Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2019 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 149/2019 Z. z.
01.07.2019 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení , 158/2019 Z. z.
01.07.2019 296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
v znení , 86/2019 Z. z.
01.07.2019 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 156/2019 Z. z.
01.07.2019 78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení , 99/2019 Z. z.
01.07.2019 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 158/2019 Z. z., 156/2019 Z. z.
01.07.2019 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 156/2019 Z. z.
01.07.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 155/2019 Z. z.
01.07.2019 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 344/2002 Z. z. Dohovor o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
v znení , 253/2019 Z. z.
01.07.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov
v znení , 158/2019 Z. z.
01.07.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 155/2019 Z. z.
01.07.2019 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 183/2019 Z. z.
01.07.2019 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
v znení , 149/2019 Z. z.
01.07.2019 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 156/2019 Z. z., 35/2019 Z. z.
01.07.2019 732/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 158/2019 Z. z.
01.07.2019 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 623/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 101/2006 Z. z. Minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie liečebných kúpeľov
v znení , 337/2018 Z. z.
01.07.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 537/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 188/2019 Z. z.
01.07.2019 465/2008 Z. z. Novela zákonov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 305/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 465/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 543/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 48/2011 Z. z. Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 192/2011 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 156/2019 Z. z.
01.07.2019 256/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 384/2011 Z. z. Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 546/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 69/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 91/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 65/2019 Z. z.
01.07.2019 284/2013 Z. z. Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení , 129/2019 Z. z.
01.07.2019 347/2013 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 462/2013 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 104/2019 Z. z.
01.07.2019 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 149/2019 Z. z.
01.07.2019 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 149/2019 Z. z.
01.07.2019 207/2014 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 255/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
v znení , 187/2019 Z. z.
01.07.2019 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 154/2019 Z. z.
01.07.2019 333/2014 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 156/2019 Z. z.
01.07.2019 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 312/2018 Z. z.
01.07.2019 253/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 360/2015 Z. z. Novela Colného zákona
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 157/2016 Z. z. Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
v znení , 171/2019 Z. z.
01.07.2019 298/2016 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 339/2016 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 178/2019 Z. z.
01.07.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 257/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 267/2017 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 272/2017 Z. z. Novela Colného zákona
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení , 154/2019 Z. z.
01.07.2019 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 182/2019 Z. z.
01.07.2019 312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.07.2019 337/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
01.07.2019 347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 373/2018 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 35/2019 Z. z.
01.07.2019 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
01.07.2019 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
16.07.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 209/2019 Z. z.
16.07.2019 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 208/2019 Z. z.
16.07.2019 359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd
v znení , 210/2019 Z. z.
16.07.2019 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 208/2019 Z. z.
21.07.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 373/2018 Z. z.
21.07.2019 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 373/2018 Z. z.
21.07.2019 373/2018 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
22.07.2019 346/2013 Z. z. Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
v znení , 314/2016 Z. z.
22.07.2019 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 203/2019 Z. z.
30.07.2019 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 25/2019 Z. z.