Nariadenie vlády č. 145/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Účinnosť od 01.06.2012 do31.01.2019
Zrušený 22/2019 Z. z.

OBSAH

145

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 550/2011 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 odsek 3 znie:

(3) Fixná časť povinného príspevku za príslušný kalendárny štvrťrok je jedna štvrtina zo sumy ustanovenej osobitným predpisom1) za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka. Podkladom na výpočet fixnej časti povinného príspevku je inštalovaný výkon prevádzkovaného jadrového zariadenia k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka podľa povolenia na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.2) Výšku fixnej časti povinného príspevku držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, každoročne k 1. júlu valorizuje o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 7 ods. 2 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 550/2011 Z. z.

2) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2012.


Robert Fico v. r.