Vyhláška č. 123/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.

Platnosť od 10.05.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 12. apríla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) V dodatku k diplomu sa uvádza úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca, ktoré absolvent získal.“.

2. V prílohe č. 5 bod 3.1. znie:

3.1. Stupeň vysokoškolského vzdelania/Úroveň kvalifikácie: ..............................................“.

3. V prílohe č. 5 sa vypúšťa bod 6.3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Martina Lubyová v. r.