Vyhláška č. 262/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 7. augusta 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. a vyhlášky č. 371/2018 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 2 až 4 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Ján Richter v. r.