Oznámenie č. 186/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 45 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

186

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 26. marca 2001 č. 877/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie, výrobu a dovoz nespracovaných a spracovaných produktov rybolovu určených na priamu ľudskú spotrebu, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 45 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 8/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 17/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.