Vyhláška č. 153/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012
Účinnosť od 01.06.2012 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.

OBSAH

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. mája 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z. a vyhlášky č. 203/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona

Materiály a komponentyRozsah pôsobnosti a dátum
skončenia platnosti výnimky
Spôsob označenia1)
Olovo ako prvok legovania
1a.Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta  
1b.Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percentaVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel 
2a.Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percentAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005 
2b.Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008 
2c.Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta3) 
3.Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá3) 
4a.Ložiskové panvy a puzdráAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008 
4b.Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov1. júla 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011 
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5.Batérie3)X
6.Tlmiče kmitovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
7a.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motoryAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005 
7b.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006 
7c.Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009 
8a.Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8b.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8c.Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8d.Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masyVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8e.Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)4)X2)
8f.Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov4)X2)
8g.Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip4)X2)
8h.Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu4)X2)
8i.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na ­vrstvovom skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá5)X2)
8j.Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstvovom skle4)X2)
9.Sedlá ventilovAko náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003 
10a.Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova
– v skle v žiarovkách a zapaľovacích
  sviečkach,
– v dielektrických keramických
  materiáloch súčiastok uvedených
  v položkách 10b, 10c a 10d
 X6)
(pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)
10b.Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesového oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov  
10c.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým napätím menej ako 125 V striedavého prúdu alebo 250 V jednosmerného prúduVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel 
10d.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotou4) 
11.Pyrotechnické iniciátoryVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá 
12.Termoelektrické materiály obsahujúce olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfukuVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Šesťmocný chróm
13a.Krycie vrstvy proti koróziiAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007 
13b.Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácieAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008 
14.Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu, použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov X
Ortuť
15a.Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácieVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX
15b.Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelaVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Kadmium
16.Akumulátory pre elektrické vozidláAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 31. decembrom 2008 
1) Spôsob označenia: X – označuje sa.
2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.
4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
5) Táto výnimka bola preskúmaná do 1. januára 2012.
6) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

Poznámky:

– Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.

– Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.

– Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.*)

*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.“.

2. Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.


Peter Žiga v. r.