Nariadenie vlády č. 500/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.07.2008
Účinnosť od 01.12.2003 do31.07.2008
Zrušený 290/2008 Z. z.

OBSAH

500

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Prílohy č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.