Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2019 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení 279/2019 Z. z.
01.10.2019 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2019 215/1995 Z. z. Zákon o geodézii a kartografii
v znení , 212/2018 Z. z.
01.10.2019 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 369/2018 Z. z.
01.10.2019 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 279/2019 Z. z.
01.10.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 209/2019 Z. z.
01.10.2019 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 368/2018 Z. z.
01.10.2019 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 280/2019 Z. z.
01.10.2019 300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
v znení , 276/2019 Z. z.
01.10.2019 567/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
v znení , 240/2019 Z. z.
01.10.2019 476/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
v znení , 267/2019 Z. z.
01.10.2019 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 384/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
v znení , 286/2019 Z. z.
01.10.2019 392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci
v znení , 281/2019 Z. z.
01.10.2019 19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
v znení , 266/2019 Z. z.
01.10.2019 212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
01.10.2019 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 245/2019 Z. z.
01.10.2019 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
01.10.2019 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.10.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 209/2019 Z. z.
01.10.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.10.2019 245/2019 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
08.10.2019 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
12.10.2019 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 90/2019 Z. z.
12.10.2019 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 90/2019 Z. z.
12.10.2019 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 90/2019 Z. z.
12.10.2019 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 90/2019 Z. z.
12.10.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 90/2019 Z. z.
15.10.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 282/2019 Z. z.
15.10.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 282/2019 Z. z.
15.10.2019 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 282/2019 Z. z.
15.10.2019 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
15.10.2019 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 310/2019 Z. z.
15.10.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 310/2019 Z. z.
15.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
20.10.2019 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 309/2019 Z. z.
31.10.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 184/2018 Z. z.
31.10.2019 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti