Vyhláška č. 44/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do30.04.1974
Účinnosť od 12.07.1972 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

44

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva

z 31. mája 1972

o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha

Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva ustanovuje podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s Federálnym ministerstvom financií a s Československým federálnym výborom odborových zväzov pracovníkov kovopriemyslu:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou sa upravuje poskytovanie náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi a voľným náborom vykonávaným odborovým podnikom ČKD Praha, ktorí zabezpečujú zákazky pre akciu V 9750 B (ďalej len „pracovníkom“).

§ 2

Poskytovanie náborového príspevku a ostatných náležitostí

(1) Pracovníkom sa poskytujú náležitosti podľa podmienok ustanovených vyhláškou z 9. marca 1959 č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov s tým, že sa im pri uzavretí pracovnej zmluvy na čas najmenej 3 rokov poskytne náborový príspevok vo výške 5000 Kčs; z toho dostane pracovník pri nástupe do práce 1500 Kčs, po prvom roku trvania pracovného pomeru 1500 Kčs a po druhom roku trvania pracovného pomeru 2000 Kčs.

Ak dôjde k zrušeniu pracovného pomeru bez viny pracovníka pred termínmi uvedenými v predchádzajúcom odseku, je pracovník povinný vrátiť náborový príspevok, ktorý dostal, a to v sume zodpovedajúcej času, za ktorý nebola pracovná zmluva splnená, a tak isto poskytnutú úhradu nákladov presťahovania.

Ak pracovník zavdal príčinu na okamžité prepustenie, je povinný vrátiť podniku všetky poskytnuté príspevky, s výnimkou rodinnej podpory, bez ujmy na zodpovednosti vyplývajúcej zo všeobecných predpisov.

(2) Počas zaškoľovania sa pracovníci odmieňajú podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. II/3-190/71-7208 Šm (reg. v č. 13/1971 Zb.) o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania.

(3) Príspevok na zapracovanie sa pracovníkom poskytuje v tomto rozsahu:

pri práciv časovej mzdev úkolovej mzde
v 1. mesiaci250,- Kčs400,- Kčs
v 2. mesiaci200,- Kčs550,- Kčs
v 3. mesiaci150,- Kčs450,- Kčs

(4) Nárok na rodinnú podporu majú pracovníci, ktorí v súvislosti s nástupom do zamestnania bývajú odlúčene od rodinnej domácnosti, pokiaľ ide o

- ženatých a im na roveň postavených pracovníkov,

- pracovníkov, ktorým sa neposkytuje odlučné podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

Rodinná podpora je 8 Kčs za každý kalendárny deň trvania pracovného pomeru s nižšie uvedenými výnimkami; vypláca sa raz za mesiac.

Rodinná podpora sa neposkytuje za celé dni

- riadnej alebo mimoriadnej dovolenky,

- návštevy rodiny, ak podnik uhrádza pracovníkovi cestovné,

- ústavného liečenia; podnik v tomto prípade nesmie požadovať od pracovníka poplatok za ubytovanie v hromadnej ubytovni.

Nárok na rodinnú podporu zaniká dňom, keď odpadne niektorá z podmienok pre jej poskytovanie.

Pracovníkom s neospravedlnenou absenciou sa za každú z prvých troch neospravedlnených zmien kráti rodinná podpora o jednu tretinu sumy pripadajúcej na mesiac, v ktorom sa zmena vynechala.

(5) Pracovníci majú nárok na úhradu cestovného pri nástupe do zamestnania a pri návrate do miesta stáleho bydliska po splnení pracovnej zmluvy; majú nárok aj na diéty, a to, ak podľa cestovného poriadku cesta trvá dlhšie než 2 hodiny, vo výške 20 Kčs, a tak trvá dlhšie než 10 hodín, vo výške 40 Kčs. V diétach je zahrnuté stravné a ušlý zárobok za dni cesty.

Bližšie podrobnosti o úhrade cestovného a diét sú uvedené v § 2 a 3 vyhl. č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.).

(6) Ženatým a im na roveň postaveným pracovníkom, ktorí uzavrú pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na čas najmenej 3 rokov, sa poskytne v každých štyroch týždňoch počas odlúčenia od rodiny náhrada preukázaného cestovného do miesta bydliska rodiny a späť.


§ 3

Účinnosť

(1) Nároky podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť, ak sa splnili podmienky ustanovené touto vyhláškou, začínajúc 1. aprílom 1972, a to výhradne pracovníkom odborového podniku ČKD Praha zabezpečujúcim zákazky pre akciu V 9750 B.

(2) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Šimon v. r.