Vyhláška č. 642/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z.

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

642

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z. sa mení takto:

Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 765/2004 Z. z.

VÝŠKA ÚHRADY ZA ÚKONY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Položka 1 – Vydanie povolenia

Za vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia ........... 3 319 eur.

Položka 2 – Za zmenu povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

a) zmena obchodného mena .............. 16 eur,

b) zmena sídla zdravotnej poisťovne ................16 eur.

Položka 3 – Vydanie predchádzajúceho súhlasu na

a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa po prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode .............. 663 eur,

b) zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou .............. 663 eur,

c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady, vymenovanie prokuristov, ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne ................ 66 eur,

d) zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou alebo na rozdelenie zdravotnej poisťovne .............. 663 eur,

e) vrátenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia .............. 663 eur,

f) predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti .............. 663 eur.

Položka 4 – Vydanie rozhodnutia o pohľadávke platobným výmerom na

a) vydanie rozhodnutia o pohľadávke na poistnom uplatnenej zdravotnou poisťovňou .............. 5 eur,

b) vydanie rozhodnutia o pohľadávke na poistnom uplatnenej poistencom .............. 5 eur,

c) vydanie rozhodnutia o pohľadávke na poistnom uplatnenej platiteľom poistného ..............  5 eur,

d) vydanie rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou ..............  5 eur.

Položka 5 – Schválenie ozdravného plánu zdravotnej poisťovne .............. 663 eur.

Položka 6 – Schválenie prevodu poistného kmeňa .............. 663 eur.

Položka 7 – Vydanie náhradného rozhodnutia predchádzajúceho súhlasu a jeho schválenie .............. 16 eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Richard Raši v. r.