Oznámenie č. 220/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.

220

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 176 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 26. apríla 1990, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti.

Výnos určuje okruh prác, pre výkon ktorých je potrebné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať, a to v organizáciách verejnej cestnej a mestskej dopravy, cestného hospodárstva, automobilového opravárstva a miestneho hospodárstva v Slovenskej republike.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júnom 1990. Bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve a v Dopravnom spravodajcovi; možno doňho nahliadnuť na odboroch miestneho hospodárstva a na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.