Oznámenie č. 554/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/27059/2008-311

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť do 31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

554

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č. 625/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č.625/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa za slovom „súvaha“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát z konsolidovanej účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva, výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch v sústave jednoduchého účtovníctva; takýmito informáciami a údajmi nie sú informácie a údaje, ktoré sú utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 úvodnej vete sa za slová „účtovné výkazy“ vkladá čiarka a slová „ktorými sú súvaha a výkaz ziskov a strát,“.

3. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) za subjekty verejnej správy, ktorými sú záujmové združenia právnických osôb5a), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby5b) a ďalšie právnické osoby, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli ako súhrnné výkazy prostredníctvom DataCentra,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších prepisov.

5b) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších prepisov.“.

4. V § 2 písm. g) sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.

5. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát sa predkladá v jednom vyhotovení Ministerstvu financií Slovenskej republiky takto:

a) za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce5c) ako individuálne výkazy spracované daňovým úradom5),

b) za subjekty verejnej správy, ktorými sú vyššie územné celky5c) ako individuálne výkazy prostredníctvom DataCentra,

c) za subjekty verejnej správy, ktorými sú správcovia kapitoly štátneho rozpočtu5c) ako individuálne výkazy prostredníctvom informačného systému jednotného účtovníctva štátu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) § 22a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
      § 10 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.).“.

6. V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Účtovné výkazy sa predkladajú takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát sa predkladajú za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky do 35 kalen­dárnych dní po uplynutí rozpočtového roka a za ostatné subjekty verejnej správy do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka 6),

b) konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát sa predkladajú do 31. mája nasledujúceho rozpočtového roka,

c) výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch sa predkladajú za subjekty uvedené v § 2 ods. 1 písm. f) účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.“.

7. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2010.

(2) Konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2009 sa predloží do 30. júna 2010.“.

8. V prílohe č. 1 sa veta „* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.“ nahrádza vetou „* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a pri subjektoch verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, sa údaje uvádzajú v celých eurách.“.

9. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

10. V prílohách č. 3, 4 a 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu prvom bode sa za slovo „vrátane“ vkladá čiarka a slová „subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f)“.

11. V prílohách č. 3 a 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu ôsmy bod znie: „8. V stĺpci 10 sa uvádza suma poskytnutých preddavkov, časového rozlíšenia aktív a ostatných pohľadávok neuvedených v stĺpcoch 1, 6 a 8.“.

12. V prílohách č. 3 a 4 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu bod šestnásť znie: „16. V stĺpci 28 sa uvádza suma prijatých preddavkov, časového rozlíšenia pasív a ostatných záväzkov neuvedených v stĺpcoch 21, 22, 24 a 26.“.

13. Príloha č. 5 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

14. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

tabuľky

2. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky

tabuľky

3. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu6a)

tabuľky

4. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa

tabuľky

5. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne

tabuľky

6. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s. r. o a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu7)

tabuľky

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. V stĺpci „b“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V tých riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov sa používa označenie ,,ostatné“ alebo ,,iné“ (napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok).

2. V stĺpci „c“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom „A“ vyjadruje, že ide o analytický účet, označenie účtu písmenom „X“ vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

3. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci „2“. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú kladnou hodnotou.

4. V stĺpcoch „4“ a „6“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci „4“ a „6“ výkazu za 1. štvrťrok bežného obdobia rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok bezprostredne predchádzajúceho obdobia.

5. V stĺpcoch „1“, „2“ a „5“ výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru rozpočtového roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺci „3“ sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami „1“ a „2“.

6. Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Č. r. – číslo riadku výkazu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny

tabuľka

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, s výnimkou rozpočtových organizácií, obcí s počtom obyvateľov do 3 000 vrátane, subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), príspevkových organizácií, ktoré nepatria do sektora verejnej správy (§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.) a s výnimkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústavu pamäti národa, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, RTVS, s. r. o. a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

2. V riadku 01 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy na konci kalendárneho štvrťroka v menovitej hodnote dlhu, ktorou je nesplatená hodnota zo zmluvne dohodnutej istiny. Ak je dlh v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

3. V riadkoch 02 až 06 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy voči tuzemským veriteľom podľa jednotlivých mien prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

4. V riadkoch 07 až 11 sa uvádza výška dlhu subjektu verejnej správy voči zahraničným veriteľom podľa jednotlivých mien prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v posledný pracovný deň kalendárneho štvrťroka.

5. V stĺpci 1 sa uvádza výška bankových úverov poskytnutých priamo subjektu verejnej správy.

6. V stĺpci 3 sa uvádza výška ostatných dlhodobých záväzkov súvisiacich s dodávkou investícií.

7. V stĺpci 4 sa uvádza výška návratných finančných výpomocí, úverov od zahraničných vlád (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.)) a ostatných nebankových pôžičiek s výnimkou investičných dodávateľských úverov a finančného prenájmu.

8. Údaje v stĺpcoch 1 až 5 sa uvádzajú bez záväzkov z úrokov.

9. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

č. r. – číslo riadku výkazu

EUR – euro

USD – americký dolár

JPY – japonský jen

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/23989/2009-31

VZOR – Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

I. Prírastok a úbytok vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

tabuľka

II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

tabuľka

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

K časti I.

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. s výnimkou subjektov verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. V riadku 01 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

3. V riadkoch 02 a 03 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

4. V riadkoch 04 až 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

5. V riadkoch 13 až 21 sa uvádza zníženie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

6. V riadkoch 07 a 16 sa uvádzajú pohľadávky voči zodpovedným osobám na náhradu škody alebo manka, záväzky súvisiace so zodpovednosťou za spôsobenú škodu, pohľadávky voči poisťovni vyplývajúce z poistných udalostí a záväzky voči poisťovni vyplývajúce z poistných zmlúv.

7. V riadku 22 sa uvádza tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty vyplývajúca z precenenia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

8. V riadku 23 sa uvádza zvýšenie alebo zníženie stavu pohľadávok a záväzkov z dôvodu zmien v metóde účtovania, jednostranného odpisu, pretože dlžník/veriteľ zanikol, alebo v dôsledku inej zmeny v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

9. V riadku 24 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

10. V riadkoch 25 a 26 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov vrátane pohľadávok/záväzkov z úrokov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 11 až 15 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

11. V stĺpci 1 sa uvádzajú ostatné pohľadávky účtované na syntetickom účte 315 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 32 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

12. V stĺpci 2 sa uvádzajú iné pohľadávky účtované na syntetickom účte 378 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

13. V stĺpci 3 sa uvádzajú ostatné záväzky účtované na syntetickom účte 325 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 36 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

14. V stĺpci 4 sa uvádzajú iné záväzky účtované na syntetickom účte 379 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

15. V stĺpci 5 sa uvádzajú ostatné dlhodobé záväzky účtované na syntetickom účte 479 a za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa, účtované na syntetickom účte 959 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

16. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.

K časti II.

1. Výkaz sa vypĺňa za subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

2. V riadku č. 1 sa uvádza stav peňažných prostriedkov, o ktorých sa účtuje na syntetickom účte 221 vrátane kladného alebo záporného zostatku účtu 261.

3. V riadkoch č. 2 a 3 sa uvádzajú údaje o stave peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (§ 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).

4. V riadku č. 4 sa uvádza stav záväzkov účtovaných na účtoch účtových skupín 32, 33, 34, 36, 37, 46 a 47.

5. V riadku č. 5 sa uvádzajú záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti.

Použité skratky

IČO – identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky

PSČ – poštové smerovacie číslo

Č. r. – číslo riadku výkazu