Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 211/2019 Z. z.
01.08.2019 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 213/2019 Z. z., 211/2019 Z. z., 150/2019 Z. z.
01.08.2019 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 213/2019 Z. z.
01.08.2019 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 150/2019 Z. z.
01.08.2019 550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch
v znení , 214/2019 Z. z.
01.08.2019 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 212/2019 Z. z.
01.08.2019 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 214/2019 Z. z.
01.08.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 214/2019 Z. z.
01.08.2019 224/2006 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 451/2006 Z. z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi
v znení , 206/2019 Z. z.
01.08.2019 448/2007 Z. z. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia
v znení , 220/2019 Z. z.
01.08.2019 570/2007 Z. z. Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít
v znení , 205/2019 Z. z.
01.08.2019 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
v znení , 199/2019 Z. z.
01.08.2019 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 213/2019 Z. z.
01.08.2019 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 215/2019 Z. z.
01.08.2019 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 214/2019 Z. z.
01.08.2019 99/2016 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
v znení , 227/2019 Z. z.
01.08.2019 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
v znení , 211/2019 Z. z.
01.08.2019 29/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
v znení , 239/2019 Z. z.
01.08.2019 60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii
v znení , 215/2019 Z. z.
09.08.2019 765/2004 Z. z. Vyhláška o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 250/2019 Z. z.
11.08.2019 49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení , 34/2019 Z. z.
11.08.2019 206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
v znení , 34/2019 Z. z.
11.08.2019 140/2014 Z. z. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v znení , 33/2019 Z. z.
20.08.2019 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 38/2019 Z. z.
20.08.2019 435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne
v znení , 252/2019 Z. z.
23.08.2019 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení , 40/2019 Z. z.
23.08.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 40/2019 Z. z.
23.08.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 40/2019 Z. z.