Zákon č. 564/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

564

ZÁKON

z 2. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. a) sa nad slovom „orgánu“ vypúšťa odkaz 2.

2. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:

b) doložené zoznamom zamestnávateľov, za ktorých boli uzatvorené, ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, okrem kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. d); zoznam zamestnávateľov obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa podľa osobitného prepisu.4aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

4aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).“.

3. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahuje označenie odvetví, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Označením odvetvia podľa prvej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,4aa) a to na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny.“.

4. V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Kolektívne zmluvy sú záväzné“ nahrádzajú slovami „Kolektívna zmluva je záväzná“.

5. V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

a) zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa,“.

6. V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre zamestnávateľov v odvetví, na ktoré bola rozšírená záväznosť tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 7 ods. 1.

(4) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, ak zamestnávateľ požiada zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s pristúpením súhlasia. Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa oznámia ministerstvu pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa prvej vety v lehote najneskôr do 15 dní od pristúpenia tohto zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Pristúpenie zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa na žiadosť ministerstva oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

7. V § 5 ods. 5 sa nad slovom „organizovaní“ vypúšťa odkaz 2.

8. § 7 a 7a znejú:

㤠7

(1) Na spoločný písomný návrh zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo na písomný návrh jednej zmluvnej strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a za podmienok ustanovených týmto zákonom môže ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na všetkých zamestnávateľov v odvetví, v ktorom je táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená; predmetom návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže byť len niektoré z odvetví, pre ktoré bola uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Všeobecne záväzný právny predpis podľa prvej vety sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo môže záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa rozšíriť, len ak zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť, zamestnávajú v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

(3) Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa posudzuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom bol podaný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(4) Písomný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí byť podpísaný zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahovať

a) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť,

b) označenie odvetvia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

c) počet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(5) Pri zisťovaní údajov o počte zamestnancov podľa odseku 4 písm. c) a údajov o počte zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorú uzatvorila iná organizácia zamestnávateľov v tom istom odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, postupuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.4ab) Ak v súlade s osobitným predpisom4ab) nie je možné ministerstvu poskytnúť údaj o počte zamestnancov u zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je tento zamestnávateľ povinný, na žiadosť ministerstva, písomne oznámiť ministerstvu počet svojich zamestnancov.

(6) Ak návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nespĺňa náležitosti ustanovené v odseku 4, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany odstrániť nedostatky alebo doplniť návrh v určenej lehote.

(7) Zmluvná strana alebo zmluvné strany, ktoré predložili návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, môžu vziať tento návrh späť do 15 dní od jeho doručenia.

(8) Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

(9) Ministerstvo zverejní v Obchodnom vestníku návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorý na základe posúdenia trojstrannou poradnou komisiou podľa odseku 10 spĺňa náležitosti ustanovené v odseku 4 a zároveň spĺňa podmienky na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa tohto zákona. Zamestnávateľ v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, môže v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v písomnej forme uplatniť námietky k tomuto návrhu.

(10) Na prerokovanie návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a posúdenie námietok uplatnených zamestnávateľmi k návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa odseku 9 ministerstvo zriadi trojstrannú poradnú komisiu pre rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorej budú zastúpení v rovnakom počte aj zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľských organizácií.

(11) Ak sa zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej záväznosť bola rozšírená, počas platnosti a účinnosti takejto kolektívnej zmluvy dohodnú na jej zmene alebo doplnení (ďalej len „dodatok“), ministerstvo bez návrhu rozšíri všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 1 záväznosť dodatku; na rozšírenie dodatku sa vzťahujú odseky 9 a 10.

(12) Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku je účinné odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 1.

§ 7a

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa rozšírená všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 7 ods. 1 sa nevzťahuje na zamestnávateľa,

a) na ktorého sa ku dňu účinnosti rozšírenia vzťahuje záväznosť inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,

b) ktorý je ku dňu účinnosti rozšírenia v úpadku podľa osobitného predpisu,4ac)

c) ktorý je ku dňu účinnosti rozšírenia v likvidácii,

d) ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,

e) ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím4ad) z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,

f) ktorého postihla mimoriadna udalosť podľa osobitného predpisu,4ae) ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú,

g) ktorý ku dňu účinnosti rozšírenia vykonáva podnikateľskú činnosť po dobu kratšiu ako 24 mesiacov, ak nejde o právneho nástupcu iného zamestnávateľa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4ab až 4ae znejú:

4ab) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

4ac) § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4ad) § 40 ods. 8 Zákonníka práce.

4ae) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 12 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu4d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

4d) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 13 ods. 7 sa za slovo „odmeny“ vkladajú slová „a cestovných náhrad podľa osobitného predpisu4d)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.