 znie:

(3) Lekárenskú pohotovostnú službu vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom príslušným na vydanie povolenia držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s miestom výkonu činnosti v spádovom území30ac) takého pevného bodu, pre ktorý bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.30ad)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ad znie:

30ad) § 12 ods. 14 a § 14a ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

2. V § 29e ods. 2 a § 29f ods. 2 sa slová „v odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“.

Čl. V

Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V článku II sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 26 a 29 až 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.