Oznámenie č. 88/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 32/2008
Platnosť od 14.03.2008

88

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. marca 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 z 21. februára 2008 uzavretá medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Dodatok č. 1 z 31. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Dodatok č. 2 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Dodatok č. 3 z 27. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 z 15. decembra 2006 uzatvorenej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.