106

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení zákona č. 116/1965 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 106/1967 Zb., zákona č. 139/1970 Zb., zákona č. 166/1982 Zb. a zákona č. 99/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V preambuli sa vypúšťa druhá a tretia veta.

2. § 1 včítane odkazov 1) a 2) znie:

㤠1

Hospodárska arbitráž pri ochrane práv a právom chránených záujmov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti a v ďalších hospodárskych vzťahoch (ďalej len „hospodárske vzťahy“) plní tieto hlavné úlohy:

a) prejednáva a rozhoduje spory vznikajúce pri podnikateľskej činnosti a pri hospodárskom styku medzi účastníkmi hospodárskych vzťahov1) (ďalej len „organizácie“) a uskutočňuje výkon arbitrážnych rozhodnutí,

b) v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi rozhoduje o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia a o uložení hospodárskej pokuty.2)

1) § 1, § 17 ods. 2 a § 26a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 26c a 384b Hospodárskeho zákonníka.“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie pod písmenom g) a vkladá sa nový odsek, ktorý včítane odkazu 3) znie:

(2) Hospodárska arbitráž rozhoduje o predaji založenej alebo zadržanej veci a o uspokojení pohľadávky k jeho výťažku.3)

3) § 129g a 129k Hospodárskeho zákonníka.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4. V § 2a sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

5. § 4 sa vypúšťa.

6. § 5 znie:

㤠5

(1) Hospodárska arbitráž je sústavou nezávislých orgánov rozhodujúcich hospodárske spory. Rozhoduje takisto o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia a o uložení hospodárskej pokuty. Pri tejto činnosti je viazaná iba právnymi predpismi.

(2) V ostatných oblastiach činnosti má Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky postavenie ústredného orgánu štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Štátna arbitráž Českej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej republiky majú v týchto oblastiach postavenie ústredného orgánu štátnej správy Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

7. § 6 ods. 1 písm. a) znie:

a) Prezídium hospodárskej arbitráže,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

8. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

9. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta, zároveň sa vypúšťajú ustanovenia pod písmenami b) a d). V ustanoveniach pod písmenami c) a f) sa vypúšťajú slová „socialistických“, v ustanovení pod písmenom f) sa ďalej za slová „inštrukcie pre“ dopĺňa slovo „mimorozhodovaciu“.

Doterajšie písmená c), e) až g) sa označujú ako písmenná b), c) až e).

10. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

11. V § 8a sa vypúšťa prvá veta. V druhej vete sa slová „Tieto arbitráže“ nahrádzajú slovami „Štátna arbitráž Českej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej republiky“.

12. § 8a písm. a) a b) znejú:

a) sledujú rozhodovanie krajských štátnych arbitráží a dozerajú na zákonnosť ich rozhodovania,

b) zabezpečujú hospodárenie, personálnu agendu a správu aj na krajských štátnych arbitrážach a v týchto oblastiach tieto arbitrážne orgány riadia,“.

13. V § 8a sa vypúšťajú ustanovenia pod písmenami c) a e), v ustanovení pod písmenom d) sa za slová „inštrukcie pre“ vkladá slovo „mimorozhodovaciu“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

14. V § 9 ods. 2 sa pred slovo „vymenúva“ vložia slová „a ich námestníkov“.

15. V § 9 ods. 3 sa na konci poslednej vety pripájajú slová „v rozsahu vyplývajúcom z tohto zákona.“.

16. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Hlavný arbiter Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, hlavný arbiter Českej republiky, hlavný arbiter Slovenskej republiky a ich námestníci a vedúci krajských štátnych arbitráží musia spĺňať požiadavky ustanovené pre funkcie štátneho arbitra.“.

17. V § 9a ods. 1 sa vypúšťajú slová „politicky a“.

18. V § 10 ods. 1 sa v prvej vete slová „Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „hospodárskej arbitráže“.

19. V § 10 ods. 2 v úvodnej vete sa slová „Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „hospodárskej arbitráže“.

20. § 10 ods. 2 písm. a) znie:

a) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej arbitráže Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení hospodárskej pokuty a rozhodnutia o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia,“.

21. § 10 ods. 2 písm. b) znie:

b) schvaľuje rokovací poriadok Prezídia hospodárskej arbitráže.“.

22. V § 10 ods. 3 sa v úvodnej vete slová „Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „hospodárskej arbitráže“.

23. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie pod písmenom b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

24. § 13 ods. 1 znie:

(1) Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejednáva a rozhoduje

a) hospodárske spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je Federálne ministerstvo národnej obrany alebo jemu podriadená organizácia,

b) hospodárske spory týkajúce sa dodávok a poddodávok nevyhnutných na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu alebo dodávok v odbore štátnych hmotných rezerv,

c) spory uvedené v § 2a medzi organizáciami a federálnymi ministerstvami alebo inými federálnymi ústrednými orgánmi.“.

25. § 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej arbitráže Českej republiky a Štátnej atrbitráže Slovenskej republiky.“.

26. V § 13a ods. 1 sa vypúšťa písmeno a), zároveň sa zrušuje označenie písmena b).

27. § 13a ods. 3 včítane odkazu 4) znie:

(3) Miestna príslušnosť Štátnej arbitráže Českej republiky alebo Štátnej arbitráže Slovenskej republiky sa spravuje sídlom orgánu alebo sídlom organizácie, proti ktorým smeruje arbitrážna žiadosť alebo návrh na uloženie hospodárskej pokuty, alebo sídlom orgánu hospodárskeho riadenia, proti ktorému smeruje návrh na vyslovenie neplatnosti jeho opatrenia; ak je takých orgánov alebo organizácií viac, spravuje sa príslušnosť sídlom ktoréhokoľvek z nich. Ak návrh na uloženie hospodárskej pokuty smeruje proti podnikateľovi,4) spravuje sa miestna príslušnosť miestom podnikania; ak miesto podnikania nie je trvalé, spravuje sa miestna príslušnosť miestom registrácie podnikateľa.

4) § 1 ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.

28. § 13a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Štátna arbitráž Českej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej republiky rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu krajských štátnych arbitráží. Ak ide o rozhodnutie krajskej štátnej arbitráže na území Českej republiky, je na rozhodnutie o odvolaní príslušná Štátna arbitráž Českej republiky, ak ide o rozhodnutie krajskej štátnej arbitráže na území Slovenskej republiky, je na rozhodnutie o odvolaní prílušná Štátna arbitráž Slovenskej republiky.“.

29. V § 14 ods. 2 a 3 včítane odkazu 5) znejú:

(2) Miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sa spravuje sídlom organizácie, ministerstva, prípadne iného ústredného orgánu, proti ktorým smeruje arbitrážna žiadosť. Ak sa arbitrážna žiadosť týka odštepného závodu organizácie alebo ďalšej organizačnej jednotky organizácie,5) spravuje sa miestna príslušnosť sídlom odštepného závodu alebo sídlom ďalšej organizačnej jednotky organizácie, ktorá sa zapisuje do podnikového registra. Ak arbitrážna žiadosť smeruje proti podnikateľovi, spravuje sa miestna príslušnosť miestom podnikania; ak miesto podnikania nie je trvalé, spravuje sa miestna príslušnosť miestom registrácie podnikateľa.

(3) Ak arbitrážna žiadosť smeruje proti niekoľkym odporcom, spravuje sa miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sídlom (miestom podnikania, miestom registrácie) ktoréhokoľvek z nich.

5) § 107 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.“.

30. V § 14 sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak ide o investičnú výstavbu, spravuje sa miestna príslušnosť v sporoch medzi dodávateľom a investorom miestom, kde sa investičná výstavba uskutočňuje.

(5) Na prejednávanie a rozhodovanie sporov týkajúcich sa dodávok vývozných investičných celkov, v ktorých je aspoň jednou zo strán vývozný odberateľ alebo hlavný dodávateľ, je príslušná štátna arbitráž vykonávajúca pôsobnosť krajskej štátnej arbitráže pre úzenie hlavného mesta Prahy alebo pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Miestna príslušnosť sa v týchto prípadoch spravuje sídlom vývozného odberateľa; ak vývozný odberateľ nie je stranou v spore, spravuje sa miestna príslušnosť sídlom hlavného dodávateľa. Ak vývozný odberateľ alebo hlavný dodávateľ má sídlo alebo miesto registrácie na území Českej republiky, je na prejednanie a rozhodnutie sporu miestne príslušná arbitráž vykonávajúca pôsobnosť krajskej štátnej arbitráže na území hlavného mesta Prahy. Ak vývozný odberateľ alebo hlavný dodávateľ má sídlo alebo miesto registrácie na území Slovenskej republiky, je na prejednanie a rozhodnutie sporu miestne príslušná arbitráž vykonávajúca pôsobnosť krajskej štátnej arbitráže na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“.

31. V § 19 ods. 2 sa vypúšťa slovo „socialistických“.

32. § 20 včítane nadpisu znie:

㤠20

Začatie konania

Hospodárska arbitráž začína arbitrážne konanie na žiadosť. Konanie sa začne dňom, keď hospodárskej arbitráži došla arbitrážna žiadosť.“.

33. V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak arbitrážna žiadosť smeruje proti podnikateľovi, musí obsahovať aj údaje o mieste podnikania; ak miesto podnikania nie je trvalé, musí arbitrážna žiadosť obsahovať údaje o mieste registrácie a mieste trvalého bydliska podnikateľa.“.

34. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pokiaľ arbitrážna žiadosť obsahuje návrh na uloženie predbežného opatrenia, netreba k arbitrážnej žiadosti pripojiť doklad o pokuse o zmier.“.

35. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Hospodárska arbitráž môže lehotu predĺžiť alebo v odôvodnených prípadoch jej nedodržanie odpustiť.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

36. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

37. V § 22a ods. 3 sa z prvej vety vypúšťajú slová „a vráti ju tomu, kto žiadosť podal“. V druhej vete sa slovo „vrátenej“ nahrádza slovami „rozhodnutia o odmietnutí arbitrážnej“.

38. Za § 22a sa vkladá nový § 22b, ktorý znie:

㤠22b

Ak sa arbitrážna žiadosť podala na orgáne hospodárskej arbitráže, ktorý nie je príslušný na jej prejednanie, postúpi ju tento orgán príslušnému orgánu hospodárskej arbitráže a strany sporu o tom upovedomí.“.

39. V § 23 sa vypúšťa posledná veta.

40. V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „, pokiaľ sa tieto návrhy týkajú právnej kvalifikácie uplatneného nároku a voľby procesných postupov.“.

41. V § 27 sa vypúšťajú slová „alebo zásadami hospodárskej politiky Československej socialistickej republiky“.

42. V § 28 ods. 2 sa z prvej vety vypúšťajú slová „alebo zásadami hospodárskej politiky Československej socialistickej republiky“ a z druhej vety slová „alebo so zásadami hospodárskej politiky Československej socialistickej republiky“.

43. § 29 ods. 1 znie:

(1) Organizácii, ktorá vedome uviedla nepravdivé údaje, nepodala v určenej lehote vyjadrenie k arbitrážnej žiadosti, konanie svojvoľne preťahuje alebo nesplnila opatrenia uložené podľa § 33, môže hospodárska arbitráž uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Kčs.“.

44. § 30 znie:

㤠30

(1) Hospodársky spor prejednáva štátny arbiter spolu so zástupcami organizácií, medzi ktorými vznikol, a vedie pojednávanie tak, aby sa spoločne dohodlo riešenie, ktoré je v súlade s právnymi predpismi a zásadami poctivého obchodného styku.

(2) Hospodársky spor so zložitou problematikou prejednáva a rozhoduje senát. Členov senátu, ktorý je trojčlenný, aj jeho predsedu určí príslušný hlavný arbiter alebo náčelník vojenskej zložky Štátnej arbitráže Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo príslušný vedúci krajskej štátnej arbitráže z radov štátnych arbitrov príslušného arbitrážneho orgánu.

(3) Štátni arbitri sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak s ohľadom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno pochybovať o ich nepredpojatosti. O tom, či je štátny arbiter vylúčený, rozhodne na návrh strany v spore vedúci krajskej štátnej arbitráže, prípadne príslušný hlavný arbiter.“.

45. § 30a písm. c) znie:

c) výrok, že rozhodnutie je predbežne vykonateľné,“.

46. § 31 sa vypúšťa.

47. § 32 ods. 1 znie:

(1) Jednotlivé hospodárske spory, ktorých rozhodovanie patrí do právomoci hospodárskej arbitráže, môže prejednávať a rozhodovať aj rozhodca. Výnimku tvoria spory, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušná Štátna arbitráž Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Štátna arbitráž Českej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej republiky, spory uvedené v § 2a, spory týkajúce sa dodávok vývozných investičných celkov, v ktorých je aspoň jednou zo strán vývozný odberateľ alebo hlavný dodávateľ, a majetkové spory o sumu presahujúcu 500 000 Kčs. Pokiaľ organizácia v priebehu sporu navrhne zníženie alebo odpustenie majetkovej sankcie alebo zníženie náhrady škody, je rozhodca povinný postúpiť spor na ďalšie prejednanie a rozhodnutie príslušnému orgánu hospodárskej arbitráže.“.

48. V § 32 ods. 5 a 6 znejú:

(5) Rozhodnutie vydané rozhodcom má účinky arbitrážneho rozhodnutia. Pre jeho splnenie a výkon platia ustanovenia § 42 a 42a.

(6) Rozhodnutie rozhodcu možno napadnúť opravnými prostriedkami za rovnakých podmienok ako arbitrážne rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na orgáne hospodárskej arbitráže, ktorý by bol inak príslušný spor rozhodnúť. Rovnakému orgánu sa podáva žiadosť o obnovu konania. Tento orgán o povolení obnovy rozhodne. O odvolaní rozhoduje príslušná štátna arbitráž republiky. Ustanovenie § 41 platí obdobne. Ak sa rozhodnutie rozhodcu zruší, rozhodne v spore orgán hospodárskej arbitráže, do ktorého príslušnosti spor patrí.“.

49. § 33 včítane nadpisu znie:

㤠33

Predbežné opatrenie v priebehu arbitrážneho konania

(1) Ak je nebezpečenstvo z omeškania, môže štátny arbiter organizáciám, medzi ktorými je hospodársky spor, uložiť písomným rozhodnutím predbežné opatrenie spočívajúce najmä v povinnosti niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.

(2) Predbežné opatrenie možno ustanoviť na dobu určitú aj neurčitú, a to vždy na návrh niektorej zo strán sporu.

(3) Predbežné opatrenie zaniká

a) splnením uloženej povinnosti,

b) uplynutím doby, na ktorú sa uložilo,

c) právoplatným rozhodnutím vo veci.

(4) Štátny arbiter predbežné opatrenie zruší, len čo pominú dôvody, pre ktoré sa uložilo. Môže tak urobiť aj bez návrhu. Ak je to potrebné, vyporiada štátny arbiter dôsledky uloženého opatrenia v rozhodnutí vo veci.“.

50. § 34 znie:

㤠34

Orgán hospodárskej arbitráže je povinný prejednať a rozhodnúť spor na prvom stupni do 30 dní od začatia konania. Vedúci príslušného orgánu hospodárskej arbitráže môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť.

51. V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Arbitrážne rozhodnutie obsahuje aj poučenie o opravnom prostriedku.“.

52. § 35 ods. 2 znie:

(2) Z odôvodnenia musí byť zrejmé, z akého skutkového stavu rozhodnutie vychádza a ako boli hodnotené dôkazy.“.

53. § 36 znie:

㤠36

(1) Arbitrážne rozhodnutie sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení arbitrážneho konania. Arbitrážny orgán si môže vyhradiť písomné rozhodnutie bez jeho vyhlásenia.

(2) Arbitrážne rozhodnutie, proti ktorému je prípustné odvolanie, nadobúda právoplatnosť uplynutím 15 dní od jeho doručenia, ak nebolo v tejto lehote podané odvolanie.

(3) Arbitrážne rozhodnutie, ktoré už nemožno napadnúť odvolaním, nadobúda právoplatnosť doručením.“.

54. V § 38 ods. 4 sa slová „právne účinky rozhodnutia.“ nahrádzajú slovami „účinky právoplatného rozhodnutia.“.

55. § 39 včítane nadpisu znie:

㤠39

Odvolanie

(1) Organizácia, ktorá je stranou hospodárskeho sporu, môže podať odvolanie do 15 dní od doručenia arbitrážneho rozhodnutia, pokiaľ to zákon nevylučuje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí 15-dennej lehoty preto, že sa organizácia, ktorá odvolanie podala, spravovala nesprávnym poučením arbitrážneho rozhodnutia o odvolaní.

(2) Ak arbitrážne rozhodnutie neobsahuje poučenie o odvolaní alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia arbitrážneho rozhodnutia. Ak je odvolaním napadnutá len časť rozhodnutia, nie je takým odvolaním dotknutá právoplatnosť výroku, ktorý nebol napadnutý. To neplatí v prípadoch, keď na rozhodnutí o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý nebol odvolaním dotknutý.

(3) Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu,

a) ktorým sa upravuje priebeh konania,

b) bola predĺžená alebo odpustená lehota na odstránenie vád arbitrážnej žiadosti,

c) bolo konanie zastavené na základe späťvzatia arbitrážnej žiadosti,

d) bolo uložené predbežné opatrenie podľa § 33,

e) bola schválená dohoda strán.

Odvolanie nie je prípustné ani vtedy, ak smeruje len proti dôvodom rozhodnutia.

(4) Odvolanie sa podáva na orgáne hospodárskej arbitráže, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. K odvolaniu musí organizácia pripojiť doklad o zaplatení určeného arbitážneho poplatku. Rovnopis odvolania sa musí súčasne zaslať ostatným stranám sporu, ktoré sú povinné sa k odvolaniu vyjadriť do 10 dní od dôjdenia rovnopisu odvolania.

(5) Orgán hospodárskej arbitráže, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje, dbá o odstránenie vád odvolania. O odstraňovaní vád platí primerane § 22. Len čo uplynie všetkým organizáciám lehota na podanie odvolania, prípadne lehota na odstránenie vád odvolania predloží orgán, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje, odvolanie orgánu prílušnému na konanie o odvolaní.

(6) Ak odvolanie bolo podané oneskorene alebo ak nie je prípustné alebo ak neboli vady odvolania v určenej lehote odstránené, odvolací orgán odvolanie odmietne.

(7) O odvolaní sa rozhoduje v trojčlennom senáte. Ak to povaha prejednávanej veci vyžaduje, nariadi predsada senátu pojednávanie. Pre konanie o odvolaní platia inak primerane ustanovenia tretej časti.

(8) Dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, môže ten, kto podal odvolanie, vziať odvolanie späť. V takom prípade postupuje odvolací orgán obdobne podľa § 28.

(9) Ak boli rozhodnutím porušené právne predpisy, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší a prikáže spor na nové prejednanie. V novom konaní rozhodne arbitrážny orgán aj o nákladoch celého konania. Ak je rozhodnutie vecne správne, odvolací orgán rozhodnutie potvrdí. Odvolací orgán môže rozhodnúť aj tak, že schváli dohodu organizácií alebo konanie zastaví; pritom platia obdobne § 27 a 28.

(10) Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením.“.

56. § 40 včítane nadpisu znie:

㤠40

Obnova konania

(1) Právoplatné arbitrážne rozhodnutie môže organizácia, ktorá je stranou hospodárskeho sporu, napadnúť návrhom na obnovu konania, ak po právoplatnosti rozhodnutia boli dodatočne zistené nové skutočnosti, ktoré nemohli byť v konaní použité a majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci, alebo ak bolo rozhodnuté v jej neprospech v dôsledku trestného činu štátneho arbitra.

(2) Návrh na obnovu konania možno podať v lehote 3 mesiacov od zistenia nových skutočností, najneskôr však do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Návrh sa podáva na orgáne hospodárskej arbitráže, ktorý rozhodol na prvom stupni. Návrh musí obsahovať dôvody pre obnovu konania a príslušné doklady, o ktoré sa opiera. Rovnopis návrhu sa musí súčasne zaslať ostatným stranám sporu, ktoré sú povinné sa k návrhu vyjadriť do 10 dní po tom, čo dostali rovnopis návrhu.

(3) Návrh na obnovu konania prejedná orgán hospodárskej arbitráže, ktorý rozhodoval na prvom stupni. Ak nezistí návrh ako dôvodný alebo ak je návrh oneskorený, návrh zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. O odvolaní platí obdobne § 39.

(4) Ak je návrh na povolenie obnovy konania dôvodný, orgán hospodárskej arbitráže, ktorý rozhodoval na prvom stupni, rozhodnutím obnovu konania povolí. Len čo rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, vec znovu prejedná. Novým rozhodnutím sa zrušuje pôvodné rozhodnutie. V novom rozhodnutí sa rozhodne o náhrade nákladov pôvodného konania aj konania o obnove.“.

57. § 40a sa vypúšťa.

58. § 41 včítane nadpisu znie:

㤠41

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

(1) Arbitrážne rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania. Návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže podať niektorý z členov Prezídia hospodárskej arbitráže najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, a to na príslušnej štátnej arbitráži republiky, ak ide o právoplatné rozhodnutie krajskej štátnej arbitráže, na Štátnej arbitráži Českej a Slovenkej Federatívnej Republiky, ak ide o právoplatné rozhodnutie štátnej arbitráže republiky, a na Prezídiu hospodárskej arbitráže, ak ide o právoplatné rozhodnutie Štátnej arbitráže Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Arbitrážny orgán, ktorému bol návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podaný, rozhodnutie zruší a prikáže spor na nové prejednanie, ak zistí, že rozhodnutím boli porušené právne predpisy; inak návrh zamietne. V novom konaní sa rozhodne aj o nákladoch pôvodného konania.

(3) Pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza arbitrážny orgán zo skutkového a právneho stavu, ktorý bol v čase vydania rozhodnutia.

(4) Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nie je prípustné

a) proti rozhodnutiu Prezídia hospodárskej arbitráže,

b) proti rozhodnutiu podľa odseku 2.“.

59. § 41a sa vypúšťa.

60. § 42 včítane nadpisu znie:

㤠42

Splnenie rozhodnutia

(1) Organizácia je povinná splniť arbitrážne rozhodnutie do 15 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; v rozhodnutí sa môže určiť iná lehota na splnenie, začínajúca od právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Rozhodnutím sa môže určiť, že peňažné plnenie sa má zaplatiť v splátkach, ktorých výšku a podmienky splatnosti rozhodnutie určí. Organizácia je povinná splátky plniť, len čo sa podľa rozhodnutia stanú splatné. Rozhodnutím sa môže tiež určiť, že nesplnenie niektorej splátky má za následok splatnosť celého dlhu. Ak sa pre nesplnenie niektorej splátky stane splatným celý dlh, je splatný do 15 dní odo dňa splatnosti nesplnenej splátky.“.

61. § 42a včítane nadpisu a odkazu 6) znie:

㤠42a

Výkon rozhodnutia

(1) Uplynutím lehôt podľa § 42 sa stáva rozhodnutie, v ktorom je uložená povinnosť plniť, vykonateľným. Rozhodnutím sa môže ustanoviť predbežná vykonateľnosť, ak by inak hrozilo nebezpečenstvo z omeškania. Predbežne vykonateľné rozhodnutie je vykonateľné doručením; štátny arbiter tiež môže, ak sú na pojednávaní prítomní zástupcovia organizácií, určiť, že rozhodnutie je predbežne vykonateľné vyhlásením.

(2) Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť plniť, je rozhodnutie vykonateľné, len čo nadobudne právoplatnosť.

(3) Na žiadosť organizácie vyznačí hospodárska arbitráž vykonateľnosť doložkou na rozhodnutí.

(4) Vykonateľné rozhodnutie ukladajúce organizácii peňažné plnenie, ktoré nebolo včas splnené, sa vykonáva odpísaním z účtu povinnej organizácie v banke, sporiteľni, prípadne u inej právnickej osoby na to oprávnenej podľa osobitných predpisov.6) Ak povinná organizácia nemá účet v banke, sporiteľni, prípadne u inej právnickej osoby na to oprávnenej, uskutoční sa výkon rozhodnutia ukladajúceho peňažné plnenie primerane podľa právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku.

(5) Pre výkon rozhodnutia o predaji založenej alebo zadržanej veci sa použije primerane právna úprava Občianskeho súdneho poriadku. Predaj nehnuteľných vecí vykoná štátne notárstvo podľa ustanovení notárskeho poriadku.

(6) Rozhodnutie ukladajúce nepeňažné plnenie vynucuje na návrh oprávnenej organizácie na výkon tohto rozhodnutia hospodárska arbitráž uložením poriadkovej pokuty do výšky 100 000 Kčs. Túto pokutu možno ukladať opätovne.

(7) Návrh na výkon rozhodnutia podáva oprávnená organizácia na orgáne, ktorý rozhodoval na prvom stupni. Ak to hospodárska arbitráž považuje za potrebné, rozhoduje za účasti organizácií. Pre toto konanie platia ostatné ustanovenia tretej časti primerane.

(8) Ak hospodárska arbitráž z dôvodov hodných osobitného zreteľa nevyhovie návrhu na výkon rozhodnutia, rozhodne o odklade výkonu; o výkone rozhodne na návrh oprávnenej organizácie, len čo dôvody odkladu pominú.

(9) Ak organizácia preukáže, že povinnosti uložené rozhodnutím alebo im zodpovedajúce práva prešli na inú organizáciu, možno rozhodnutie vykonať proti alebo v prospech tejto inej organizácie; hospodárska arbitráž v rozhodnutí vyznačí, že došlo k prechodu povinností alebo práv na inú organizáciu.

6) § 14 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.“.

62. V § 43 sa text „§ 41 alebo § 42“ nahrádza textom „§ 39 alebo § 41“.

63. § 44a ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) náhrada potrebných nákladov.“.

64. § 44a ods. 3 sa vypúšťa.

65. § 45 včítane nadpisu znie:

㤠45

Oznamovanie závad

(1) Hospodárska arbitráž upozorňuje organizácie na podstatné závady v ich konaní, ktoré vyšli najavo pri výkone arbitrážnej činnosti (signalizácia).

(2) Ten, kto bol upozornený na závadu, je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia upozornenia, ak nebola určená iná lehota, oznámiť, aké opatrenia urobil na odstránenie závady.“.

66. V § 46 sa vypúšťa druhá veta.

67. § 46a včítane nadpisu sa vypúšťa.

68. § 46b ods. 6 prvá veta znie: „O návrhu na uloženie hospodárskej pokuty sa rozhoduje vždy v senáte zloženom z troch štátnych arbitrov, z ktorých jeden predsedá.“.

69. V § 46b sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

70. V § 46b v novooznačenom odseku 8 sa v prvej vete za slová „môže zmeniť“ vykladajú slová „alebo zrušiť a prikázať vec na nové prejednanie“ a slová „Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „hospodárskej arbitráže“.

71. § 46c znie:

㤠46c

(1) Hospodárske pokuty uložené podľa § 46b organizáciam v pôsobnosti federácie sa odvádzajú do štátneho rozpočtu federácie, hospodárske pokuty uložené ostatným organizáciám sa odvádzajú do štátnych rozpočtov republík.

(2) V rozhodnutí o uložení hospodárskej pokuty sa uvedie, ktorá orgnizácia a akú sumu je povinná odviesť. V rozhodnutí sa uvedie aj štátny orgán, na ktorého účet sa má určená suma odviesť; rovnopis rozhodnutia zašle hospodárska arbitráž aj tomuto orgánu.“.

72. V § 46d ods. 6 prvá veta znie: „O návrhu na vyslovenie neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia sa rozhoduje vždy v senáte zloženom z troch štátnych arbitrov, z ktorých jeden predsedá.“.

73. V § 46d sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

74. V § 46d v novooznačenom odseku 7 sa v prvej vete za slová „môže zmeniť“ vkladajú slová „alebo zrušiť a prikázať vec na nové prejednanie“ a slová „Štátnej abitráže Československej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „hospodárskej arbitráže“.

75. § 46e znie:

㤠46e

(1) Pre konanie o uložení hospodárskej pokuty a o neplatnosti opatrenia orgánu hospodárskeho riadenia platia primerane ustanovenia tretej časti.

(2) Ak hospodárska arbitráž začína konanie z vlastného podnetu, začína sa konanie dňom vydania rozhodnutia o začatí konania.

(3) Za tieto konania sa arbitrážne poplatky neplatia.“.

76. V § 47a sa vypúšťa slovo „socialistickej“.

77. § 47b sa vypúšťa.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Súdy dokončia spory začaté na nich pred účinnosťou tohto zákona, aj keď podľa ustanovení tohto zákona tieto spory do ich právomoci nepatria.

(2) Arbitrážne konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa ukončia podľa doterajších predpisov. Proti rozhodnutiam vydaným v týchto konaniach nie sú prípustné opravné prostriedky podľa tohto zákona. Pri preskúmavaní týchto rozhodnutí sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(3) Lehota pre výkon rozhodnutia, ktorá začala plynúť pod 1. májom 1990, sa až do jej zakončenia posudzuje podľa doterajších predpisov.

(4) Platenie a výška arbitrážnych poplatkov za odvolanie (§ 39 ods. 3 zákona o hospodárskej arbitráži) sa spravuje príslušnými ustanoveniami osobitných predpisov,7) ktorými sa určujú arbitrážne poplatky, upravujúcimi poplatky za preskúmanie rozhodnutia.

Čl. III

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška hlavného arbitra ČSSR č. 40/1966 Zb. o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií,

2. opatrenie hlavného arbitra ČSSR č. HA 156/1977/JA, ktorým bola určená s účinnosťou od 1. 7. 1977 na prerokúvanie a rozhodovanie predzmluvných sporov a sporov o práva zo zodpovednosti za vady týkajúce sa investičnej výstavby elektrární za príslušnú Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky v Prahe – reg. v čiastke 10/1977 Zb.,

3. opatrenie hlavného arbitra ČSSR č. HA 557/74, ktorým určil s účinnosťou od 1. 10. 1974 príslušnosť pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov, v ktorých je žiadateľom IMEX dovoz a vývoz – obchodný podnik, Praha, a ktoré sa týkajú jeho odštepného závodu v Bratislave, Štátnej arbitráže pre hl. m. Slovenskej socialistickej republiky Bratislavu v Bratislave – reg. v čiastke 13/1974 Zb.,

4. opatrenie hlavného arbitra ČSSR č. FD 377-0-4/Fa, ktorým určil odchylne od ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o hospodárskej arbitráži s účinnosťou od 2. 4. 1981 príslušnosť na prerokúvanie a rozhodovanie

a) majetkových sporov týkajúcich sa výstavby elektrární, ktoré vedú finálni dodávatelia a dodávatelia výrobkov pre generálnu dodávku technológie proti koncernovému podniku Škoda Plzeň,

b) sporov o uzavretí hospodárskych zmlúv vedených medzi koncernovým podnikom Škoda Plzeň ako hlavným dodávateľom vyvážaných elektrární a jeho dodávateľmi.

Podľa tohto opatrenia je príslušna Štátna arbitráž pre hlavné mesto Prahu – reg. v čiastke 16/1981 Zb.,

5. výnos hlavného arbitra ČSSR č. 1/1989 zo 14. apríla 1989, ktorým určil odchylne od ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o hospodárskej arbitráži príslušnosť pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov súvisiacich s plnením pre vývoz alebo z dovozu, v ktorých je žiadateľom alebo odporcom Koospol, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Praha, a ktoré sa týkajú jeho filiálky v Bratislave – reg. v čiastke 17/1989 Zb.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosti 1. májom 1990.

Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších predpisov.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

7) Nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.