Zákon č. 218/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019

218

ZÁKON

z 25. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a zákona č. 432/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. f) a v § 9 ods. 2 sa slová „40 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „5 mil. eur“.

2. V § 2 písm. h) sa slová „nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia,1a)“ nahrádzajú slovami „oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž, oznámením o koncesii, oznámením o vyhlásení súťaže návrhov alebo výzvou na predkladanie ponúk1a)“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby“.

5. V § 9 ods. 7 a v § 10 ods. 2 písm. a) sa slová „200 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „20 mil. eur“.

6. V § 10 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a stavebné povolenie, ak už bolo vydané“.

7. V § 22 ods. 1 a 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „20 000 eur“.

8. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Konania začaté na základe žiadosti o vykonanie štátnej expertízy podľa § 10 podanej do 31. augusta 2019, ktoré neboli právoplatne ukončené pred 1. septembrom 2019, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. augusta 2019.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.