Oznámenie č. 522/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 1 až 7 a bodov 9 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

522

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 1 až 7 a bodov 9 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa za slovo „účty“ vkladá číslo „316,“.

2. V § 2a sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

3. V § 3 ods. 2 sa za slová „predchádzajúce účtovné obdobie“ vkladajú slová „v celých eurách“.

4. Za § 4bb sa vkladá § 4bc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4bc

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2011.

(2) Pri zostavovaní prvej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2011, sa na účely vykazovania v stĺpcoch 3 a 5 súvahy zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy.“.

5. V § 4c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

6. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

㤠5b

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. novembra 1995 č. 65/436/1995, ktorým sa ustanovuje účtovným jednotkám povinnosť predkladať prehľad vybraných ukazovateľov o hospodárení s obecným bytovým fondom (oznámenie č. 272/1995 Z. z.).“.

7. Znenie príloh 1, 1a, 2 a 2a sa nahrádza znením uvedeným v prílohách 1 až 4 tohto opatrenia.

8. V prílohe č. 3 sa časť C. dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov1ca), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.“.

9. V prílohe č. 3 časti E. písm. c) jedenásty bod znie:

„11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,“.

10. V prílohe č. 3 časti F. písmeno q) znie:

„q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na

1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza

1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch,

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období,

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,

1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,

1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,

1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,“.

11. V prílohe č. 3 sa časť H. dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku.“.

12. V prílohe č. 3 časti I. písmeno e) znie:

„e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

13. V prílohe č. 3 časti L. písmene a) sa odkaz 1 nahrádza odkazom 1cb.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1cb znie:

„1cb) Napríklad § 408a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

14. V prílohe č. 3 časti O. písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.

15. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).

3. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 1 až 7 a bodov 9 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

SÚVAHA

Vzor 01

Vysvetlivky k súvahe

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

7. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

8. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 1a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

SÚVAHA priebežnej účtovnej závierky

Vzor 01a

Vysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy priebežnej účtovnej závierky vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

6. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné položky a súhrnné údaje nižšieho radu, ktoré sú v súvahe označené veľkými písmenami, ku ktorým je priradená rímska číslica.

7. Položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 02

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 087 v stĺpcoch 4 a 5.

3. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

5. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

6. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

7. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 2a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky

Vzor 02a

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v riadku 61 v stĺpci 1 časti 2 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 087 v stĺpci 4.

3. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa výkaz ziskov a strát zostavuje v úplnej štruktúre.

6. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

7. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

8. Sumy položiek výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2 časti 2 sa nevykazujú, ak vykazovaná časť účtovného obdobia je totožná s obdobím od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.