Vyhláška č. 26/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek

Čiastka 11/1960
Platnosť od 01.04.1960 do28.02.1962
Účinnosť od 01.04.1960 do28.02.1962
Zrušený 23/1962 Zb.

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva

z 10. marca 1960

o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek

Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 16 zákona č. 62/1952 Zb. o rybárstve a podľa § 10 ods. 3 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


§ 1

Účelom tejto vyhlášky je zabezpečiť pre naše hospodárstvo hodnotné a nepoškodené kožky ondatry pižmovej a regulovať jej stavy spôsobom vylučujúcim ohrozovanie chovu rýb a iných vodných zvierat.

§ 2

Chytať ondatru pižmovú sú oprávnení:

1. vlastníci alebo užívatelia pozemkov, vodných diel a zariadení, na ktorých sa ondatra pižmová vyskytne,

2. rybárski hospodári v revíroch, pre ktoré boli ustanovení,

3. osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch, pre ktoré im boli vydané povolenky na rybolov,

4. poľovnícki hospodári v poľovníckych revíroch, pre ktoré boli ustanovení,

5. držitelia poľovníckych lístkov v poľovníckych revíroch, pre ktoré im bola poľovníckym hospodárom vydaná povolenka na lov.

§ 3

(1) Chytať ondatru pižmovú môžu okrem osôb uvedených v § 2 aj iné osoby, ktorým výkonný orgán okresného národného výboru na návrh podniku povereného zberom a výkupom zberných surovín vydá povolenie na chytanie ondatry pižmovej (ďalej len „povolenie“).

(2) Pred vydaním povolenia vyžiada si výkonný orgán okresného národného výboru vyjadrenie k navrhnutým osobám od okresného výboru Československej poľovníckej jednoty*) a od Výboru oblastnej pobočky Československého sväzu rybárov.**)

(3) Osoby, ktorým sa povolenie vydalo, sú oprávnené loviť ondatru pižmovú v územnom obvode okresného národného výboru, ktorý povolenie vydal. Povolenie môže výkonný orgán okresného národného výboru kedykoľvek odňať.

§ 4

(1) Osoby, ktorým sa vydalo povolenie (§ 3), môžu za účelom chytania ondatry pižmovej vstupovať na pozemky a miesta, kde sa vyskytuje. Tieto osoby sú povinné nahradiť všetky škody, ktoré pritom spôsobia, najmä na pozemkoch, vodných dielach a zariadeniach, poľovníctvu a rybárstvu.

(2) V rybníkoch alebo na vodných dielach a zariadeniach, ktoré sú v správe, prípadne v užívaní organizácií socialistického sektora, môžu osoby uvedené v § 2 č. 2 až 5 a § 3 ods. 1 chytať ondatru pižmovú len so súhlasom týchto organizácií.

§ 5

(1) Strieľať ondatru pižmovú sa zakazuje.

(2) Chytať ondatru pižmovú sa dovoľuje len v čase od 1. októbra do 31. marca.

(3) Chov, držanie a preprava živých pižmových ondatier sú zakázané.

§ 6

Osoby uvedené v §§ 2 a 3 sú povinné ponúknuť kožky ondatier pižmových na výkup podnikom povereným zberom a výkupom zberných surovín.

§ 7

Ministerstvo pôdohospodárstva môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi určiť odchýlky, prípadne povoliť výnimky z ustanovení §§ 4 a 5 tejto vyhlášky.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra pôdohospodárstva:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na Slovensku:
Sväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku.

**) Na Slovensku:
Slovenský sväz rybárov v Žiline.