Oznámenie č. 22/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

22

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.). Opatrenie ustanovuje postup účtovania peňažného a nepeňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe v účtovných jednotkách, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok novonájdený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok.“.

2. V § 18 ods. 7 a § 30 ods. 6 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“. 

3. § 27 znie:

㤠27

(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa účtuje na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti, ak sa dá preukázať

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,

b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,

c) používanie alebo predaj takéhoto majetku,

d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe,

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, jeho použitie alebo predaj,

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

(2) Na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä

a) výtvarné riešenie výrobku (dizajn),

b) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

c) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

d) skúšobná prevádzka, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

e) vytvorenie a overenie vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

(3) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré súvisia priamo s marketingom výrobkov alebo procesov. Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

(4) Výsledky vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi,

c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým je pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) tvorbu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či tento softvér a elektronické licencie sú alebo nie sú predmetom autorských práv, ak sú

a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(7) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom.

(8) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1, 2, 3, 6 a 7.

(9) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo, odborné posudky, získanie certifikátov a noriem, napríklad ISO normy, na reklamu, uvedenie výrobkov na trh, reštrukturalizáciu, reorganizáciu a rozšírenie činnosti účtovnej jednotky alebo jej časti, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale sa účtujú ako náklady na činnosť.“.

4. V § 30 ods. 5 sa slová „kvalifikovaným odhadom“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 7 zákona“.

5. V § 57 ods. 7 písmeno c) znie:

c) náklady športovej organizácie na výchovné, náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov a štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia68ab) a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,68ac)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 68ab a 68ac znejú:

68ab) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

68ac) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

6. V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, sa účtuje zníženie prijatého peňažného plnenia od držiteľa podľa osobitného predpisu71ab) v sume zrazenej dane na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 31 – Pohľadávky. V účtovnej jednotke, ktorou je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, sa účtuje daňová povinnosť z nepeňažných plnení od držiteľa podľa osobitného predpisu71ab) na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov a v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71ab znie:

71ab) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 65 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V prospech účtu 646 – Prijaté dary sa účtuje prijaté nepeňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe.71c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71c znie:

71c) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

8. V § 65 ods. 6 písmeno b) znie:

b) výnosy športovej organizácie spojené s úhradou výchovného a nákladov, ktoré vynaložila na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu71d) a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71d znie:

71d) § 48 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

9. V § 67 odsek 2 znie:

(2) V prospech účtu 662 - Prijaté príspevky od právnických osôb sa účtujú

a) prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné príspevky od právnických osôb, prijaté finančné prostriedky ako dar podľa osobitného predpisu,72a) prijaté peňažné plnenie na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty, 211 – Pokladnica alebo na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky,

b) odpustenie záväzku voči právnickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov.“.

10. V § 67 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

(3) V účtovnom období, v ktorom bolo sponzorské prijaté, sa suma použitého sponzorského na obstaranie dlhodobého majetku odpisovaného účtuje na ťarchu účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok sponzorského, ktoré bude použité v nasledujúcich účtovných obdobiach, účtuje na ťarchu účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého sponzorského účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 662 - Prijaté príspevky od právnických osôb vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním použitia sponzorského, pričom pri obstaraní dlhodobého majetku zo sponzorského sa postupuje podľa odseku 3.

(5) Suma sponzorského, ktorá nebola použitá do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ktorá nebola použitá v súlade s dohodnutým účelom, sa účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bolo sponzorské prijaté alebo na aký účel bolo sponzorské použité.

(6) V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné príspevky od fyzických osôb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo na ťarchu účtu 211 – Pokladnica alebo na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky. V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtuje odpustenie záväzku voči fyzickej osobe so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 7 a 8.

11. Za § 72f sa vkladá § 72g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72g

Prechodné ustanovenie

V účtovnej jednotke, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, sa oceňuje majetok podľa § 18 ods. 2 a 7 a § 30 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2016.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií