287

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. marca 1997 bola v Užhorode podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 5. mája 1998, na základe článku 16 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)

v súlade so zásadami dobrých susedských vzťahov a v záujme rozvoja ekonomickej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na území Ukrajiny (ďalej len „občania“), ktorí budú zamestnaní na území štátu druhej zmluvnej strany s ohľadom na situáciu na trhu práce.

Článok 2

1. Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie tejto dohody (ďalej len „splnomocnené orgány“) sú

– v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

– v Ukrajine Ministerstvo práce Ukrajiny.

2. Vykonávaním tejto dohody sa poverujú (ďalej len „poverené orgány“)

– za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Národný úrad práce,

– za Ministerstvo práce Ukrajiny Štátne centrum zamestnanosti Ministerstva práce Ukrajiny.

3. Poverené orgány zmluvných strán dohodnú postup vykonávania tejto dohody. Na tieto účely môžu splnomocnené orgány alebo poverené orgány zmluvných strán vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu.

Článok 3

1. Občania štátu jednej zmluvnej strany sa môžu zamestnať na základe tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany

a) dlhodobo, najviac na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia najviac o šesť mesiacov, ak to umožní situácia na trhu práce,

b) krátkodobo, najmä na sezónne práce v trvaní najviac šesť mesiacov jedenkrát v kalendárnom roku,

c) v rámci vykonávania obchodných zmlúv v Slovenskej republike a hospodárskych zmlúv v Ukrajine uzavretých medzi právnickými osobami alebo fyzickými osobami štátov obidvoch zmluvných strán na dobu do dvoch rokov. V prípade nevyhnutnosti zabezpečenia prác podľa uzavretej zmluvy sa toto obdobie môže predĺžiť najviac na dobu troch rokov. Občanom vykonávajúcim riadiacu činnosť možno dobu zamestnania predĺžiť najviac na dobu štyroch rokov.

2. V prípade, že sa pracovný pomer občana podľa odseku 1 písm. a) tejto dohody skončí pred uplynutím dohodnutej doby bez jeho zavinenia, poverený orgán zmluvnej strany v štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo, sa mu vynasnaží sprostredkovať v rámci svojich možností iné vhodné zamestnanie zodpovedajúce jeho vzdelaniu a odbornej praxi najviac na pôvodne dohodnutú dobu.

Článok 4

1. Na území štátu druhej zmluvnej strany môže byť občan zamestnaný

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody, ak má dosiahnuté zodpovedajúce vzdelanie alebo potrebnú odbornú prax podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorého území bude zamestnanie vykonávať, a v čase prijatia do zamestnania dosiahol vek 18 rokov,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto dohody, ak dosiahol vek 18 rokov,

c) podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody, ak má dosiahnutú potrebnú kvalifikáciu a dosiahol vek 18 rokov.

2. Každá zo zmluvných strán uznáva na účely tejto dohody doklady o odbornom vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii vydané na území štátu druhej zmluvnej strany, ak budú úradne overené a preložené do jazyka štátu zmluvnej strany, na ktorého území bude občan zamestnaný.

Článok 5

1. Na prijatie občana štátu jednej zmluvnej strany do zamestnania na území štátu druhej zmluvnej strany je potrebné povolenie na zamestnanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorého území bude občan zamestnaný.

2. Povolenie na zamestnanie bude udelené na vykonávanie konkrétnej pracovnej činnosti u konkrétneho zamestnávateľa. Pracovnú zmluvu uzaviera písomne občan a zamestnávateľ v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa bude vykonávať zamestnanie.

3. Občania zamestnaní na základe tejto dohody nesmú byť prenechaní na pracovnú činnosť ďalšej fyzickej osobe alebo právnickej osobe ani vykonávať inú prácu ako tú, na ktorú im bolo vystavené povolenie na zamestnanie.

4. Po skončení doby platnosti povolenia na zamestnanie musí občan do 30 dní opustiť územie štátu zmluvnej strany, v ktorom bol zamestnaný.

Článok 6

1. Najvyšší ročný počet občanov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí môžu byť zamestnaní na území štátu druhej zmluvnej strany, sa určuje takto:

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody – do 200 osôb,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto dohody – do 300 osôb,

c) podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody – do 1 800 osôb.

2. Ak počty občanov podľa odseku 1 nebudú v bežnom kalendárnom roku vyčerpané, nepresunú sa nevyčerpané počty do nasledujúceho kalendárneho roka. Občania, ktorým sa povolí predĺženie doby zamestnania, sa nezapočítavajú do dohodnutých počtov pre daný kalendárny rok podľa odseku 1 písm. a) a c) tejto dohody.

3. Podľa situácie na trhu práce na území štátov zmluvných strán môžu splnomocnené orgány zmluvných strán po vzájomnom súhlase zmeniť ročné počty občanov na ďalší kalendárny rok diplomatickou cestou najneskôr do 30. novembra bežného kalendárneho roka. Tieto zmeny budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 7

Sprostredkovanie zamestnania je bezplatné. Ostatné náklady a poplatky súvisiace so zamestnaním si občan uhrádza podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorého území bude zamestnanie vykonávať.

Článok 8

Na občanov štátov obidvoch zmluvných strán, ktorí budú zamestnaní podľa tejto dohody, sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy o pobyte cudzincov platné na území štátu zmluvnej strany, kde budú zamestnanie vykonávať.

Článok 9

1. Na občanov zamestnaných podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tejto dohody sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy, predpisy o zamestnanosti, predpisy o odmeňovaní, predpisy o dôchodkovom zabezpečení, zdravotnom poistení, nemocenskom poistení a daňové predpisy štátu zmluvnej strany, na ktorého území sú občania zamestnaní.

2. Pracovnoprávne vzťahy občanov zamestnaných podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody a ich odmeňovanie sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, na ktorého území má tento zamestnávateľ sídlo.

Článok 10

Dávky sociálneho zabezpečenia sa občanom poskytujú podľa príslušných ustanovení dvojstrannej medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení medzi zmluvnými stranami.

Článok 11

Príjmy občanov zo zamestnania sa zdaňujú v súlade s ustanoveniami dvojstrannej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Dovoz a vývoz pracovného náradia a zariadenia nevyhnutného na výkon zamestnania na území štátu druhej zmluvnej strany, ktoré patria občanom zamestnaným podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody, sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 13

Občan zamestnaný na základe tejto dohody môže uskutočniť prevod príjmov získaných zo zamestnania do štátu svojho trvalého pobytu v dohodnutej mene v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, na ktorého území je zamestnaný.

Článok 14

1. Ak u občana zamestnaného na území štátu jednej zmluvnej strany podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tejto dohody dôjde pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu na zdraví alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), je zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť občanovi náhradu podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorého území má tento zamestnávateľ sídlo.

2. Ak občan vykonával na území štátu jednej zmluvnej strany zamestnanie podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tejto dohody za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý, je zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť občanovi náhradu podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorého území má tento zamestnávateľ sídlo. Prvá veta platí rovnako, aj keď sa choroba z povolania u občana prejaví po skončení zamestnania na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 15

1. V prípade smrti občana jednej zmluvnej strany, ku ktorej došlo pri výkone práce (pracovný úraz) na území štátu druhej zmluvnej strany, zamestnávateľ zabezpečí prevoz pozostatkov zomretého do miesta jeho trvalého pobytu a uhradí náklady s tým spojené, ako aj výdavky za prevoz osobných vecí, prevod jeho úspor zo zamestnania a vyplatí odškodnenie a pohrebné jeho pozostalým podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, na ktorého území má tento zamestnávateľ sídlo.

2. Zamestnávateľ je povinný neodkladne informovať o smrti občana poverený orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa zamestnanie vykonávalo, ako aj zastupiteľský úrad štátu, ktorého bol zomretý občanom, a odovzdá im doklady súvisiace s jeho smrťou.

Článok 16

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalší jeden rok, ak ju ani jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

3. V prípade vypovedania tejto dohody zostávajú povolenia na zamestnanie udelené pred jej vypovedaním v platnosti do uplynutia termínov v nich uvedených. Zamestnávanie občanov bude skončené v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Dané v Užhorode 7. marca 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Oľga Keltošová v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Mykola Petrovyč Biloblockyj v. r.