Oznámenie č. 55/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016

OBSAH

55

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo v zmysle § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2012-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.) a opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/23231/2014-31 (oznámenie č. 404/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.) a opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31 (oznámenie č. 404/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 2 písm. c) sa slová „v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období v reprodukčnej obstarávacej cene“ nahrádzajú slovami „v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období v reálnej hodnote“.

2. V § 18 odseky 12 a 13 znejú:

(12) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úverových nástrojov, alebo z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo komoditných podkladových nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky, takto:

a) úverový derivát ako poskytnutá záruka, ak účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka, ak tento dlžník neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, uhradí ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(13) Ako derivát sa neúčtuje

a) repo obchod, ktorým je úver so zabezpečovacím prevodom najmä cenných papierov, pôžička cenných papierov zabezpečená prevodom hotovosti, predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom, nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom,

b) zmluva o nákupe, predaji alebo nájme dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, zásob okrem komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na komoditných burzách, ak jedna zo zmluvných strán je oprávnená finančne sa vyrovnať, okrem zmlúv o komoditách uzavretých na účely kúpy, predaja alebo používania komodít, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) poistná zmluva alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva záväzok na úhradu v súvislosti s klimatickými faktormi, geologickými faktormi alebo inými fyzikálnymi faktormi.“.

3. V § 18 odseky 22 až 25 znejú:

(22) Deriváty sa účtujú na podsúvahových účtoch a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, ukončenia obchodu, uplatnenia práva, predaja alebo spätného predaja. Dňom dohodnutia obchodu je deň uzavretia zmluvy.

(23) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri opciách sa účtuje zaplatená opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 376 – Nakúpené opcie a prijatá opčná prémia sa účtujú na samostatnom analytickom účte k účtu 377 – Predané opcie.

(24) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, okrem menovej opcie. Ak sa opcia neuplatní, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Nákup predajnej opcie sa účtuje v prospech samostatného analytického účtu k účtu 376 – Nakúpené opcie a na ťarchu účtu 567 – Náklady na derivátové operácie. Predaj opcie sa účtuje v prospech účtu 667 – Výnosy z derivátových operácií so súvzťažným zápisom na samostatnom analytickom účte k účtu 377 – Predané opcie.

(25) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch sa účtuje cenný papier určený na obchodovanie, realizovateľný cenný papier alebo cenný papier držaný do splatnosti.“.

4. § 18 sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:

(26) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom ocenenia použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(27) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa sledujú na podsúvahových účtoch.“.

5. V § 21 odsek 6 znie:

(6) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje

a) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby,

b) drobný hmotný majetok, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby.“.

6. V § 21 ods. 7 písm. a) sa slová „podstatným vplyvom“ nahrádzajú slovami „podielovou účasťou“.

7. V § 22 ods. 1 sa slová „reprodukčnou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

8. V § 22 ods. 5 sa slová „ reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

9. V § 23 ods. 2 písm. b) a ods. 6 sa slová „podstatným vplyvom“ nahrádzajú slovami „podielovou účasťou“.

10. V § 24 odsek 3 znie:

(3) Ako úrokový výnos alebo úrokový náklad sa účtuje pri dlhopisoch

a) s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont, medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou, pričom obstarávacou cenou sa rozumie cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne o dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) bez kupónov a pri zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.“.

11. V § 24 ods. 4 sa slová „riadna účtovná závierka a mimoriadna účtovná závierka“ nahrádzajú slovami „ riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka“.

12. V § 24 ods. 7 druhej vete sa vypúšťajú slová „kvalifikovaným odhadom alebo“.

13. V § 32 ods. 4 posledná veta znie:

„ Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.“.

14. V § 32 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.

15. V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob.“.

16. V § 35 ods. 5 sa za slovom „zmluvy“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo kvalifikovaným odhadom“.

17. V § 35 ods. 6 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

18. V § 36 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na spôsob oceňovania zásob sa uplatní vnútorný predpis účtovnej jednotky upravujúci spôsob oceňovania zásob.“.

19. V § 46 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou obstarávacej ceny majetku je daň z pridanej hodnoty u účtovnej jednotky, ktorá je evidovaná pre daň z pridanej hodnoty na Slovensku, a ktorá obstarala majetok zo zahraničia.“.

20. V § 51 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vykonávanou obcou alebo vyšším územným celkom“.

21. V § 51 odsek 3 znie:

(3) Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve účastníka združenia povereného správou združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte v banke.31aa) O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu 396 u účastníka združenia povereného správou združenia. Účtovanie na účte 396 sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia vo svojom účtovníctve.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

31aa) § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 53 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií