Zákon č. 246/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Čiastka 124/2003
Platnosť od 24.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003 do31.12.2018
Zrušený 216/2018 Z. z.

246

ZÁKON

z 2. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť“.

2. V § 10 ods. 4 sa za slovo „lístka“ vkladajú slová „je výkonom štátnej správy a“.

3. V § 36 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,“.

Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d).

4. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

Obec

Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť, vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.“

5. V § 37 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d). ako písmená b), c) a d).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.