Nariadenie vlády č. 272/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Platnosť od 28.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

272

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „15 eur“.

2. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.

SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborná veterinárna činnosťSadzba paušálnej
úhrady za jeden
úkon v eurách
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi1,40
2. Slintačka a krívačka – probang test3,80
3. Aborty – plodové obaly10
4. Tuberkulinácia jednoduchá2,20
5. Tuberkulinácia simultánna3
6. i.m. injekcia1,40
7. i.v. injekcia2,20
8. s.c. injekcia1,40


II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi2,50
2. Tuberkulinácia3
3. Aborty – plodové obaly10
4. i.m. injekcia1,40
5. i.v. injekcia2,20
6. s.c. injekcia1,40


III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi2
2. Slintačka a krívačka – probang test3,80
3. Aborty – plodové obaly10
4. Tuberkulinácia jednoduchá2,20
5. Tuberkulinácia simultánna3
6. i.m. injekcia1,40
7. i.v. injekcia2,20
8. s.c. injekcia1,40


IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi5
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod.7,50
3. Aborty – plodové obaly10
4. i.m. injekcia3,80
5. i.v. injekcia5,20
6. s.c. injekcia3,80


V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Klasický mor ošípaných – pitva, odber vzorky5


VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzorky2,50


VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Besnota – klinické vyšetrenie5
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek15
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti)3,50
4. Odber vzorky – TSE
12
5. Odber krvi, vakcinácia2


VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Pitva veľkého zvieraťa – kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany a capy20
2. Pitva malého zvieraťa – teľce a žriebätá do veku šesť mesiacov, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá12
3. Pitva drobného zvieraťa – hydina, ciciaky do odstavu, včely5
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa prvého bodu až tretieho bodu po dohode so zmluvným súkromným veterinárnym lekárom a príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.