Vyhláška č. 151/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

Čiastka 47/2011
Platnosť od 25.05.2011
Účinnosť od 01.07.2011 do31.12.2022 (za 11 mesiacov)
Zrušený 540/2021 Z. z.

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. mája 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem skríningového mamografického vyšetrenia“.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Ak poskytovateľ nemôže poskytnúť poistencovi do troch mesiacov zdravotnú starostlivosť v chorobe uvedenej v prílohe a nejde o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, navrhne poistencovi, ktorému bol výkon uvedený v prílohe v danom čase indikovaný, zaradenie do zoznamu.

(2) Ak poistenec so zaradením do zoznamu súhlasí, poskytovateľ vyhotoví písomný návrh na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „návrh“) a poistencovi vydá kópiu návrhu.

(3) Poskytovateľ zdravotnej poisťovni v elektronickej forme

a) zasiela návrhy s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti,

b) oznamuje priebežne zmeny v návrhoch vrátane zmeny zdravotnej poisťovne,

c) oznamuje každoročne do 30. novembra počet zdravotných výkonov, ktoré je schopný poskytnúť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti podľa súpisu vybraných chorôb uvedených v prílohe.

3. § 4 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zdravotný výkon podľa súpisu vybraných chorôb uvedených v prílohe nie je indikovaný.“.

4. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Zdravotná poisťovňa v záujme skrátenia lehoty na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

a) môže poistencovi navrhnúť jej poskytnutie u iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; ak poistenec súhlasí, vykoná zmenu v zozname a uvedie dôvod zmeny,

b) informuje poistenca na jeho žiadosť o jeho poradí v zozname, o počte poistencov v zozname, o predpokladanom dátume poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa a o počte zdravotných výkonov podľa odseku 3,

c) informuje poistenca na jeho žiadosť o možnosti požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike,3) alebo u poskytovateľa v inom členskom štáte Európskej únie.4)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

4) § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 8 ods. 2 písmeno b) znie:

b) pri zmene zdravotnej poisťovne zaradí poistenca do zoznamu v poradí podľa dátumu a času doručenia návrhu, ak zmenu zdravotnej poisťovne oznámil poistenec poskytovateľovi.“.

6. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zdravotná poisťovňa na základe oznámenia podľa § 2 ods. 3 písm. c) dohodne každoročne do 31. decembra s poskytovateľom počet zdravotných výkonov, ktoré poskytovateľ poskytne poistencom zdravotnej poisťovne v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.“.

7. Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 412/2009 Z. z.

Súpis vybraných chorôb

 Vybrané choroby
vyžadujúce plánovanú
operáciu alebo
invazívny výkon
Medzinárodná štatistická
klasifikácia chorôb
a pridružených zdravotných
problémov v znení 10. revízie
Kód plánovaného výkonu
1.Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyH25, H26, H28WL0101 – operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
2.Choroby obehovej sústavyI05 až I10, I20, I23
až I25, I34 až I37, I42, I43, I47 až I50, I70
až I74, I83, Q21, Q23, Q25
WL0201 – operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie
WL0202 – operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia
WL0203 – operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty alebo v. pulmonalis
WL0204 – operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
WL0205 – operácia aneuryzmy aorty
WL0206 – operácia na koronárnych artériách
WL0207 – PTCA koronárnych artérií
WL0208 – koronarografia
WL0209 – rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
WL0210 – implantácia ICD
3.Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky
M16, M17, M19, M40
až M43
WL0301 – implantácia TEP bedrového kĺbu
WL0302 – implantácia TEP kolenného kĺbu
WL0303 – operácia artrózy (vrátane implantácie endoprotézy) iných kĺbov
WL0304 – operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia externých a interných fixátorov chrbtice)
WL0305 – operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia spondyloplastických metód)
4.Rutinné rádiologické vyšetrenie – mamogramZ01.6WL0401 – skríningová mamografia
5.Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálieQ35, Q37
 
WL0501 – korekčná operácia rázštepu podnebia
WL0502 – korekčná operácia rázštepu podnebia s rázštepom pery
6.Tyreotoxikóza – hyperfunkciaE05WL0601 – liečba rádiojódom

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


Ivan Uhliarik v. r.