Vyhláška č. 245/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Platnosť od 06.08.2019
Účinnosť od 01.10.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I bodov 3, 5 až 8, 16 a 20 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019.

OBSAH

245

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 22. júla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 riadku 2 stĺpci Poznámka sa vypúšťa odkaz „1)“ a vysvetlivka k nemu.

2. Príloha č. 3 sa dopĺňa písmenom I, ktoré znie:


I.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6468 Fpomocník v kuchyni1212
“.

3. V prílohe č. 4 písmene G riadkoch 1 a 2 sa vypúšťa označenie „2982 L 01“.

4. V prílohe č. 4 písmene G sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:


3.2956 Hmäsiar kuchár2952 L
6403 L
6421 L
10103), 4)
“.

Doterajšie riadky 3 až 12 sa označujú ako riadky 4 až 13.

5. V prílohe č. 4 písmene G riadku 5 sa vypúšťa označenie „2982 L 06“.

6. V prílohe č. 4 písmene G riadku 6 sa vypúšťajú označenia „2982 L 02“ a „2982 L 07“.

7. V prílohe č. 4 písmene G riadkoch 7 a 9 sa vypúšťa označenie „2982 L 02“.

8. V prílohe č. 4 písmene G riadkoch 11 až 13 stĺpec Kód študijného odboru nadstavbového štúdia znie: „2952 L“.

9. V prílohe č. 4 písmene N riadku 11 stĺpci Poznámka sa vkladá odkaz „6)“.

Vysvetlivka k odkazu 6 znie:

6) V 2. ročníku a 3. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.“.

10. V prílohe č. 4 sa písmeno N dopĺňa riadkom 16, ktorý znie:


16.4582 Hvčelár, včelárka4512 L107
“.

11. V prílohe č. 5 časti A písmene T sa za riadok 9 vkladá nový riadok 10, ktorý znie:


10.6336 Minformačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu2)
“.

Doterajšie riadky 10 až 17 sa označujú ako riadky 11 až 18.

12. V prílohe č. 5 časti A písmene T riadku 11 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6337 M“.

13. V prílohe č. 5 časti A písmene U stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa označenie „6851“ nahrádza označením „6851 N“.

14. V prílohe č. 5 časti A sa písmeno U dopĺňa riadkom 2, ktorý znie:


2.6858 Mekonomicko-právne činnosti v podnikaní2)
“.

15. V prílohe č. 5 časti A písmene V sa vkladá nový riadok 1, ktorý znie:


1.7218 Mmasmediálne štúdiá2)
“.

Doterajší riadok 1 sa označuje ako riadok 2.

16. V prílohe č. 5 časti A písmene X sa vypúšťajú riadky 1 až 16 a riadky 18 až 51. Doterajší riadok 17 sa označuje ako riadok 1.

17. V prílohe č. 5 časti B písmene B riadku 7 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „2497 K“.

18. V prílohe č. 5 časti B sa písmeno H dopĺňa riadkom 2, ktorý znie:


2.3349 Ktechnik drevostavieb12121)
“.

19. V prílohe č. 5 časti B písmene L riadku 2 stĺpci Poznámka sa na konci pripája čiarka a odkaz „6)“.

Vysvetlivka k odkazu 6 znie:

6) V 3. ročníku a 4. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.“.

20. V prílohe č. 5 časti C písmene F sa vypúšťajú riadky 2 až 9.

21. V prílohe č. 6 písmene M sa vypúšťajú riadky 2 a 4 až 12. Doterajší riadok 3 sa označuje ako riadok 2.

22. V prílohe č. 8 časti A sa za riadok 6 vkladá nový riadok 7, ktorý znie:


7.8613 Mdizajn exteriéru
“.

Doterajšie riadky 7 až 38 sa označujú ako riadky 8 až 39.

23. V prílohe č. 9 riadku 6 stĺpci Spolupracujúca stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa na konci pripájajú slová „Slovenská živnostenská komora“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I bodov 3, 5 až 8, 16 a 20 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019.


Martina Lubyová v. r.