Vyhláška č. 161/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z.

Čiastka 65/2008
Platnosť od 01.05.2008 do14.04.2012
Účinnosť od 01.05.2008 do14.04.2012
Zrušený 130/2012 Z. z.

OBSAH

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 21. apríla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

e) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, sa súčasne považoval za zamestnanca alebo“.

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za zamestnanca, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.“.

3. V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:

d) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, sa súčasne považoval za samostatne zárobkovo činnú osobu alebo“.

4. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nepovažoval sa za samostatne zárobkovo činnú osobu, splnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 10 zákona.“.

5. V § 2 ods. 4 úvodná veta znie:

„Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ C) podľa odseku 3 sa používa aj pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 10 zákona a v rozhodujúcom období“.

6. V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona“.

7. V § 2 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

a) v roku 2007 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona alebo sa považoval za takú osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,

b) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona,“.

8. V § 2 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol najmenej úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

9. V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:

b) v roku 2007 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.“.

10. V § 2 ods. 9 písmeno b) znie:

b) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 15 až 18 zákona alebo“.

11. V § 2 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol nižší ako úhrn jeho minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona.“.

12. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:

㤠13b

Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2007 zahŕňa

a) príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2007, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,

b) príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v roku 2007.“.

13. Prílohy č. 1 až 19 znejú:

Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 18

Príloha č. 19 k vyhláške č. 161/2008 Z. z.

Vzor 19“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Ivan Valentovič v. r.