Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 211/2019 Z. z.
01.08.2019 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 150/2019 Z. z.
01.08.2019 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 150/2019 Z. z.
01.08.2019 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.