Vyhláška č. 20/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 34, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16 a § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 10 a § 88 ods. 9 zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z. a vyhlášky č. 467/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa za slová „§ 63 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 77 ods. 8,“, slová „§ 92 ods. 11,“ sa nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 12,“ a slová „§ 123 ods. 19,“ sa nahrádzajú slovami „§ 123 ods. 18,“.

2. V nadpise nad § 15 sa slová „(k § 85 zákona)“ nahrádzajú slovami „(k § 77 ods. 8 a § 85 zákona)“.

3. V § 15 ods. 3 písm. c) sa slová „doklad o podrobení sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu“.

4. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

5. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku“.

6. V § 15 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom žiadateľ podáva čestné vyhlásenie podľa § 77 ods. 4 písm. h) zákona v deň udelenia vodičského oprávnenia.“.

7. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú skúšku je uvedený v prílohe č. 2a. Súčasťou uvedených prihlášok je menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo na osobitnú skúšku, ktorý je uvedený na druhej strane príslušnej prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2b. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.“.

8. V § 16 odsek 1 znie:

(1) Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, skúška z odbornej spôsobilosti je hodnotená klasifikačným stupňom neprospel. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti a každej jej časti skúšobný komisár zapíše do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobný komisár zapíše aj do protokolu vodičských oprávnení.“.

9. V § 16 ods. 5 sa slová „záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti“.

10. V § 16 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pri odstúpení od skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodov na jeho strane alebo pri prerušení skúšky z odbornej spôsobilosti z iných dôvodov vykonal niektorú časť skúšky z odbornej spôsobilosti a vykonaná časť bola hodnotená klasifikačným stupňom prospel, jej hodnotenie sa zohľadňuje a táto časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa pri pokračovaní skúšky z odbornej spôsobilosti nevykoná.

(7) Skúšobný komisár do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti poznačí odstúpenie od skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 a dôvod odstúpenia alebo prerušenia.“.

11. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej celkovým hodnotením, ako aj s hodnotením jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti; ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel, skúšobný komisár mu najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia. Skúšobný komisár s celkovým hodnotením skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi aj autoškolu. Vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2c. Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti je vyhotovený obojstranne na jednom liste formátu A4. Vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2d.“.

12. V § 17 ods. 1 sa za slová „hodnotený z niektorej“ vkladá slovo „časti“.

13. V § 17 ods. 2 sa slová „prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu“ nahrádzajú slovami „vodičského kurzu“.

14. V § 18 odsek 10 znie:

(10) Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

15. V § 19 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, hodnotenie skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe a dôvody hodnotenia do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

16. V § 20 ods. 2 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo tlaku“.

17. V § 20 ods. 3 písm. f) sa za slová „rýchlostnej ceste“ vkladá čiarka a slová „ak to trasa jazdy umožňuje,“ a slová „zrýchľovací alebo spomaľovací“ sa nahrádzajú slovami „pripájací a odbočovací“.

18. V § 20 ods. 3 písm. h) sa za slová „kruhovom objazde,“ vkladajú slová „cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek alebo popri zastávke autobusov,“.

19. V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) bezpečne vystúpiť z vozidla.“.

20. V § 20 ods. 4 písm. a) štvrtom bode a ods. 6 písm. a) treťom bode sa slová „reťazí, hladiny alebo tlaku“ nahrádzajú slovom „hladiny“.

21. V § 20 odsek 7 znie:

(7) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.“.

22. V § 20 ods. 10 sa slovo „výsledkom“ nahrádza slovom „hodnotením“.

23. V § 21 ods. 6 prvá veta znie: „Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.“.

24. V § 22 ods. 3 písm. b) sa za slovo „skupiny“ vkladá slovo „AM,“.

25. V § 22 ods. 13 sa slová „skupiny AM, A1, A2 alebo A,“ nahrádzajú slovami „skupiny AM, A1, A2, A alebo na vozidle inej skupiny, ktoré má len dve miesta na sedenie,“.

26. V § 22a ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 1 až 3, 5 a 6,“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 až 3, 5 až 8,“.

27. V § 22a ods. 3 sa slová „§ 16 ods. 1 až 3, 5 a 6,“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 až 3, 5, 7, 8, 10 a 11, § 16 ods. 1 až 3, 5 až 8,“.

28. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:

㤠22b

(1) V protokole vodičských oprávnení sa vedú záznamy súvisiace s rozhodovaním o vodičských oprávneniach.

(2) Každé hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti v protokole vodičských oprávnení potvrdzuje skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky podľa predtlače. Skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky opatrí aj každú opravu údajov zaznamenaných v protokole vodičských oprávnení.

(3) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú aj na osobitnú skúšku a na udelenie vodičského oprávnenia na základe osobitného výcviku.

(4) Udelenie vodičského oprávnenia skúšobný komisár zaznamená do informačného systému, ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach.

(5) Vzor protokolu vodičských oprávnení je uvedený v prílohe č. 3.“.

29. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára z dôvodu rozšírenia rozsahu preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 16 vyučovacích hodín. Na odbornú prípravu sa primerane vzťahujú odseky 1 a 2 podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel žiada skúšobný komisár rozšíriť rozsah preukazu skúšobného komisára.“.

30. § 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak je žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára hodnotený z niektorej časti skúšky klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku jedenkrát opakovať, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára neprospel. Na opakovanú skúšku sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 24.“.

31. § 25a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Absolvovanie odbornej prípravy podľa § 23 ods. 3 sa považuje za účasť na pravidelnom výcviku v rozsahu ôsmich hodín výučby teórie a ôsmich hodín praktického výcviku.“.

32. Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý znie:

㤠26a

(1) Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ods. 1.

(2) Na vykonanie skúšky podľa odseku 1 a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2 až 10 a § 25.“.

33. § 31c vrátane nadpisu znie:

㤠31c

Preskúšanie odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 16 zákona)

(1) Na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodu preskúšania odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahujú § 15, 16 a 18 až 22b.

(2) Na protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje protokol vodičských oprávnení.

(3) Vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 13c.“.

34. V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak kód podľa odseku 4 písm. a) platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol vodičský preukaz vydaný, môže byť zaznamenaný v položkách 9 až 11.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

35. V § 35 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v odôvodnených prípadoch môže mať tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúca písmeno H alebo písmeno S rozmery 52 cm x 11 cm, 34 cm x 20 cm alebo 14,5 cm x 11 cm.“.

36. V § 35 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

(16) Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava.“.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.

37. V § 40 písmeno c) znie:

c) rozpočtových organizácií zriadených Úradom vlády Slovenskej republiky,“.

38. V prílohe č. 1 I. diele v názvoch dopravných značiek č. II 22a a II 22b sa slovo „nálepkou“ nahrádza slovom „známkou“.

39. V prílohe č. 1 II. diele čl. 3 odsek 14 znie:

(14) K značke č. B 14:

Značka Zákaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.“.

40. V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 ods. 6 a 10 sa slová „kolieskových korčuliach, lyžiach“ nahrádzajú slovami „lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde“.

41. V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 8 znie:

(8) K značke č. C 10:

Značka Cestička pre korčuliarov (č. C 10) prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.“.

42. V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 ods. 26 sa slovo „nálepky“ nahrádza slovom „známky“.

43. V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 ods. 32 a 33 sa slovo „nálepkou“ nahrádza slovom „známkou“.

44. Príloha č. 2a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009. Z. z.

PRIHLÁŠKA ŽIADATEĽOV NA OSOBITNÚ SKÚŠKU

Príloha 02a“.

45. Za prílohu č. 2a sa vkladajú prílohy č. 2b až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

“.

Príloha č. 2c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ZÁZNAM O ZISŤOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Príloha č. 2d k vyhláške č. 9/2009. Z. z.

OSVEDČENIE O UDELENÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

“.

46. V prílohe č. 3 prvom stĺpci sa za slová „Poradové číslo“ vkladajú slová „a určený dátum prvej skúšky“.

47. V prílohe č. 5 II. časť vrátane nadpisu znie

II. Minimálne požiadavky na sluch

(1) Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

(2) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

a) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom,

c) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu.

(3) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

a) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b) je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom na jedno ucho alebo obe uši,

c) je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako 90 % podľa Fowlera.

(4) Osoby, ktoré patria do skupiny 2, s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi pri obojstrannej ťažkej poruche sluchu sa posudzujú individuálne na špecializovanom pracovisku, ktoré operačný výkon vykonalo alebo ktoré operačný výkon vykonáva.“.

48. V prílohe č. 5 nadpis VI. časti znie:

VI. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a syndróm obštrukčného spánkového apnoe“.

49. V prílohe č. 5 sa VI. časť dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

(8) Na účely tejto vyhlášky sa syndrómom obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného stupňa rozumie index respiračných zmien 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu spánku a syndrómom obštrukčného spánkového apnoe závažného stupňa sa rozumie index 30 alebo viac apnoe a hypopnoe za hodinu spánku, pričom obidva stupne sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

(9) Osobu s podozrením na syndróm obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia.

(10) Osoba so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je zdravotne spôsobilá za predpokladu, že sa pri odbornom vyšetrení preukáže, že

a) ochorenie má primerane pod kontrolou,

b) sa podrobuje liečbe,

c) liečba je účinná.

(11) Zdravotná spôsobilosť osoby so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je podmienená povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2 s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery bdelosti.“.

50. V prílohe č. 5 VII. časti ods. 1 písm. a) sa slovo „efektívna“ nahrádza slovom „afektívna“.

51. V prílohe č. 7 II. časti a prílohe č. 8 II. časti sa slová „(napr. „5.01 pre C“, „5.01, 6.01 pre C, CE“)“ nahrádzajú slovami „(napríklad „01.06. pre C“, „01.06, 61. pre C, CE“)“.

52. V prílohe č. 9 I. časť vrátane nadpisu znie:

I. HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ

A. VODIČ (zdravotné dôvody)

01. Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01. Okuliare

01.02. Kontaktná šošovka (šošovky)

01.05. Ochrana očí

01.06. Okuliare alebo kontaktné šošovky

01.07. Špecifická optická pomôcka

02. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

03. Protéza/ortéza končatín

03.01. Protéza/ortéza hornej končatiny

03.02. Protéza/ortéza dolnej končatiny

B. ÚPRAVY VOZIDLA

10. Modifikované radenie

10.02. Automatická voľba prevodového pomeru

10.04. Upravený ovládač prevodu

15. Modifikovaná spojka

15.01. Upravený spojkový pedál

15.02. Ručne ovládaná spojka

15.03. Automatická spojka

15.04. Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu

20. Modifikované brzdové systémy

20.01. Upravený brzdový pedál

20.03. Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

20.04. Posuvný brzdový pedál

20.05. Sklápací brzdový pedál

20.06. Ručne ovládaná brzda

20.07. Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]

20.09. Upravená parkovacia brzda

20.12. Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu

20.13. Brzda ovládaná kolenom

20.14. Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily

25. Modifikované akcelerátorové systémy

25.01. Upravený pedál akcelerátora

25.03. Sklápací pedál akcelerátora

25.04. Ručne ovládaný akcelerátor

25.05. Akcelerátor ovládaný kolenom

25.06. Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily

25.08. Pedál akcelerátora vľavo

25.09. Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora

31. Úpravy a zabezpečenie pedálov

31.01. Ďalší súbor paralelných pedálov

31.02. Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

31.03. Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané nohou

31.04. Zvýšená podlaha

32. Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora

32.01. Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

32.02. Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou

33. Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia

33.01. Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou

33.02. Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami

35. Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové svetlá atď.)

35.02. Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.03. Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.04. Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.05. Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd

40. Modifikovaný mechanizmus riadenia

40.01. Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]

40.05. Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)

40.06. Upravené umiestnenie volantu

40.09. Nožné riadenie

40.11. Pomocné zariadenie na volante

40.14. Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom

40.15. Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami

42. Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán

42.01. Upravené zariadenie na výhľad dozadu

42.03. Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad

42.05. Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle

43. Miesto na sedenie vodiča

43.01. Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov

43.02. Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

43.03. Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability

43.04. Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou

43.06. Úprava bezpečnostného pásu

43.07. Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability

44. Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

44.01. Samostatne ovládaná brzda

44.02. Upravená brzda predného kolesa

44.03. Upravená brzda zadného kolesa

44.04. Upravený akcelerátor

44.08. Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu motocykla pri zastavení a státí

44.09. Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]

44.10. Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]

44.11. Upravená opierka nôh

44.12. Upravená rukoväť

45. Len motocykel s postranným vozíkom

46. Len trojkolky

47. Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, zastavení a státí

50. Len pre špecifické vozidlo/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)

Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:

a ľavé

b pravé

c ruka

d noha

e stredné

f rameno

g palec

C. KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

61. Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)

62. Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...

63. Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

64. Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1

65. Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej skupiny

66. Bez prípojného vozidla

67. Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená

68. Požitie alkoholu nepovolené

69. Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom v súlade s technickou normou13) s vyznačením dátumu skončenia obmedzenia [napríklad „(69 (01.01.12)“]

D. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70. Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „70.0123456789.NL“)

71. Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „71.987654321.HR“)

73. Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1)

78. Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

79. […] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § 102 až 106a zákona

79.01. Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho

79.02. Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM

79.03. Len pre trojkolky

79.04. Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

79.05. Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg

79.06. Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg

80. Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov

81. Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov

95. Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov do … [napríklad „95 (01.01.12)“]

96. Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg

97. Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) Súbor STN EN 50436 Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti (30 4010).“.

53. V prílohe č. 9 II. časť vrátane nadpisu znie:

II. NÁRODNÉ KÓDY

A. VODIČ (zdravotné dôvody)

500. Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

B. VODIČ (psychická spôsobilosť)

600. Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona

600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí

600.10 Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb“.

54. V prílohe č. 12 II. časti ods. 6 a prílohe č. 13 II. časti ods. 1 piatom bode sa slová „(napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“)“ nahrádzajú slovami „(napríklad „600. pre C“, „600.09, 600.10. pre B“)“.

55. Prílohy č. 13c a 14 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU

1. Predná strana

2. Zadná strana

“.

56. V prílohe č. 21 sa doterajší text označuje ako bod 1, dopĺňa sa druhým a tretím bodom, ktoré znejú:

2. Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 194, 02. 07. 2014),

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 04. 2015).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 34, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Robert Kaliňák v. r.