Nariadenie vlády č. 270/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

270

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 588/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 423/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti 07. INFORMATIKA 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 02.

2. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 04. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie 07, 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie 05, 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 02, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom 01, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 03, 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 02, 07. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 02, 07. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 07, 08. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom 07 a 09. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 05 sa slová „tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy“ nahrádzajú slovami „školský tréner“.

3. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 04. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 a 05. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 sa za slovo „školy,“ vkladá slovo „školský“.

4. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 06. platovej triede pracovnej činnosti vyžadujúcej vyššie odborné vzdelanie 01 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „školský“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30c znejú:

30b) § 31 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30c) § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

6. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 06. platovej triede pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 02 a 03 znejú:

„02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy alebo učiteľ jazykovej školy), školský špeciálny pedagóg, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, zahraničný lektor alebo školský tréner v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

03 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, kariérovým poradcom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec30b) alebo odborný zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)“.

7. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 07. platovej triede pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 07 a 08 znejú:

„07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy alebo učiteľ jazykovej školy), školský špeciálny pedagóg, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, zahraničný lektor alebo školský tréner v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30d)

08 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, kariérovým poradcom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec.30d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30d znie:

30d) § 32 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

8. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:

„12 Poskytovanie poradenskej činnosti, podpornej činnosti a preventívnej činnosti pre študentov a zamestnancov vysokej školy.“.

9. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 08. platovej triede pracovné činnosti 07 a 08 znejú:

„07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy alebo učiteľ jazykovej školy), učiteľ profesijného rozvoja (lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja alebo konzultant atestačného konania), školský špeciálny pedagóg, majster odbornej výchovy, vychovávateľ alebo školský tréner v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30e)

08 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, kariérovým poradcom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.30e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:

30e) § 33 zákona č. 138/2019 Z. z.“.

10. V prílohe č. 1 časti 17. ŠKOLSTVO A ŠPORT 09. platovej triede pracovné činnosti 05 a 06 znejú:

„05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy alebo učiteľ jazykovej školy), učiteľ profesijného rozvoja (lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja alebo konzultant atestačného konania), školský špeciálny pedagóg, majster odbornej výchovy, vychovávateľ alebo školský tréner v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.30f)

06 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, kariérovým poradcom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, špeciálnej škole, špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou.30f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30f znie:

30f) § 34 zákona č. 138/2019 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.