Oznámenie č. 456/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

456

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 601/2007 Z. z., oznámenie č. 500/2008 Z. z., oznámenie č. 102/2009 Z. z. a oznámenie č. 526/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Nadobudnutie majetku zámenou sa účtuje ako kúpa v hodnote, ktorá je uvedená v zámennej zmluve a predaj v účtovnej hodnote majetku. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty nehnuteľností uvedených v zámennej zmluve. Pri rozdielnych hodnotách nehnuteľností sa účtuje rozdiel ako platba alebo inkaso finančných prostriedkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet záväzkov alebo pohľadávok. Zostatková cena odovzdaného dlhodobého majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtu 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Ak bol tento majetok obstaraný bezodplatne, z prostriedkov finančného daru alebo dotácie, účtuje sa súčasne zostatková cena na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti. Ak ide o zámenu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného, účtuje sa účtovná hodnota na ťarchu účtu 411 – Základné imanie.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

28) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

3. V § 24 ods. 6 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.

4. V § 30 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Zásoby nadobudnuté zámenou sa účtujú ako kúpa v hodnote, ktorá je uvedená v zámennej zmluve. Účtovná hodnota zásob, ktoré účtovná jednotka pri zámene odovzdáva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom sa účtuje úbytok zásob. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnotu zásob uvedenú v zámennej zmluve. Pri rozdielnych hodnotách zásob sa účtuje rozdiel ako platba alebo inkaso finančných prostriedkov so súvzťažným zápisom na príslušný účet záväzkov alebo pohľadávok.".

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

5. V § 30 ods. 12 poslednej vete sa číslo „549“ nahrádza číslom „548“.

6. V § 35 ods. 1 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

7. V § 45 ods. 9 sa za slová „Prijatý finančný dar“ vkladajú slová „okrem dotácie podľa odseku 8“ a slová „účtu 649 – Iné ostatné výnosy“ sa nahrádzajú slovami „príslušného účtu účtovej skupiny 66 – Prijaté príspevky“.

8. V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátna prémia podľa osobitného predpisu49a) sa v účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, účtuje v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 49 odsek 3 znie:

„(3) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa účtuje použitie fondu prevádzky, údržby a opráv na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom na účet 656 – Výnosy z použitia fondu ako použitie na účel, na ktorý bol tvorený. Ak sa financuje oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu z úveru, účtuje sa predpis tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške fakturovanej sumy, ktorá sa bude uhrádzať z úveru, na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov. V rovnakej sume sa účtuje použitie fondu prevádzky, údržby a opráv na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondov. V období splácania úveru sa splátky istiny účtujú na účtoch v účtovej triede 2, 3 alebo 4, ak ide o dlhodobý úver.“.

10. V § 56 ods. 1 sa za slová „ účtovná jednotka“ vkladajú slová „poplatníkom alebo“.

11. V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) príspevky alebo poplatky, ktoré je účtovná jednotka povinná platiť podľa osobitného predpisu63a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

63a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 59 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V účtovníctve inej právnickej osoby sa účtuje prijatý príspevok z podielu zaplatenej dane od prijímateľa podielu zaplatenej dane v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií.“.

13. V § 67 ods. 1 až 3 sa slová „v prospech účtu 315“ nahrádzajú slovami „na ťarchu účtu 315“.

14. V § 67 ods. 4 tretia veta znie: „Pri použití prostriedkov podielu zaplatenej dane na obstaranie pozemku, na ktorom sa uskutoční výstavba, pozemku, na ktorom je vybudovaná nehnuteľnosť alebo na obstaranie dlhodobého majetku odpisovaného, ktorý bude využívať prijímateľ podielu zaplatenej dane, sa účtuje na ťarchu účtu 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.“.

15. Za § 72c sa vkladá § 72d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Pri zúčtovaní finančného daru na obstaranie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného alebo dlhodobého nehmotného majetku, z ktorého bol obstaraný a zaradený do používania dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo dlhodobý nehmotný majetok najneskôr 31. decembra 2010, sa postupuje podľa § 45 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2010.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa pri účtovaní opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu financovanej z úveru, ktorý bol prijatý najneskôr 31. decembra 2010, postupuje podľa § 49 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2010.“.

16. V prílohe účtovej triede 4 – Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky sa slová „Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „Fondy tvorené podľa osobitných predpisov“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií