Oznámenie č. 27/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj príjmy prijaté na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) účtované podľa § 21a, ktoré sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 9 ods. 22 tretia veta znie: „V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou podľa osobitného predpisu,5b) sa ako služby účtujú výdavky spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, výdavky na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, výdavkov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu5c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:

5b) § 8 zákona č. 440/2015 Z. z.

5c) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

3. V § 9 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: „Ako prevádzková réžia sa účtujú aj výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

4. § 9 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

(27) V peňažnom denníku v prehľade o nepeňažných účtovných prípadoch sa účtuje aj hodnota

a) vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti6a) podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce, pri čerpaní prostriedkov Európskej únie alebo finančného mechanizmu členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru,

b) nepeňažného plnenia prijatá alebo poskytnutá na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) ocenená v reálnej hodnote podľa § 27 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 120 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z. “.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 20 znejú:

17) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

18) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 15 odsek 5 znie:

(5) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

a) dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný, napríklad inventarizačný prebytok.“.

7. V § 19 ods. 2 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“.

8. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 21a

Účtovanie sponzorského

(1) Ak v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, podpisom zmluvy o sponzorstve v športe4a) vznikol z príjmov zo zdaňovanej činnosti záväzok, ktorým sa účtovná jednotka zaväzuje poskytnúť peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi24a), športovému odborníkovi24b) alebo športovej organizácii5b) (ďalej len „sponzorovaný“), účtuje sa v knihe záväzkov. Sponzorské sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a v rovnakej výške v knihe záväzkov ako zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského24c) sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane4) podľa § 9 ods. 12 písm. i) v účtovnom období, v ktorom nastalo skutočné použitie sponzorského.

(2) Ak účtovná jednotka, ktorá je športovou organizáciou,5b) podpíše zmluvu o sponzorstve v športe, účtuje sa v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi. V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, sa prijatie sponzorského účtuje v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov na účet v banke a v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu, súčasne sa v knihe pohľadávok vo výške prijatého sponzorského zníži pohľadávka voči sponzorovi.

(3) Na konci účtovného obdobia, v ktorom sa prijalo sponzorské, sa suma nepoužitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. c) a ako zníženie príjmu zo sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa suma použitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný príjem podľa § 9 ods. 12 písm. c) a príjem sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu.

(4) Použitie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a súčasne v knihe záväzkov ako zníženie záväzku. Ak sa sponzorské použije na nákup dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške odpisov k príslušnému majetku, a to na riadku Prevádzková réžia. Ak sa sponzorské použije na bežné výdavky, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške použitého sponzorského.

(5) V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou a ktorej porušením podmienok zmluvy o sponzorstve v športe vznikla povinnosť vrátiť peňažné prostriedky za neoprávnené použitie sponzorského, sa v knihe záväzkov účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom. Následná úhrada záväzku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu. V účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, sa pri porušení podmienok zmluvy o sponzorstve v športe účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov zo sponzorského v tom istom účtovnom období ako je jeho prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov zo sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku zníženie výdavkov podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému. V iných účtovných obdobiach sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje príjem podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24c znejú:

24a) § 4 zákona č. 440/2015 Z. z.

24b) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z.

24c) § 51 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií