Vyhláška č. 419/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 466/2005 Z. z.

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

419

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. októbra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 446/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 446/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „stanovuje“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „určuje“ v príslušnom tvare.

2. V § 2 ods. 5 sa za slovo „nižšia“ vkladajú slová „o viac ako 10 %“.

3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

4. § 4 sa vypúšťa.

5. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

6. V § 6 odsek 4 znie:

(4) Spoločenská hodnota referenčnej skupiny sa určuje súčtom bodov priradených každému kritériu vynásobením váhou každého kritéria podľa tabuľky:

KritériumPočet bodovVáha kritéria
321 
Závažnosť ochoreniaOchorenie s významným vplyvom na dĺžku životaChronické ochorenie s významným vplyvom na kvalitu životaAkútne ochorenie bez ohrozenia života, chronické ochorenie bez významného vplyvu na dĺžku a kvalitu života1,5
Spoločenská závažnosť ochoreniaVýznamné riziko pre spoločnosťOstatné referenčné skupinyReferenčné skupiny s vplyvom na životný štýl1,5
Sociálna hodnotaVeľmi vysokáOstatné referenčné skupiny1
Vplyv na celkové nákladyNízkyPrimeranýVeľmi vysoký1

“.

7. V § 6 odseky 8 a 9 znejú:

(8) Pri určovaní úhrady podľa metodiky I a S sa prihliada na

a) referenčnú cenu za mesiac liečby alebo za cyklus liečby za referenčný liek v príslušnej referenčnej skupine, ktorá sa označuje C, a

b) maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine, ktorý sa označuje Dmax I až Dmax III v závislosti od spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny.

(9) Maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine D sa určuje takto:

 DmaxSpoločenská hodnota
referenčnej skupiny
IC25 % minimálnej mzdyNízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 7)
IB15 % minimálnej mzdyNízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 8)
IA10 % minimálnej mzdyNízka
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 9)
IIC5 % minimálnej mzdyVysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 10)
IIB3,5 % minimálnej mzdyVysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 11)
IIA3 % minimálnej mzdyVysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 12)
IIIC2,5 % minimálnej mzdyVeľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 13)
IIIB2 % minimálnej mzdyVeľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 14)
IIIA1,5 % minimálnej mzdyVeľmi vysoká
(súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 15)

“.

8. § 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za referenčný liek sa určuje v závislosti od terapeutickej hodnoty a spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny takto:

SH
TH
 Veľmi vysoká
Počet bodov
Vysoká
Počet bodov
Nízka
Počet bodov
Veľmi nízka
Počet bodov
 15 14 13 121110987Menej ako 6
Vysoká
Počet bodov
Úhrada = C – DmaxBez úhrady
19 – 19,5IIIAIIIBIIICIIAIIBIICIAIBIC 
17 – 18,5IIIBIIICIIAIIBIICIAIBICBez úhrady 
15 – 16,5IIICIIAIIBIICIAIBICBez úhrady 
13 – 14,5IIAIIBIICIAIBICBez úhrady 
Nízka s potvrdenou
účinnosťou
Počet bodov
Úhrada = C – DmaxBez úhrady
11 – 12,5 IIBIICIAIBICBez úhrady 
 9 – 10,5 IICIAIBICBez úhrady 
 7 – 8,5 IAIBICBez úhrady 
 5 – 6,5IBICBez úhrady 
Veľmi nízka bez
potvrdenia účinnosti
Počet bodov
Úhrada = C – DmaxBez úhrady
3 – 4,5 ICBez úhrady 
Menej ako 3Bez úhrady 

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Richard Raši v. r.