Oznámenie č. 26/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

26

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky vzniknú chyby v dôsledku neúčtovania alebo nesprávneho účtovania účtovných prípadov, nesprávnych matematických výpočtov, nezohľadnenia informácií, ktoré sú účtovnej jednotke známe v príslušnom účtovnom období a majú za následok chybne vykázané údaje v účtovnej závierke, je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň vykonania opravy chyby. V účtovnej jednotke sa pri účtovaní opravy chyby môže opraviť len jej účtovný doklad, účtovný doklad od inej účtovnej jednotky sa vracia na opravu účtovnej jednotke, ktorá ho zhotovila, pričom sa pôvodný účtovný záznam v účtovnej jednotke ponecháva. Ak sa účtuje oprava chyby minulých účtovných období v peňažnom denníku, upravia sa v peňažnom denníku príjmy a výdavky zahrnované do základu dane4). Pri účtovnom zápise v peňažnom denníku sa účtovný zápis opraví prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií, a to stornom nesprávneho zaradenia a zápisom správneho zaradenia do položiek druhového členenia.“.

2. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Novozistený majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu počas doby odpisovania v súlade s osobitným predpisom7aa) a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje zvýšenie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

7aa) § 17 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.

3. V § 8 ods. 4 písm. a) tretí bod znie:

3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavkami podľa § 4 ods. 6 písm. e) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,“.

4. V § 11 ods. 5 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“.

5. § 11 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Zásoby zverené na predaj komisionárovi28a) sa v účtovníctve komitenta28a) evidujú v knihe zásob až do doby, kým komisionár zverené zásoby nepredá tretej osobe. Vyradenie zásob z knihy zásob sa účtuje v deň predaja zásob tretej osobe komisionárom. V účtovníctve komitenta sa podľa podmienok dohodnutých v komisionárskej zmluve účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka vo výške hodnoty zásob a v knihe záväzkov záväzok vo výške dohodnutej odmeny za predaj zásob. Príjem z predaja zásob u komitenta sa účtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) prvého bodu. Dohodnutá odmena za predaj zásob vyplatená komisionárovi sa účtuje ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu. Ak nedôjde u komitenta k príjmu celej sumy pohľadávky alebo k úhrade záväzku voči komisionárovi, môže sa vzájomne započítať pohľadávka a záväzok a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 14 ods. 7.

(16) V deň prevzatia predmetu komisionárskej zmluvy sa v účtovníctve komisionára eviduje jeho prevzatie v osobitnej pomocnej knihe vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy. V účtovníctve komisionára sa vzniknutý záväzok voči komitentovi účtuje v deň predaja predmetu komisionárskej zmluvy v knihe záväzkov vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy, alebo podľa dohodnutej komisionárskej zmluvy sa môže účtovať vo výške celkovej tržby za predaj. Celková výška tržby za predaj sa v účtovníctve komisionára účtuje v peňažnom denníku ako príjem celkom, ktorý sa následne podľa dohodnutej komisionárskej zmluvy môže účtovať v členení na

a) príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f), a to v celkovej výške tržby, pričom sa v peňažnom denníku účtuje vyplatenie celkovej tržby komitentovi ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa zníži záväzok voči komitentovi v knihe záväzkov; v účtovníctve komisionára sa účtuje pohľadávka vo výške dohodnutej odmeny za predaj, ktorá sa pri úhrade komitentom vysporiada v knihe pohľadávok a súčasne sa v peňažnom denníku účtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) druhého bodu, alebo

b) príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f), a to vo výške hodnoty predmetu komisionárskej zmluvy, a na príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) druhého bodu vo výške dohodnutej odmeny, pričom výplata dohodnutej sumy komitentovi sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa zníži záväzok voči komitentovi v knihe záväzkov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) § 577 až 590 Obchodného zákonníka.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťajú slová „a i)“.

7. V § 14 ods. 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo hodnota pohľadávky v ocenení podľa písmena b), ak je vyššia ako menovitá hodnota“.

8. § 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) V účtovnej jednotke, ktorá si uplatňuje pohľadávku podľa osobitného predpisu,30a) sa účtuje v

a) peňažnom denníku príjem z uplatňovanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a súčasne v knihe pohľadávok zníženie pohľadávky vo výške uznanej hodnoty uplatňovanej pohľadávky,

b) knihe pohľadávok zánik uplatňovanej pohľadávky vo výške odpisu zostávajúcej hodnoty uplatňovanej pohľadávky v súlade s osobitným predpisom30b).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a a 30b znejú:

30a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

30b) § 17 ods. 12 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťajú slová „prvý bod“.

10. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Dotácie

(1) Poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia“) sa účtuje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov z dotácie účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f). Súčasne sa účtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok.

(2) Použitie dotácie alebo jej časti sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) a súčasne sa účtuje zánik záväzku.

(3) Na konci účtovného obdobia, v ktorom bola prijatá dotácia, sa zistí suma použitej dotácie. Suma použitej dotácie sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov4) podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. Pri použití dotácie na nákup dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške alebom v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku, sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, a to vždy len vo výške sumy použitej dotácie v danom účtovnom období.

(4) Ak sa porušia ustanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky z dotácie alebo platiť penále za neoprávnené použitie dotácie, účtuje sa v knihe záväzkov záväzok voči poskytovateľovi dotácie vo výške sumy peňažných prostriedkov z dotácie určených na vrátenie, alebo penále. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov z dotácie v tom istom účtovnom období ako je ich prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov z dotácie sa účtuje v peňažnom denníku zníženie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. f) alebo zníženie príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak dotácia alebo jej pomerná časť bola zahrnutá do príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a súčasne sa zníži záväzok voči poskytovateľovi dotácie v knihe záväzkov.

(5) Ak účtovná jednotka má povinnosť vrátenia neoprávnene použitých peňažných prostriedkov z dotácie v inom účtovnom období ako podľa odseku 4, účtuje sa v knihe záväzkov záväzok voči poskytovateľovi dotácie a v peňažnom denníku výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak dotácia alebo jej pomerná časť bola zahrnutá do príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu alebo výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g).

(6) V deň úhrady penále sa účtuje v peňažnom denníku výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne v knihe záväzkov sa účtuje zánik záväzku voči poskytovateľovi dotácie.

(7) Dotácia formou refundácie výdavkov sa účtuje v knihe pohľadávok vo výške oprávnených výdavkov účtovaných v peňažnom denníku. V deň prijatia peňažných prostriedkov z dotácie sa príjem účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, alebo podľa § 4 ods. 6 písm. f), ak ide o oprávnené výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku. Súčasne sa v deň prijatia peňažných prostriedkov z dotácie v knihe pohľadávok účtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie. Pri použití dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku odpis dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

(8) V deň prijatia dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého majetku sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f). Použitie dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje súvisiaci výdavok. Ak sa obstaráva neodpisovaný dlhodobý majetok, a to pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, použitie dotácie sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu súčasne s odpisom tejto stavby v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie pozemku.“.

11. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Účtovanie sponzorského

(1) Ak v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, podpisom zmluvy o sponzorstve v športe35aa) vznikol záväzok, ktorým sa zaväzuje poskytnúť peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi35ab), športovému odborníkovi35ac) alebo športovej organizácii35ad) (ďalej len „sponzorovaný“), účtuje sa v knihe záväzkov. Sponzorské sa v účtovníctve sponzora účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa v rovnakej výške účtuje v knihe záväzkov zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského35ae) sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane4) podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu v účtovnom období, v ktorom sa sponzorské použilo.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom, je samostatne zárobkovo činnou osobou,35af) a podpíše zmluvu o sponzorstve v športe, sa účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi. Prijatie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom a je samostatne zárobkovo činnou osobou,35af) účtuje v peňažnom denníku ako príjem na účet v banke a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. f). Na konci účtovného obdobia sa zistí suma použitého sponzorského a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu vo výške použitého sponzorského, a to v každom účtovnom období trvania zmluvy o sponzorstve v športe. Súčasne sa v knihe pohľadávok zníži pohľadávka voči sponzorovi v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského.

(3) Použitie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom a je samostatne zárobkovo činnou osobou,35af) účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) prvého bodu alebo druhého bodu okrem použitia sponzorského na obstaranie odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku. Pri použití sponzorského na obstaranie odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku odpis tohto majetku podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu a v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského na obstaranie tohto majetku, sa účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

(4) Ak sa porušia podmienky zmluvy o sponzorstve v športe, postupuje sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom a je samostatne zárobkovo činnou osobou,35af) obdobne ako pri porušení podmienok poskytnutia dotácie podľa § 18 ods. 4 alebo ods. 5.

(5) Pri porušení zmluvy o sponzorstve v športe sa v účtovníctve sponzora účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov zo sponzorského v tom istom účtovnom období ako je jeho prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov zo sponzorského sa v účtovníctve sponzora účtuje v peňažnom denníku zníženie výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. g) a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému, a to vo výške sponzorského alebo v pomernej časti zahrnutej do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu alebo podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu. V iných účtovných obdobiach ako bolo poskytnutie sponzorského, sa v účtovníctve sponzora účtuje príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak sponzorské alebo jeho časť bola zahrnutá do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu alebo podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu. Súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému, a to vo výške sponzorského alebo v pomernej časti zahrnutej do základu dane.4)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aa až 35af znejú:

35aa) § 50 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

35ab) § 4 zákona č. 440/2015 Z. z.

35ac) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z.

35ad) § 8 zákona č. 440/2015 Z. z.

35ae) § 51 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z.

35af) § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

12. V § 19 odsek 1 znie:

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť35a) dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z titulu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v

a) knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré prevyšuje daň z pridanej hodnoty, ktorú je účtovná jednotka povinná platiť,

b) knihe záväzkov, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť účtovnej jednotky platiť daň z pridanej hodnoty.“.

13. V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na prijatie služby od zahraničnej osoby sa v účtovnej jednotke, ktorá je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty,38a) účtuje v deň vzniku daňovej povinnosti v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií