Oznámenie č. 629/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Čiastka 259/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

629

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 16 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

(17) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(18) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale zvýšenie alebo zníženie záväzkov sa účtuje na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas.“.

2. V § 36 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia, záväzky z verejného zdravotného poistenia a záväzky z individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia (účtové skupiny 30 a 33),“.

3. V § 59 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo účtoch výnosov“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z. ) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 sa vzťahuje doterajší predpis.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2008 a individuálnej účtovnej závierky za rok 2008.“.

2. Príloha č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

3. V prílohe č. 3 sa časť V. dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) povahe a obchodnom cieli transakcií účtovnej jednotky, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy a o finančnom dosahu týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky,

j) transakciách s blízkymi osobami2a), vrátane výšky týchto transakcií a iných informácií o transakcii potrebných na pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky, ak sú takéto transakcie významné a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach; informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu týchto transakcií potrebné samostatné informácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 116 Občianskeho zákonníka.“.

4. V prílohe č. 3 v časti VIII. písmeno zb) znie:

„zb) ostatných všeobecných prevádzkových nákladoch s uvedením nákladov na audit, uisťovacie služby, právne poradenstvo a daňové poradenstvo.“.

5. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou XI, ktorá znie:

„XI. Poznámky účtovných jednotiek, ktorými sú Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to o

a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.“.

6. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/1 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006).

3. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006).“.

7. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25864/2007-74

VZOR – SÚVAHA

Vzor 01

P o l o ž k a Číslo
riadku
Bežné
ú
čtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Číslo Názov   Brutto Korekcia Netto
a b c 1 2 3 4
A K T Í V A x        
B. Nehmotný majetok, z toho 1        
I. zriaďovacie náklady 2        
II. goodwill 3        
III. poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku 4        
C. Finančné umiestnenie 5        
I. Pozemky a stavby, z toho 6        
1. pre prevádzkovú činnosť z toho 7        
2. budovy a stavby 8        
II. Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky 9        
1. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom 10        
2. Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom 11        
3. Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom 12        
4. Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom 13        
5. Ostatné dlhodobé pohľadávky 14        
III. Ostatné finančné umiestnenie 15        
1. Cenné papiere s premenlivým výnosom 16        
2. Cenné papiere s pevným výnosom 17        
3. Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie 18        
4. Ostatné pôžičky 19        
5. Vklady v bankách 20        
6. Iné finančné umiestnenie 21        
E. Pohľadávky, z toho 22        
I.A. z verejného zdravotného poistenia 23        
1. voči poisteným, z toho 24        
1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 25        
1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 26        
2. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho 27        
2a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 28        
2b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 29        
3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 30        
3a. z prerozdelenia poistného 31        
4. voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 32        
5. voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 33        
I.B. z individuálneho zdravotného poistenia, z toho 34        
1. voči poisteným 35        
2. voči sprostredkovateľom 36        
3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho 37        
3a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 38        
II. zo zaistenia 39        
III. ostatné pohľadávky, z toho 40        
1. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 41        
2. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 42        
IV z upísaného základného imania 43        
F. Ostatné aktíva 44        
I. Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho 45        
1a. stroje a zariadenia 46        
1b. zásoby 47        
1c. poskytnuté preddavky na hmotný majetok 48        
1d. poskytnuté preddavky na zásoby 49        
II. Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho 50        
1. bankové účty 51        
III. Iné aktíva 52        
G. Účty časového rozlíšenia 53        
I. Nájomné 54        
II. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 55        
III. Ostatné účty časového rozlíšenia 56        
  AKTÍVA spolu 57        
  Kontrolné číslo 998        
Položka Číslo
riadku
Bežné
účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Číslo  Názov
a b c 5 6
P A S Í V A x    
A. Vlastné imanie 58    
I. Základné imanie, z toho 59    
1. upísané základné imanie splatené 60    
2. Vlastné akcie (-) 61    
II. Emisné ážio 62    
III. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov 63    
IV. Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 64    
1. Ostatné kapitálové fondy 65    
V. Výsledok hospodárenia minulých rokov 66    
VI. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 67    
B. Podriadené pasíva 68    
C. Technické rezervy 69    
1. Technická rezerva na poistné budúcich období 70    
1a. Hrubá výška 71    
1b. Výška zaistenia (-) 72    
3. Technická rezerva na poistné plnenie 73    
3a. Hrubá výška 74    
3b. Výška zaistenia (-) 75    
4. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy 76    
4a. Hrubá výška 77    
4b. Výška zaistenia (-) 78    
6. Iné technické rezervy 79    
6a. Hrubá výška 80    
6b. Výška zaistenia (-) 81    
E. Ostatné rezervy 82    
G. Záväzky, z toho 83    
I.A. z verejného zdravotného poistenia,
z toho
84    
1. voči poisteným, z toho 85    
1a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 86    
1b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 87    
2. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 88    
12a. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv 89    
2b. voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 90    
3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 91    
3a. z prerozdelenia poistného 92    
4. voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 93    
5. voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 94    
I.B. z individuálneho zdravotného poistenia 95    
1. voči poisteným 96    
2. voči sprostredkovateľom poistenia 97    
3. voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 98    
II. zo zaistenia 99    
III. pôžičky zaručené dlhopisom, z toho 100    
1. v konvertibilnej mene 101    
2. krátkodobé pôžičky 102    
3. dlhodobé pôžičky 103    
IV bankové úvery, z toho 104    
1. krátkodobé úvery 105    
V. ostatné záväzky, z toho 106    
1. z daní 107    
2. zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 108    
3. z finančného prenájmu 109    
H. Účty časového rozlíšenia 110    
  PASÍVA spolu 111    
  Kontrolné číslo 999    

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a)   riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky,

c) priebežnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

7. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

8. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

9. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykážu zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce obdobie sa vykážu zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka prípadne mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

10. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie náklady, goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie náklady, goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú čisté sumy, ktorými sú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom (akcie, ostatné podiely, podielové listy) a cenné papiere s pevným výnosom (štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy), ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú čisté sumy, ktorými sú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia, k pohľadávkam z individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, k ostatným pohľadávkam, k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykážu na riadku pohľadávky Ako pohľadávky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, voči sprostredkovateľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtovej skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú čisté sumy, ktorými sú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty a bankové účty, zásoby, stroje a zariadenia, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 a v stĺpci 3 sa vykazujú čisté sumy, ktorými sú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, pričom v súvahe sa vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G - Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, z individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako záväzky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky voči poisteným, voči sprostredkovateľom poistenia a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtovej skupiny 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtovej skupine 36 a 47, pričom osobitne sa vykazujú krátkodobé úvery a eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov a záväzky z finančného prenájmu. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25864/2007-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 02

Položka Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Číslo Názov Základňa Medzisúčet Výsledok
a b c 1 2 3 4
I. A. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1 x x x x
1. Poistné v hrubej výške 2 x x    
2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu 3 x x    
3. Ostatné technické výnosy 4 x x    
4. Náklady na poistné plnenia 5 x x x x
4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 6   x x x
4b. Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov 7     x x
4c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške 8 x      
5. Zmena stavu iných technických rezerv 9 x x    
7. Čistá výška prevádzkových nákladov 10 x x x x
7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 11 x   x x
7b. Správna réžia 12 x      
8. Ostatné technické náklady 13 x x    
10. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A 14 x x    
I. B. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ POISTENIE
15 x x x x
1. Zaslúžené poistné, bez zaistenia 16 x x x x
1a. Poistné v hrubej výške 17   x x x
1b. Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom 18     x x
1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období 19   x x x
1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich období 20        
2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu 21 x x    
3. Ostatné technické výnosy, bez zaistenia 22 x x    
4. Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia 23 x x x x
4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 24   x x x
4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 25     x x
4b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške 26   x x x
4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia 27        
5. Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia 28 x x    
6. Prémie a zľavy, bez zaistenia 29 x x    
7. Čistá výška prevádzkových nákladov 30 x x x x
7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 31 x   x x
7b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy 32 x   x x
7c. Správna réžia 33 x   x x
7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch 34 x      
8. Ostatné technické náklady, bez zaistenia 35 x x    
10. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B 36 x x    
III. NETECHNICKÝ ÚČET 37 x x x x
1. A. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A 38 x x    
1. B. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B 39 x x    
3. Výnosy z finančného umiestnenia 40 x x x x
3a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv 41 x   x x
3b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv 42 x x x x
3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb 43   x x x
3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia 44     x x
3c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu 45 x   x x
3d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia 46 x      
3e. Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 47 x x    
5. Náklady na finančné umiestnenie 48 x x x x
5a. Náklady na finančné umiestnenie 49 x   x x
5b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu 50 x   x x
5c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia 51 x      
5d. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia 52 x x    
6. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet 53 x x    
7. Ostatné výnosy 54 x x    
8. Ostatné náklady 55 x x    
8a. Ostatné dane a poplatky 56 x x    
9. Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 x x    
10. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 58 x x    
11. Mimoriadne výnosy 59 x x    
12. Mimoriadne náklady 60 x x    
13. Mimoriadny výsledok hospodárenia 61 x x    
14. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 62 x x    
16. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 63 x x    
  Kontrolné číslo 999        

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo riadku Základňa Medzisúčet Výsledok Bezprostredne predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Poznámka
c 1 2 3 4  
2 x x + +  
3 x x +(+/-) +(+/-)  
4 x x + +  
6 + x x x  
7 - +(=) x x  
8 x +(+/-) -(= =) -(= =) I. A. 4
9 x x -(+/-) -(+/-)  
11 x + X x  
12 x + -(= =) -(= =) I. A. 7
13 x x - -  
14 x x [= =] [= =] I.A 10.
17 + x x x  
18 - +(=) x x  
19 +(+/-) x x x  
20 -(+/-) -(=) +(= =) +(= =) I.1. bez zaistenia
21 x x +(+/-) +(+/-)  
22 x x + +  
24 + x x x  
25 - +(=) x x  
26 +(+/-) x x x  
27 -(+/-) +(=) -(= =) -(= =) I.4. bez zaistenia
28 x x -(+/-) -(+/-)  
29 x x - -  
31 x + x x  
32 x +(+/-) x x  
33 x + x x  
34 x - -(= =) -(= =) I.7. bez zaistenia
35 x x - -  
36 x x [= =] [= =] I. B10. bez zaistenia
38 x x +[= =] +[= =] I.A.10. r. 14
39 x x +[= =] +[= =] I.B.10. r. 36
41 x + x x  
43 + x x x  
44 + +(= =) x x  
45 x + x x  
46 x + +(= =) +(= =) III.3. bez zaistenia
47 x x + +  
49 x + x x  
50 x + x x  
51 x + -(= =) -(= =) III.5. bez zaistenia
52 x x - -  
53 x x - -  
54 x x + +  
55 x x - -  
56 x x - -  
57 x x - -  
58 x x +[= =] +[= =]  
59 x x + +  
60 x x - -  
61 x x +(= =) +(= =)  
62 x x - -  
63 x x [= = =] [= = =] III.18.

Znamienko „-“ v účtovnom výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko „+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov so zohľadnením znamienok v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 so zohľadnením znamienok a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 61. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 63.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3:

r. 14 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4– r. 8 – (+/-) r. 9 – r. 12 – r. 13],

r. 36 = [r. 20 + (+/-) r. 21 + r. 22 – r. 27 – (+/-) r. 28 – r. 29 – r. 34 – r. 35],

r. 58 = [r. 38 + r. 39 + r. 40+ r. 46 + r. 47 – r. 51 – r. 52– (+/-) r. 53 + r. 54 – r. 55 – r. 56 – r. 57],

r. 61 = r. 59 – r. 60,

r. 63 = r. 58 + r. 61 – r. 62.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 38, 39, 40, 57, 62 a 63. V poznámkach sa uvádza tiež výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 57, 58 a 61.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní
a)   riadnej účtovnej závierky,
b) mimoriadnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. V účtovnom výkaze sa vyplní obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

7. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 vrátane výnosov z prerozdelenie poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Individuálne zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Zaslúžené poistné, bez zaistenia sa vykazuje osobitne poistné v hrubej výške, poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich období.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv a zmenou stavu podielu zaisťovateľov na tvorbe a použití iných technických rezerv.

6. V položke 6 – Prémie a zľavy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.

7. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, správna réžia, provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.

8. V položke 8 – Ostatné technické náklady, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51.

9. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Netechnický účet

1. V položke 1 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A – verejné zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B – individuálne zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.

8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11– Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25864/2007-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 03

Položka Číslo
riadku
Za vykazovanú časť
ú
čtovného obdobia
Kumulatívne od začiatku
ú
čtovného obdobia
 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Bežné
ú
čtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
ú
čtovné obdobie
Číslo Názov Základňa Medzisúčet Výsledok
a b c 1 2 3 4 5 6
I. A. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
001 x x x x x x
1. Poistné v hrubej výške 002 x x        
2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu 003 x x        
3. Ostatné technické výnosy 004 x x        
4. Náklady na poistné plnenia 005 x x x x x x
4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 006   x x x x x
4b. Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov 007     x x x x
4c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške 008 x          
5. Zmena stavu iných technických rezerv 009 x x        
7. Čistá výška prevádzkových nákladov 010 x x x x x x
7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 011 x   x x x x
7b. Správna réžia 012 x          
8. Ostatné technické náklady 013 x x        
10. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A 014 x x        
I. B. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
– INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ POISTENIE
015 x x x x x x
1. Zaslúžené poistné, bez zaistenia 016 x x x x x x
1a. Poistné v hrubej výške 017   x x x x x
1b. Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom 018     x x x x
1c. Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období 019   x x x x x
1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich období 020            
2. Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu 021 x x        
3. Ostatné technické výnosy, bez zaistenia 022 x x        
4. Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia 023 x x x x x x
4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške 024   x x x x x
4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom 025     x x x x
4b. Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške 026   x x x x x
4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia 027            
5. Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia 028 x x        
6. Prémie a zľavy, bez zaistenia 029 x x        
7. Čistá výška prevádzkových nákladov 030 x x x x x x
7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 031 x   x x x x
7b. Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy 032 x   x x x x
7c. Správna réžia 033 x   x x x x
7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch 034 x          
8. Ostatné technické náklady, bez zaistenia 035 x x        
10. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B 036 x x        
III. NETECHNICKÝ ÚČET 037 x x x x x x
1. A. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A 038 x x        
1. B. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B 039 x x        
3. Výnosy z finančného umiestnenia 040 x x x x x x
3a. Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv 041 x   x x x x
3b. Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv 042 x x x x x x
3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb 043   x x x x x
3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia 044     x x x x
3c. Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu 045 x   x x x x
3d. Výnosy z realizácie finančného umiestnenia 046 x          
3e. Prírastky hodnoty finančného umiestnenia 047 x x        
5. Náklady na finančné umiestnenie 048 x x x x x x
5a. Náklady na finančné umiestnenie 049 x   x x x x
5b. Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu 050 x   x x x x
5c. Náklady na realizáciu finančného umiestnenia 051 x          
5d. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia 052 x x        
6. Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet 053 x x        
7. Ostatné výnosy 054 x x        
8. Ostatné náklady 055 x x        
8a. Ostatné dane a poplatky 056 x x        
9. Daň z príjmov z bežnej činnosti 057 x x        
10. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 058 x x        
11. Mimoriadne výnosy 059 x x        
12. Mimoriadne náklady 060 x x        
13. Mimoriadny výsledok hospodárenia 061 x x        
14. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 062 x x        
16. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 063 x x        
  Kontrolné číslo 999            

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách slovenskej meny; mernou jednotkou je tisíc Sk.

(3) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

(4) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú obraty účtov účtovej triedy 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bežného účtovného obdobia.

(5) V stĺpci 4 sa vykazujú obraty účtov účtovej triedy 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(6) V stĺpci 5 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bežného účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

(7) V stĺpci 6 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(8) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

(9) Ďalšie podrobnosti k postupu zostavovania výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku sú zhodné s postupmi zostavovania výkazu ziskov a strát pre riadnu účtovnú závierku uvedené v prílohe č. 2 k opatreniu MF/25864/2007-74.

Poznámky pod čiarou

2) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.