Vyhláška č. 268/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Platnosť od 27.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

268

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 21. augusta 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

2. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.“.

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené

a) v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,

b) v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.

(2) Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.

(3) Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.

(4) Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia

a) identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,

b) údaje o produkte, ktorými sú

1. názov produktu,

2. výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.“.

4. Nadpis prílohy znie:

„Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov“.

5. V prílohe časti A písm. c) sa za slovo „kodifikáciu“ vkladá čiarka a slová „dodávateľa produktu“.

6. V prílohe časti D písm. a) druhý bod znie:

2. Názov podľa zmluvy“.

7. V prílohe časti D písm. a) piaty bod znie:

5. NSN - skladové číslo NATO“.

8. V prílohe časti D písm. b) prvý bod znie:

1. súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Peter Gajdoš v. r.